Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lotz Jánosra emlékezik dr. Simoncsics Péter nyelvész

A VII. Völgységi Könyvfesztiválon mutatták be a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium  Lotz János anyanyelvi szakkörének filmjét egykori diákjukról, a világhírű nyelvész dr. Lotz Jánosról. A filmbemutatóra érkezett dr. Simoncsics Péter, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem vendégtanára, aki társszerzője a "Lotz János útja: Bonyhád, Budapest, Stockholm, New York" című könyvnek. A könyv keletkezéséről és Lotz Jánoshoz fűződő kapcsolatáról Lenczné Vrbovszki Judit, a Lotz János anyanyelvi szakkör vezetője kérdezte dr. Simoncsics Pétert.

Kérdés: Hogyan zajlottak a könyv munkálatai?

Válasz: Terts István barátom, a Pécsi Tudományegyetem Magyar Nyelvi Intézetének docense kért meg, hogy adjak írást az általa tervezett kötetbe. Hogy miért választott mások mellett engem is szerzőül, annak az a valószínű magyarázata, hogy opponensi minőségében ismerte a PTE-n 2000 decemberében megvédett habilitációs disszertációmat, amely az ő javaslatára és az ő lektori közreműködésével jelent meg aztán 2005-ben a Tinta Könyvkiadónál Paradigmaváltás légüres térben címen. Esszém három központi témája közül az egyik – Karácsony Sándor és Laziczius Gyula leíró magyar nyelvtanírói és nyelvjárástani munkássága mellett – éppen Lotz János nyelvészi pályája volt.

Kérdés: Milyen bonyhádi vonatkozásokat emelne ki Lotz János életútjából? Miért?

Válasz: Az evangélikus gimnázium szellemét és tanárait, név szerint elsősorban Hajas Bélát, az Eötvös Collegium neveltjét, Gombocz Zoltán egyetemi társát, Lotz Jánosnak 8 éven át magyar- és latintanárát. De nagyon fontosnak, és a jövőre nézve példamutatónak tartom a gimnáziumot körülvevő diákpárti és bizalmat árasztó légkört, amely az evangélikus egyház mellett a nagylelkű adományozóknak volt köszönhető, akik a szegény családokból jövő és támogatásra érdemes diákokat (ilyen volt Lotz János is) rendszeresen támogatták.

Kérdés: Milyen személyes benyomásai, emlékei vannak Lotz Jánosról? Milyenek voltak baráti és emberi kapcsolatai?

