Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lotz Jánosra emlékezik dr. Simoncsics Péter nyelvész

A VII. Völgységi Könyvfesztiválon mutatták be a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium  Lotz János anyanyelvi szakkörének filmjét egykori diákjukról, a világhírű nyelvész dr. Lotz Jánosról. A filmbemutatóra érkezett dr. Simoncsics Péter, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem vendégtanára, aki társszerzője a "Lotz János útja: Bonyhád, Budapest, Stockholm, New York" című könyvnek. A könyv keletkezéséről és Lotz Jánoshoz fűződő kapcsolatáról Lenczné Vrbovszki Judit, a Lotz János anyanyelvi szakkör vezetője kérdezte dr. Simoncsics Pétert.

Kérdés: Hogyan zajlottak a könyv munkálatai?

Válasz: Terts István barátom, a Pécsi Tudományegyetem Magyar Nyelvi Intézetének docense kért meg, hogy adjak írást az általa tervezett kötetbe. Hogy miért választott mások mellett engem is szerzőül, annak az a valószínű magyarázata, hogy opponensi minőségében ismerte a PTE-n 2000 decemberében megvédett habilitációs disszertációmat, amely az ő javaslatára és az ő lektori közreműködésével jelent meg aztán 2005-ben a Tinta Könyvkiadónál Paradigmaváltás légüres térben címen. Esszém három központi témája közül az egyik – Karácsony Sándor és Laziczius Gyula leíró magyar nyelvtanírói és nyelvjárástani munkássága mellett – éppen Lotz János nyelvészi pályája volt.

Kérdés: Milyen bonyhádi vonatkozásokat emelne ki Lotz János életútjából? Miért?

Válasz: Az evangélikus gimnázium szellemét és tanárait, név szerint elsősorban Hajas Bélát, az Eötvös Collegium neveltjét, Gombocz Zoltán egyetemi társát, Lotz Jánosnak 8 éven át magyar- és latintanárát. De nagyon fontosnak, és a jövőre nézve példamutatónak tartom a gimnáziumot körülvevő diákpárti és bizalmat árasztó légkört, amely az evangélikus egyház mellett a nagylelkű adományozóknak volt köszönhető, akik a szegény családokból jövő és támogatásra érdemes diákokat (ilyen volt Lotz János is) rendszeresen támogatták.

Kérdés: Milyen személyes benyomásai, emlékei vannak Lotz Jánosról? Milyenek voltak baráti és emberi kapcsolatai?