Válasz: Kétszer volt vele személyes találkozásom, mindkettő 1972-ben. 26 éves voltam, amikor 1972 tavaszán frissiben készült doktori disszertációmat, a Nyenyec sámánköltészet nyelvét – Hajdú Péter professzorom tanácsára – elvittem bemutatni neki, aki akkor éppen Budapesten tartózkodott az MTA Nyelvtudományi Intézet vendégeként. Találkozásunkat levélváltás előzte meg, szép kézírásos válaszlevelét ma is őrzöm. Az akkor 59 éves Lotz professzor barátságosan fogadott az intézet igazgatói irodájában. Kifogástalan eleganciáját (fekete cipő, sötétszürke, angol úri divat szerinti öltöny, vakítóan fehér ing és hozzáillő, szolíd, és pontosan a legfölső inggombra húzott nyakkendő) laza tartása lágyította mégis emberivé, arányos alakja, gondosan nyírt, enyhén hullámos, őszbe csavarodó haja, bajusza alatti mosolya, élénk tekintete bizalmat gerjesztett bennem. Fejedelmi alakjából méltóság, erő, nyugalom és derű sugárzott. Rövid, de számomra emlékezetes beszélgetést folytatott velem. Csodálatba ejtett mindenre kiterjedő figyelme és vesébe látó pillantása. Ugyanennek az évnek késő nyarán hallgathattam előadását a Magyar Nyelvészek II. Nemzetközi Kongresszusán Szegeden. Lenyűgözött előadásának gondolati nagyvonalúsága. Harmadik „találkozásom” vele 1974 nyarán, már egy évvel a halála után történt, amikor hozzá hasonlóan zseniális tanítványa, Robert Austerlitz vendégeként New Yorkban jártam. Austerlitz, aki Lotz utóda volt a New York-i Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének professzori székében, elvitt azokra a helyekre, ahol mentora korábban működött, ill. megfordult. Így voltam az egyetem Amsterdam Avenue-ra néző Philosophy Hall nevű épületében található egykori szobájában, amelyben akkor már Austerlitz tartotta székhelyét, s amelyet Sőtér István oly érzékletesen ír le Piros Pünkösd c. novellájában. Jártam a Hudson folyóhoz közel eső bérelt lakásban, ahol az általa alapított és vezetett Uráli Albizottság (Uralic Subcommittee) működött – itt folytak az egyetem uráli (finnugor) nyelvészeti kutatásai. És megfordultam az egyetemi campus melletti Broadway (a „híres” ~ itt már elkeskenyedő, kevésbé híres része) West End nevű „kocsmájában”, amely kedvelt dixieland jazz-t játszó hely volt akkoriban, és ahol Lotz egyetemi órái szoktak végződni (end-ed) az 50-es, 60-as években. Austerlitz elmondása szerint itt, fehér asztal mellett inkább szeretett tanítani, mint a katedrán. Ez a fajta kötetlenség ott, a puritánul szabályozott Amerikában európai különösségnek, sőt egzotikumnak tűnt (nem csoda, hiszen az is volt, mégpedig magyar!), amit a hivatali felsőbbség gyanakvással, a hallgatóság viszont annál nagyobb lelkesedéssel fogadott. Austerlitz elbeszéléséből tudom, hogy szerette magát körülvenni a világ legkülönbözőbb nációiból származó diákokkal – tibeti, mongol, cseremisz, finn, észt és persze magyar is akadt közöttük: Amerika bevándorló és emigráns populációjának szinte teljes skálája. Ismerte a bevándorló és emigráns lét terheit, hiszen maga is bevándorlók gyermeke volt és – kényszerűségből – emigráns is, de ugyanakkor „bennszülött” amerikai, azaz egyszerre volt „otthon és idegen” Amerikában, ezért tudta hát a titkát, hogyan teremtsen otthont magának és otthonosságot maga körül másoknak is. Népszerűségének ez a „mindenütt otthon lenni tudás” (amit kozmopolitizmusnak ~ világpolgárságnak is mondhatnánk) volt az egyik oka, és a másik ok sem volt ettől független: egyetemi előadásai nyomán a nagyvilág nyelveinek széles összefüggései tárultak föl, hogy hallgatósága megnyugvással érezhette, hogy mégsem idegen ebben a világban. Diákjainak pályáját nagy figyelemmel követte, az arra érdemeseket (és vonzó egyéniségének köszönhetően – hisz a tanítványok választják a mestert, és nem fordítva! – majdnem mind az volt) mindvégig önzetlenül segítette – tanáccsal, ösztöndíj ajánlásokkal, sőt, ha rászorultak, pénzzel is. És később, magas rangú kormányhivatalnokként ugyanilyen nagyvonalúan támogatta Amerikába igyekvő honfitársait, amikor a Ford Alapítványhoz fordultak ösztöndíjért.

Kérdés: Hol a helye a nyelvtudományban Lotz János munkásságának?