Válasz: Kétszer volt vele személyes találkozásom, mindkettő 1972-ben. 26 éves voltam, amikor 1972 tavaszán frissiben készült doktori disszertációmat, a Nyenyec sámánköltészet nyelvét – Hajdú Péter professzorom tanácsára – elvittem bemutatni neki, aki akkor éppen Budapesten tartózkodott az MTA Nyelvtudományi Intézet vendégeként. Találkozásunkat levélváltás előzte meg, szép kézírásos válaszlevelét ma is őrzöm. Az akkor 59 éves Lotz professzor barátságosan fogadott az intézet igazgatói irodájában. Kifogástalan eleganciáját (fekete cipő, sötétszürke, angol úri divat szerinti öltöny, vakítóan fehér ing és hozzáillő, szolíd, és pontosan a legfölső inggombra húzott nyakkendő) laza tartása lágyította mégis emberivé, arányos alakja, gondosan nyírt, enyhén hullámos, őszbe csavarodó haja, bajusza alatti mosolya, élénk tekintete bizalmat gerjesztett bennem. Fejedelmi alakjából méltóság, erő, nyugalom és derű sugárzott. Rövid, de számomra emlékezetes beszélgetést folytatott velem. Csodálatba ejtett mindenre kiterjedő figyelme és vesébe látó pillantása. Ugyanennek az évnek késő nyarán hallgathattam előadását a Magyar Nyelvészek II. Nemzetközi Kongresszusán Szegeden. Lenyűgözött előadásának gondolati nagyvonalúsága. Harmadik „találkozásom” vele 1974 nyarán, már egy évvel a halála után történt, amikor hozzá hasonlóan zseniális tanítványa, Robert Austerlitz vendégeként New Yorkban jártam. Austerlitz, aki Lotz utóda volt a New York-i Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének professzori székében, elvitt azokra a helyekre, ahol mentora korábban működött, ill. megfordult. Így voltam az egyetem Amsterdam Avenue-ra néző Philosophy Hall nevű épületében található egykori szobájában, amelyben akkor már Austerlitz tartotta székhelyét, s amelyet Sőtér István oly érzékletesen ír le Piros Pünkösd c. novellájában. Jártam a Hudson folyóhoz közel eső bérelt lakásban, ahol az általa alapított és vezetett Uráli Albizottság (Uralic Subcommittee) működött – itt folytak az egyetem uráli (finnugor) nyelvészeti kutatásai. És megfordultam az egyetemi campus melletti Broadway (a „híres” ~ itt már elkeskenyedő, kevésbé híres része) West End nevű „kocsmájában”, amely kedvelt dixieland jazz-t játszó hely volt akkoriban, és ahol Lotz egyetemi órái szoktak végződni (end-ed) az 50-es, 60-as években. Austerlitz elmondása szerint itt, fehér asztal mellett inkább szeretett tanítani, mint a katedrán. Ez a fajta kötetlenség ott, a puritánul szabályozott Amerikában európai különösségnek, sőt egzotikumnak tűnt (nem csoda, hiszen az is volt, mégpedig magyar!), amit a hivatali felsőbbség gyanakvással, a hallgatóság viszont annál nagyobb lelkesedéssel fogadott. Austerlitz elbeszéléséből tudom, hogy szerette magát körülvenni a világ legkülönbözőbb nációiból származó diákokkal – tibeti, mongol, cseremisz, finn, észt és persze magyar is akadt közöttük: Amerika bevándorló és emigráns populációjának szinte teljes skálája. Ismerte a bevándorló és emigráns lét terheit, hiszen maga is bevándorlók gyermeke volt és – kényszerűségből – emigráns is, de ugyanakkor „bennszülött” amerikai, azaz egyszerre volt „otthon és idegen” Amerikában, ezért tudta hát a titkát, hogyan teremtsen otthont magának és otthonosságot maga körül másoknak is. Népszerűségének ez a „mindenütt otthon lenni tudás” (amit kozmopolitizmusnak ~ világpolgárságnak is mondhatnánk) volt az egyik oka, és a másik ok sem volt ettől független: egyetemi előadásai nyomán a nagyvilág nyelveinek széles összefüggései tárultak föl, hogy hallgatósága megnyugvással érezhette, hogy mégsem idegen ebben a világban. Diákjainak pályáját nagy figyelemmel követte, az arra érdemeseket (és vonzó egyéniségének köszönhetően – hisz a tanítványok választják a mestert, és nem fordítva! – majdnem mind az volt) mindvégig önzetlenül segítette – tanáccsal, ösztöndíj ajánlásokkal, sőt, ha rászorultak, pénzzel is. És később, magas rangú kormányhivatalnokként ugyanilyen nagyvonalúan támogatta Amerikába igyekvő honfitársait, amikor a Ford Alapítványhoz fordultak ösztöndíjért.

Kérdés: Hol a helye a nyelvtudományban Lotz János munkásságának?