Válasz: Lotz János az idő tengelyének kitüntetett pontján, 1913-ban a nyelvészet legújabbkori fordulatát elindító genfi nyelvész, Ferdinand de Saussure halálának évében született. Hogy kiváló tehetsége és páratlan felkészültsége ellenére mégsem ő lett a saussure-i fordulathoz kapcsolódó „modern” nyelvészet emblematikus alakja a XX. században, hanem a nála 12 évvel fiatalabb, ma is élő Noam Chomsky, annak sok oka lehet. Most csak egyet, az általam legfontosabbnak tartott okot említem: a saussure-i fordulat szellemét pályája kezdetétől fogva magáévá tevő Lotz a nyelvészet európai hagyományának folytonosságát képviseli annak számos kapcsolódó dimenziójával együtt, míg Chomsky e saussure-i fordulatból csak annyit emel át a maga nyelvészetébe, amely beleillik Amerika technicista és pragmatikus hagyományába, s ez nem más, mint az esetlegességektől (~ aktuális körülményektől és tényezőktől, pl. a hallgatótól és beszélőtől) megfosztott/megtisztított nyelvi rendszer lényegében egyetlen dimenziója. Chomsky hihetetlen precizitású jelrendszere alkalmas a nyelv egyetlen szintjének, a mondattannak a leírására és arra, hogy e szint különböző mozgásait egyértelmű jelekké alakítva előkészítse a gépi nyelvészet (és fordítás) gyakorlatát. A technikai kultúráját Európába és a nagyvilágba exportáló Amerika XX. századi hódításait nem kis mértékben éppen Chomsky szellemének, főképpen technikájának köszönheti, amelynek ma már mindenhol látható és kézzelfogható megvalósulásai a személyi számítógépek a bennük alkalmazott szoftverekkel együtt. A Chomsky nevéhez fűződő generatív-transzformációs nyelvészet gyakorlati szempontjai és sikerei bizonyos mértékben blokkolták a saussure-i fordulat Lotz által képviselt mélyebb merítésű szemléletét. Másképpen: a lotzi nyelvészet többdimenziós fölfogása kevésbé volt eladható a gyors megtérülésre számító „nyelvészeti piacon”, amelyet egyébként a II. világháború alatti és utáni harc a világuralomért, az ún. „hidegháború” igényei is mozgattak (hadi kommunikáció, titkos kódok, kódfejtés, természetes és mesterséges nyelvek, gépi fordítás stb.). Ez a (hideg)háborús indíttatású igény bizonyos értelemben szűk csatornába terelte a nyelvészetet, ahonnan a hidegháború végeztével most kezd csak kitörni, és szélesebb medret vájni magának azzal, hogy visszatér a nyelv gazdagabb, több dimenziót magában foglaló és mások mellett, sőt előtt Lotz által koncipiált modelljéhez, amelyet ma az agykutatáshoz (humánbiológiához, állatetológiához) kapcsolódó kognitív nyelvészet képvisel. Tudománytörténeti szempontból érdekes, hogy Lotz pályája éppen ott és akkor ért delelőjére, amikor Chomsky meghódította Amerikát (és a világot) a nyelvészetnek: az 50-es évek Amerikájában. Jellemző Lotz szuverén és az emberi léptéknél nagyobb dimenziókat befogó gondolkodására, hogy nem szállt szembe kofa módjára a nyelvészeti piacot elárasztó „kapós” Chomsky-féle elmélettel, hanem – miután átlátta lényegét és hasznát, majd integrálta a magáéba – sztoikus nyugalommal tovább lépett és folytatta a Saussure-ön keresztül az évezredes euroindiai hagyományhoz kapcsolódó, mégis modern, a nyelv minden lehetséges dimenziójára kiterjedő kutatásait. Most, halála után majdnem negyed századdal igazolódik be, hogy bölcsen döntött: az elmúlt 50 évben átlag 5 évenként újraformált Chomsky-modell fölött eljárt az idő (a sok variánson túl azáltal is, hogy a számítógépes nyelvészet kikelt a Chomsky-tojásból, és az eredeti elmélettől függetlenedve önálló életet él) Lotzé pedig most kezdi csak meg igazán hódító útját. Egy ilyen pálya megfutásához hitvalló prédikátorokéhoz mérhető elszántság szükséges, és Lotz Jánosban megvolt ez a „halálmegvető” bátorság, ami szükséges, de nem elegendő föltétel a győzelemhez, Lotzban megvolt az ehhez a feladathoz felérő kivételes intellektuális fölkészültség is. Élete hirtelen, szívinfarktussal fejeződött be 60 éves korában, s így annyi más nagy szellemhez (példaképpen hadd említsek csak egy másik magyart: Bolyai Jánoshoz) hasonlóan munkásságának koronáját, nyelvi modelljének diadalmas sikerét nem láthatta.

Kérdés: Kik kapcsolódnak ma Lotz János tudományos örökségéhez? Folytatható-e egyáltalán az általa kezdett kutatás?

Válasz: Szépe Görgy, a PTE professor emeritusa és Kiefer Ferenc akadémikus, a MTA Nyelvtudományi Intézetének nyugalmazott igazgatója hallgatói voltak Lotz Jánosnak Amerikában még a 60-as évek elején, amikor Lotz János a New York-i Columbia Egyetemen tanított. A 70-es évek elején szakmai szerkesztőként Fónagy Iván mellett Szépe György volt Lotz segítségére abban, hogy válogatott írásaiból a Szonettkoszorú a nyelvről c. kötet összeálljon, de ennek 1976-os megjelenését Lotz sajnos nem érhette meg. Szépe György barátja volt Lotz János tanítványának, az egyetemi katedráját megöröklő Robert Austerlitznek is. Lotz magyarorországi hatása – a magyar nyelvészet befelé forduló természetéből következően – nem annyira az ún. „tiszta” nyelvészetben, hanem inkább annak az irodalomtudománnyal átfedésben lévő, „alkalmazott” változatában, a verstanban jelentkezett először, mégpedig Horváth Iván irodalomtörténésznek, az ELTE professzorának munkásságában. Ő még annak a nemzedéknek a tagja, amely személyesen ismerhette Lotzot és hallgathatta magyarországi vendégelőadásait. Horváth Iván egy másik, bár ettől nem független szálon is kapcsolódik a lotzi hagyományhoz, mint Robert Austerlitznek a barátja, metrikai kutatásaiban követője és hazai népszerűsítője (Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Budapest, Akadémiai Kiadó 1982, ugyanő: A vers. Budapest, Gondolat Kiadó 1991). Kiefer Ferenc Lotz svédországi munkásságának állított emléket azzal, hogy Lotz svéd tanítványainak, többek között Bo Wickman-nak és Eva Martins-nak a társaságában tevékenyen részt vett a Lotz halálának 10 éves évfordulóján rendezett szimpozium megrendezésében és az előadások kötetté való összeállításában (Symposium in memoriam János Lotz (1913-1973) Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Hungarica Stockholmiensia 4. Almquist & Wiksell International.Stockholm-Sweden). Kongeniális tanítványa és utóda a Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékén, Robert Austerlitz professzor 1994-ben meghalt, de az ő tanítványa, Daniel Mario Abondolo (1950- ), aki a londoni egyetem tanáraként főként magyar irodalmat tanít, noha – mellékesen – nagyszerű nyelvészeti munkákat ír a magyar és uráli, valamint paleoszibériai nyelvek tárgykörében hű folyatója és továbbfejlesztője Lotz János szellemi örökségének. Magyarországon a fönt említett Horváth Iván mellett a minden irányban nyitott szellemű, Pécsett tanító Terts István figyelt föl Lotz János munkásságára. Csepregi Márta, az ELTE Finnugor Nyelvészeti Tanszékének docense, aki gimnáziumi tanulmányait a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban végezte a 60-as évek második felében, a gimnázium levéltárában folytatott Lotz-cal kapcsolatos kutatásokat, bár eredményeit nyomtatásban még nem publikálta. A jeles helytörténész, Dr. Kolta László Lotz bonyhádi éveit földerítő kutatásain, valamint Dr. Antoni Judit Lotz kontrasztív kutatásait nagyra értékelő írásán kívül, tudomásom szerint még én foglalkoztam néhány írásban Lotz János munkásságával. Sajnálatos, bár az előző kérdésre adott válaszban részletezett tudománytörténeti fejleményekből érthető körülmény, hogy a mai magyar nyelvészetben a generatív-transzformációs grammatikai irányzat képviselőinek többsége nem ismeri, ennélfogva nem is hasznosíthatja a lotzi szemléletet. A magyar nyelvészek másik nagy – hogy ne „szekértábort” mondjak – csoportját képező nyelvtörténészek pedig azzal hárítják el Lotz János nyelvi szemléletét, hogy ők kifejezetten nem leíró (szinkron) szempontból, hanem történeti (diakron) szempontból tekintik a nyelvet, márpedig Lotz leíró nyelvész volt. Pedig e két szempontnak a merev elválasztása nem volt jellemző Lotzra, aki nagyonis tudatában volt annak, hogy a nyelv „emberi léptéknél nagyobb dimenziókban” létező rendszer, ezért az ő szemléletét inkább pankronikusnak mondhatnánk, ami hasznosítható (lenne/lehetne) a történeti nyelvészetben is. A lotzi örökség nyitva áll minden érdeklődő előtt. Két területen látom a lotzi örökség jövőbeli hasznosításának lehetőségeit. Az utóbbi két évtizedben ismét megnyíló utazás lehetőségeinek jóvoltából föllendült a terepnyelvészet, sokan megfordultak közeli és távoli rokon- (és nem rokon) népek körében, és nyomukban többeknek támadt kedve ilyen utakat tenni még távolabbi vidékekre. A nyelvek táguló horizontja nagy lehetőségeket rejt a lotzi szellemű, nagyvonalú összehasonlító vizsgálatokra és tipológiai modellek fölállítására, amelyek már el is kezdődtek Horváth Iván és tanítványai verstani vizsgálataival. Ettől nem függetlenül nagy lehetőségeket látok a Lotz szellemében készült különböző nyelvi modellek alkalmazására a – lényegében Lotz halála óta létrejött – kognitív nyelvészetben is.

Kérdés: Vannak-e ma ilyen lehetőségei a magyar nyelvészeknek?

Válasz: Az előző válaszban már igennel válaszoltam erre a kérdésre.

Kérdés: Milyen tényezőkön múlik a nyelvészeti munka sikere? Hogyan viszonyul ez a tudományág a többihez?

Válasz: A 4. kérdésre adott válaszban elmondtam a közelmúlt tudománytörténetének azt az epizódját, hogy miképp hódította meg a világot a Chomsky-féle generatív-transzformációs modell, miközben a lotzi modell észrevétlenül maradt. Összefoglalva még egyszer: a tudomány „piacán” felbukkant egy valós, végeredményben háborús eredetű, ezért halasztást nem-tűrő kereslet (kommunikáció, üzenet biztonságos továbbítása, kód, kódfejtés, elektronikus számítógép technika, fordítás stb.), amelynek kielégítésére a nyelvészet számára addig elképzelhetetlen összegeket helyeztek kilátásba, elsősorban Amerikában, de ellenlábasában, a Szovjetunióban is. A tudomány első számú motorja, a kíváncsiság mellett, ez a háborús eredetű kereslet és/vagy követelmény volt az a második rakétafokozat, amely soha nem látott magasságokba röpítette a nyelvészetet az 50-es, 60-as években. A Chomsky-féle modell viszonylagos egyszerűsége és jól kidolgozott formalizáltságának köszönhető könnyen kezelhető volta az oka páratlan sikerének. A lotzi modell bonyolult, mégis átlátható, és ugyanezért: szép. A szépség azonban, úgy látszik, kevéssé érdekelte a megrendelőket, ők a stratégiai-taktikai használhatóságban voltak érdekelve. A lotzi modellt nem is a megrendelők által kilátásba helyezett pénz, hanem egyedül megalkotójának kíváncsisága hozta létre, amely a nyelvi rendszer mélyebb megértésére irányult. Mindehhez még azt tenném hozzá, hogy a tudomány „piacán” is van divat, s a divattal szeszély jár, valamiféle kiszámíthatatlanság, amely sem észérvekkel, sem – ez paradoxonnak hathat – esztétikai érvekkel nem magyarázható meg. A transzformációs-generatív modell félszázados történetének vannak racionális, és vannak divatkorszakai. Ilyen divatnak látom az utóbbi 2-3 évtized transzformációs-generatív nyelvészetét nálunk (is), amikor a modell már elvesztette produktív voltát és magyarázó erejét, s életben maradását csak a divathoz való igazodással, azaz az utánzás kényszerével tudom magyarázni. A lotzi modell most kezd életre kelni, most látjuk csak igazán magyarázó erejét és produktív voltát, amelyre példa a „tanítvány tanítványa” Abondolo centripetális és centrifugális paradigma-modellje a magyarban.

A nyelvészet, noha előzményei több ezer évvel ezelőttre tehetők, alig több, mint két évszázados tudomány, és egy tőről fakad más empirikus tudományokkal, a botanikával,. zoológiával, geológiával. A XIX. század végére az etalon a természettudományok egy mélyebb régiójának, a kémiának, a fizikának, a biológiának a rendszere és jelrendszere lett a nyelvészet számára is, amely bizonyos értelemben máig az maradt. Innen magyarázható a nyelvészet „kisebbrendűségi érzése” és a benne azóta is periodikusan jelentkező „furor formularum”, a képletek őrülete, amelynek egyik – sikeres és használható – változata a Chomsky által kidolgozott jelrendszer. Ez a kisebbségi érzéstől hajtott igyekezet sokszor azonban akadálya lett a mélyebb analízisnek. Lotz János modelljei mentesek ettől a komplexustól: fölényes tudása, széles tudományos látóköre megóvta őt az ilyen komplexustól és a belőle fakadó „furorral” járó vakságtól. Véleményem szerint most a nyelvészet fejlődésének abba a korszakába lépett, ahol – mint a nagy világmagyarázó elveket hasznosító mikrobiológiában, genetikában, asztrofizikában is – az algebrai formulák és képletek helyébe a geometria többdimenziós modelljei lépnek.

Kérdés: Vannak-e feltáratlan területei a Lotz János-i életműnek?

Válasz: Minden bizonnyal. Még nálam is lappang néhány irat, cikk-vázlat, amelyet New Yorkban jártamkor 1974-ben Robert Austerlitztől kaptam. Érdemes volna utánanézni a budapesti Eötvös Collegium levéltárában Lotz ott töltött éveinek. A Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének archívuma is őrizhet tőle dokumentumokat, éppígy a Stockholmi Egyetem Nyelvészeti Tanszéke. A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lotz János köre minden Lotz Jánossal kapcsolatos ügyben, sőt attól függetlenül is számíthat segítségemre.

Kérdés: Mi a véleménye a gimnáziumban készült Lotz Jánosról szóló filmről?

Válasz: A 2007-ben készült film (operatőre:Gscheidt János, rendezője:Lenczné Vrbovszki Judit) a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lenczné Vrbovszki Judit vezette Lotz János-kör tagjainak közös munkája. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a diákok ilyen tevékenységének pedagógiai jelentőségét. Ezt a filmet azonban még a hozzá hasonló, különben ritka, teljesítmények között is külön hely illetné meg, ha lenne olyan rendezvény (diákfilm-fesztivál?), ahol ezeket a műveket együtt lehetne látni. Mégpedig azért, mert egy „magas testületek” által elfelejtett nemzeti értékre hívja föl a figyelmet. A középiskolai diákok ehhez hasonló, országos jelentőségű munkájára csak egy példát tudok a magyarországi pedagógia történetéből: Vajthó László Markó utcai gimnáziumi tanítványaival közösen szerkesztett sorozatát, a Magyar Irodalmi Ritkaságokat a múlt század 30-as, 40-es éveiből. Hogy Lotz János emlékezetét egy a fővárostól majdnem kétszáz kilométerre fekvő kisvárosi gimnázium diákjai tartják ébren, hogy ők ápolják emlékét, és nem egykori egyeteme, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, nem az Eötvös Collegium, sem pedig a „tekintetes” Akadémia (mely intézményeknek fényt egykoron az ő személye is kölcsönzött), ennek örülni kell. Örülni kell, mégpedig azért, mert Lotz János szellemi örökségének, mint minden igazi értéknek, jobb helye van a névtelen ifjúság szívében és eszében, mint a maga „fényezésénél” másra nem figyelő „magas testületek” kötelességszerűen, de lélek nélkül megtartott rendezvényein.

 

Pomáz, 2007. június 17-én Simoncsics Péter

egyetemi docens, a kolozsvári

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

magyar nyelvész vendégtanára

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

usa casino online real money trjki

(Arzsfneons, 2018.04.27 16:26)

https://onlinecasinoinus.com/# - online casinos https://onlinecasinoinus.com/# - slots for real money
<a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casino games free</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casino real money</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">party casino online</a>
<a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">online casinos real money usa</a>

online casino bonus quqxe

(Azdydneons, 2018.04.27 15:55)

https://onlinecasinoiplay.com/# - online casino games https://onlinecasinoiplay.com/# - online casinos real money usa
<a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">free online casino slots</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">party casino online</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino games</a>
<a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">free online casino slots</a>

casino online srehb

(Aqnqtneons, 2018.04.27 15:45)

https://onlinecasinoiplay.com/# - online casino games https://onlinecasinoiplay.com/# - play slots online for money
<a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">best online casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino gambling</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino real money free</a>
<a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">online casino bonus</a>

casino online gfiwe

(AwwliEvern, 2018.04.27 00:20)

https://onlinecasinochase.com/# - free casino games no download https://onlinecasinochase.com/# - online casino games
<a href="https://onlinecasinochase.com/#">harrah online casino</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">online casinos</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">pogo casino slots</a>
<a href=" https://onlinecasinochase.com/# ">caesars casino</a>

buy female viagra

(tkstsy, 2018.04.26 15:50)

<a href=http://canadian-pharmacye.com>buy female viagra</a>
buy pfizer viagra online in pakistan http://canadian-pharmacye.com

viagra to buy

(rwwrcf, 2018.04.26 05:53)

<a href=http://canadian-pharmacie.com>buy viagra without presc</a>
buy viagra online toronto http://canadian-pharmacie.com

viagra price

(ltckuk, 2018.04.26 04:32)

<a href=http://canadian-pharmacie.com>buy viagra las vegas</a>
viagra online kaufen per nachnahme http://canadian-pharmacie.com

buy liquid cialis online

(sacees, 2018.04.26 03:56)

<a href=http://canadian-pharmasy.com>buy cialis professional online</a>
cialis online no prescription http://canadian-pharmasy.com

hollywood online casino usmqo

(Ayigpneons, 2018.04.26 00:46)

https://onlinecasinoinus.com/# - pechanga casino https://onlinecasinoinus.com/# - online casino bonus https://onlinecasinoinus.com/# - choctaw casino
<a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casino no deposit bonus</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">resorts online casino</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">free online casino games no download</a>
<a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">turning stone online casino</a>

Hi!

(JesusSauby, 2018.04.24 16:02)

Hi!

viagra without insurance 1489

(Agustinmuh, 2018.04.24 08:29)

1937 http://skidkinews.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=234054 http://aajart.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=299668 http://fondationpaindevie.org/fr/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1059 http://aquamanaesp.gov.co/index.php/component/k2/itemlist/user/996219 http://hariyanavidyamandir.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2023 http://www.cm-montemorvelho.pt/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2529 http://www.attivalamemoria.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=239399 http://investments-summit.kmkya.kiev.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=156042 http://moloko45.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=212805 http://strata-aust.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=35982 http://www.cattedralepozzuoli.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=498693 http://superexagraha.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=271758 http://www.smartcity.com.ng/oldsite/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=60074 http://solverinn.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=50151 http://www.rijeka-klik.hr/klikni-rijeku/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=187447 http://www.clinicaveterinariaromaeur.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=292018 http://www.inatel.edu.br/docentes/rausley/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9801 http://www.nuovaciviltamediterranea.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1694 http://www.knysnaedutrust.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4327 http://shamlany.com/ar/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6899 http://tecnomyl.com.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=172018 http://developmentforminside.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=249992 http://agenciareporterossinfronteras.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1621 http://www.akcakoy.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26755 http://www.byutiful.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2618419 http://sotnet.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16377 http://www.moonlight-online.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8923 http://trendpack.dk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=203120 http://cdalliance.ca/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=158325 http://xn--72-6kcay8agkgk1b4k.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=161858 http://www.mcdonaldfarm.ca/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21548 http://techniqueauto.ch/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26311 http://universamba.tempsite.ws/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=77816 http://www.livemusicconcept.com/web/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4308 http://www.pentapolis.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=73073 http://elliotbiotech.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1074974 http://mediashack.co.za/evergreen/index.php/component/users//index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=804 http://www.brightnessmag.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=79165 http://www.mhfvic.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=579 http://www.sampi.kz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=918 http://highlyuniqueradioonline.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=218588 http://regionalbusinessconnection.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=80828 http://www.alshaiji-furniture.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=30562 http://www.lwanda-co.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=383543 http://www.marcenariatrajano.com.br/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=439731 http://frecuenciasdominicanas.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=223786 http://www.ozone-france.fr/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1090 http://beverlyhillspuppies.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24754 http://ebc-company.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23486 http://vidavida.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=60035 2589

Wells Fargo Online Banking Sign

(Neville, 2018.04.23 13:23)

According for the bank, a number of these accounts
were opened as a result of strict sales quotas that were incredibly
hard for employees to hit without relying on shady practices.
Wells fargo bank login online wells fargo log in sign in wells
fargo The insurance and financial services company employs more than 6,
000 in Des Moines and nearly 7,500 across Iowa.
Three analysts have rated the stock with a sell rating, three have issued a hold rating as well as
have given a buy rating to the business. Wells fargo loan login [url="https://loginto.us.com/"]wells fargo log in[/url] wells fargo banking login Bank
customers can get for the new money transfer tool through their bank's mobile app.

viagra without a doctor prescription cvs 9111

(Agustinmuh, 2018.04.22 17:20)

3674 http://www.peluqueriashangara.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=401020 http://swiss-tax-services.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12413 http://www.fsmfasteners.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7991 http://www.thechildrensclinic.in/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=223217 http://redakcia-oi.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32908 http://mobile.tequilabarrabas.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=183037 http://www.mysticnails.it/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29508 http://www.smartcity.com.ng/oldsite/index.php/component/users//index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=59779 http://taxready.in/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=109964 http://drmasoudebadi.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10993 http://jpacschoolclubs.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=657487 http://zocadance.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=530889 http://www.dqvradio.com/2014/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6371 http://marciabloomdesigns.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=30426 http://www.rayart.se/karikatyrer/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=188780 http://ccalias.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=546261 http://vozrazhenie-na-akt-proverki.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=83363 http://dasbachgmbh.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=706543 http://clr-pool.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=42916 http://www.lachef-algeria.com/lachef_mob/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=49983 http://www.sevenoaksboardingkennels.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1739 http://www.eugenio-colombo.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=286841 http://www.angiservice.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=613 http://www.accomodationlapulena.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1394 http://www.fishingflytier.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=190574 http://holyfamilykuru.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=448970 http://medianest.co.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1235 http://www.fayesoft.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1303 http://adematraders.com/web/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=110094 http://online-air.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=171876 http://medkol.cv.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=525501 http://naaylegarments.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13140 http://www.vetriolovenerdisanto.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1016913 http://www.tobacco1.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=379879 http://www.prospekt.ee/old/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=80414 http://www.la-ac.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=282931 http://esselimp.com.br/esse/index.php/component/user//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=253 http://evrotrakt.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1001 http://www.pawsarl.es/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=194466 http://mypayg.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=282992 http://www.brandebook.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8796 http://www.xlmotorsport.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2460 http://dimarcoconsultoria.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=181236 http://www.ciudadcorazon.net/v2x/component/user//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=720 http://www.spaferraro.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=948106 http://electrohidraulica.co/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1783440 http://docs.tecbased.com/tecbased.com_corrigir/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=108038 http://www.startelefonia.it/it/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=41381 http://www.angelentertainment.ca/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=208786 http://imsmedia.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=33582 7502

viagra without a doctor's prescription 9384

(Agustinmuh, 2018.04.22 02:26)

6696 http://joomla.jogjafile.com/plasma/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=530 http://live-energo.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=289355 http://www.proton.cd/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11991 http://www.crceramiche.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=602658 http://fokuspajobbet.se/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2597 http://www.zwla.co.zw/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=44762 http://www.daziaa.com/store/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=223 http://fondationpaindevie.org/fr/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=889 http://www.clinicaveterinariaromaeur.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=285431 http://nkochetkova.msk.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17917 http://pentagonlogistics.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12651 http://sfa37.servidoraweb.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1132487 http://www.churchdownpanthers.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8022 http://radiopuddefjord.no/velkommen/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=57165 http://coefficient-bet.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=109810 http://2315031.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=399007 http://www.aktivator.od.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=298967 http://www.picngo.co.il/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3378 http://samudranm.co.id/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=75003 http://www.grupoalucx.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8826 http://www.amatodemolizioni.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=982343 http://biuro-rachunkowe-leszno.com.pl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2922 http://www.esteticaannaclub.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=419918 http://apms.tw/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17948 http://www.moig.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=103782 http://www.controldeflamas.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=162887 http://www.raceteambollenstreek.nl/rtbs/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11020 http://die-design-manufaktur.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=450343 http://www.pandoraestelle.altervista.org/index/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4356 http://deonstudio.com/ma3had_app/index.php/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2985 http://ztkmsolution.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26165 http://fieldsolutionsinc.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13197 http://completer.kumon.com.hk/KBJ/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=183812 http://www.miercureasibiului.ro/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=224998 http://www.jinansistercities.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=408 http://bnvfc.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17460 http://diempsa.com.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25272 http://www.greenmedical.at/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=793 http://rs-temp051.1gb.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=27339 http://www.cresceregiocando.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=351810 http://aldentclinic.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=121204 http://www.iranpoetry.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1029 http://ble.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=258709 http://solverinn.es/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48755 http://manantialdeamor.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=42865 http://www.realmotor.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=325660 http://mm-bewerbungsservice.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=78127 http://kh14.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10809 http://basculasjaramillo.com/www.revistacarros.com.co/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10703 http://dominionuniversity.edu.ng/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3652 5721

viagra substitute

(ujuoir, 2018.04.21 09:53)

buy sale viagra http://canadian-pharmacye.com

Pecking order stingy sldnfl without remedy

(Pierzejab, 2018.04.18 22:13)

kamagra
http://viagrawithoutdoctorpharm.com - viagra without doctor prescription
viagra from canada with a prescription your name
<a href="http://viagrawithoutdoctorpharm.com">viagra without a doctor prescription usa
</a> - viagra and alcohol safe the team
viagra 20 mg coupon name

Test, just a test

(XRumerTest, 2018.04.18 17:00)

Hello. And Bye.

Wells Fargo Shareowner Online

(Ethel, 2018.04.17 18:21)

However, the Settlement is not dependent or conditioned upon the Court's approval of Plaintiffs' requests for fees
or costs, or an award of the specific amount.
Wells fargo login page wellsfargodealerservices sign in wells fargo login 5 million unauthorized and
fraudulent customer checking and 623,000 credit-card accounts were
opened by branch employees and managers in customers' names
to satisfy sales targets. I used to be scolded for not selling an elderly lady
a credit card by declaring that that she could use it
as a form of ID if she went to a teller who couldn't know her.

Wells fargo auto loan login [url="https://loginto.us.com/"]wells fargo log in[/url] wells fargo
financial login Wells Fargo's CEO says he'll pay a penalty
for presiding over his bank's fraud wave.

purchase valtrex online no prescription 123 mg

(Ronaldelila, 2018.04.14 12:13)

Hello! <a href=http://valtrex-valacyclovir.tech/#purchase-valtrex-online-no-prescription>buy valtrex usa</a> beneficial website.

viagra without a doctor prescription walmart 6134

(Agustinmuh, 2018.04.12 14:17)

2546 http://bit.ly/2u1BBCD http://bit.ly/2u8bPN2 http://bit.ly/2u1EmUv http://bit.ly/2u2CR8r http://bit.ly/2u4ISS4 http://bit.ly/2u5RlVb http://bit.ly/2uaXEH9 http://bit.ly/2u4eSWj http://bit.ly/2u4JY08 http://bit.ly/2u7J4jE http://bit.ly/2tZruhG http://bit.ly/2u3KZp1 http://bit.ly/2u2U01J http://bit.ly/2u4GYRq http://bit.ly/2u2nOvk http://bit.ly/2u4dOSj http://bit.ly/2u4N0l2 http://bit.ly/2u3CcDz http://bit.ly/2u2nqgm http://bit.ly/2u4GMla http://bit.ly/2u3Lwav http://bit.ly/2u35XEL http://bit.ly/2u3Id35 http://bit.ly/2tZRc5s http://bit.ly/2u7KJp0 http://bit.ly/2u33NEZ http://bit.ly/2u1E7c3 http://bit.ly/2u2wW3g http://bit.ly/2tZms4M http://bit.ly/2u2TyAz http://bit.ly/2u1BwyP http://bit.ly/2u4dran http://bit.ly/2u2TC3h http://bit.ly/2u4pVik http://bit.ly/2u7LgaS http://bit.ly/2u2oS2i http://bit.ly/2u3y1Yp http://bit.ly/2u3wGkl http://bit.ly/2u4IaUU http://bit.ly/2tZMAwa http://bit.ly/2u7Jy9s http://bit.ly/2u4i6cn http://bit.ly/2u7Lmzg http://bit.ly/2u4at5Y http://bit.ly/2u4dd31 http://bit.ly/2tZmUju http://bit.ly/2u1D0sT http://bit.ly/2u0tPc5 http://bit.ly/2u2DOO3 http://bit.ly/2u5M3sN 2296


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94

Következő »