Válasz: Lotz János az idő tengelyének kitüntetett pontján, 1913-ban a nyelvészet legújabbkori fordulatát elindító genfi nyelvész, Ferdinand de Saussure halálának évében született. Hogy kiváló tehetsége és páratlan felkészültsége ellenére mégsem ő lett a saussure-i fordulathoz kapcsolódó „modern” nyelvészet emblematikus alakja a XX. században, hanem a nála 12 évvel fiatalabb, ma is élő Noam Chomsky, annak sok oka lehet. Most csak egyet, az általam legfontosabbnak tartott okot említem: a saussure-i fordulat szellemét pályája kezdetétől fogva magáévá tevő Lotz a nyelvészet európai hagyományának folytonosságát képviseli annak számos kapcsolódó dimenziójával együtt, míg Chomsky e saussure-i fordulatból csak annyit emel át a maga nyelvészetébe, amely beleillik Amerika technicista és pragmatikus hagyományába, s ez nem más, mint az esetlegességektől (~ aktuális körülményektől és tényezőktől, pl. a hallgatótól és beszélőtől) megfosztott/megtisztított nyelvi rendszer lényegében egyetlen dimenziója. Chomsky hihetetlen precizitású jelrendszere alkalmas a nyelv egyetlen szintjének, a mondattannak a leírására és arra, hogy e szint különböző mozgásait egyértelmű jelekké alakítva előkészítse a gépi nyelvészet (és fordítás) gyakorlatát. A technikai kultúráját Európába és a nagyvilágba exportáló Amerika XX. századi hódításait nem kis mértékben éppen Chomsky szellemének, főképpen technikájának köszönheti, amelynek ma már mindenhol látható és kézzelfogható megvalósulásai a személyi számítógépek a bennük alkalmazott szoftverekkel együtt. A Chomsky nevéhez fűződő generatív-transzformációs nyelvészet gyakorlati szempontjai és sikerei bizonyos mértékben blokkolták a saussure-i fordulat Lotz által képviselt mélyebb merítésű szemléletét. Másképpen: a lotzi nyelvészet többdimenziós fölfogása kevésbé volt eladható a gyors megtérülésre számító „nyelvészeti piacon”, amelyet egyébként a II. világháború alatti és utáni harc a világuralomért, az ún. „hidegháború” igényei is mozgattak (hadi kommunikáció, titkos kódok, kódfejtés, természetes és mesterséges nyelvek, gépi fordítás stb.). Ez a (hideg)háborús indíttatású igény bizonyos értelemben szűk csatornába terelte a nyelvészetet, ahonnan a hidegháború végeztével most kezd csak kitörni, és szélesebb medret vájni magának azzal, hogy visszatér a nyelv gazdagabb, több dimenziót magában foglaló és mások mellett, sőt előtt Lotz által koncipiált modelljéhez, amelyet ma az agykutatáshoz (humánbiológiához, állatetológiához) kapcsolódó kognitív nyelvészet képvisel. Tudománytörténeti szempontból érdekes, hogy Lotz pályája éppen ott és akkor ért delelőjére, amikor Chomsky meghódította Amerikát (és a világot) a nyelvészetnek: az 50-es évek Amerikájában. Jellemző Lotz szuverén és az emberi léptéknél nagyobb dimenziókat befogó gondolkodására, hogy nem szállt szembe kofa módjára a nyelvészeti piacot elárasztó „kapós” Chomsky-féle elmélettel, hanem – miután átlátta lényegét és hasznát, majd integrálta a magáéba – sztoikus nyugalommal tovább lépett és folytatta a Saussure-ön keresztül az évezredes euroindiai hagyományhoz kapcsolódó, mégis modern, a nyelv minden lehetséges dimenziójára kiterjedő kutatásait. Most, halála után majdnem negyed századdal igazolódik be, hogy bölcsen döntött: az elmúlt 50 évben átlag 5 évenként újraformált Chomsky-modell fölött eljárt az idő (a sok variánson túl azáltal is, hogy a számítógépes nyelvészet kikelt a Chomsky-tojásból, és az eredeti elmélettől függetlenedve önálló életet él) Lotzé pedig most kezdi csak meg igazán hódító útját. Egy ilyen pálya megfutásához hitvalló prédikátorokéhoz mérhető elszántság szükséges, és Lotz Jánosban megvolt ez a „halálmegvető” bátorság, ami szükséges, de nem elegendő föltétel a győzelemhez, Lotzban megvolt az ehhez a feladathoz felérő kivételes intellektuális fölkészültség is. Élete hirtelen, szívinfarktussal fejeződött be 60 éves korában, s így annyi más nagy szellemhez (példaképpen hadd említsek csak egy másik magyart: Bolyai Jánoshoz) hasonlóan munkásságának koronáját, nyelvi modelljének diadalmas sikerét nem láthatta.

Kérdés: Kik kapcsolódnak ma Lotz János tudományos örökségéhez? Folytatható-e egyáltalán az általa kezdett kutatás?

Válasz: Szépe Görgy, a PTE professor emeritusa és Kiefer Ferenc akadémikus, a MTA Nyelvtudományi Intézetének nyugalmazott igazgatója hallgatói voltak Lotz Jánosnak Amerikában még a 60-as évek elején, amikor Lotz János a New York-i Columbia Egyetemen tanított. A 70-es évek elején szakmai szerkesztőként Fónagy Iván mellett Szépe György volt Lotz segítségére abban, hogy válogatott írásaiból a Szonettkoszorú a nyelvről c. kötet összeálljon, de ennek 1976-os megjelenését Lotz sajnos nem érhette meg. Szépe György barátja volt Lotz János tanítványának, az egyetemi katedráját megöröklő Robert Austerlitznek is. Lotz magyarorországi hatása – a magyar nyelvészet befelé forduló természetéből következően – nem annyira az ún. „tiszta” nyelvészetben, hanem inkább annak az irodalomtudománnyal átfedésben lévő, „alkalmazott” változatában, a verstanban jelentkezett először, mégpedig Horváth Iván irodalomtörténésznek, az ELTE professzorának munkásságában. Ő még annak a nemzedéknek a tagja, amely személyesen ismerhette Lotzot és hallgathatta magyarországi vendégelőadásait. Horváth Iván egy másik, bár ettől nem független szálon is kapcsolódik a lotzi hagyományhoz, mint Robert Austerlitznek a barátja, metrikai kutatásaiban követője és hazai népszerűsítője (Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Budapest, Akadémiai Kiadó 1982, ugyanő: A vers. Budapest, Gondolat Kiadó 1991). Kiefer Ferenc Lotz svédországi munkásságának állított emléket azzal, hogy Lotz svéd tanítványainak, többek között Bo Wickman-nak és Eva Martins-nak a társaságában tevékenyen részt vett a Lotz halálának 10 éves évfordulóján rendezett szimpozium megrendezésében és az előadások kötetté való összeállításában (Symposium in memoriam János Lotz (1913-1973) Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Hungarica Stockholmiensia 4. Almquist & Wiksell International.Stockholm-Sweden). Kongeniális tanítványa és utóda a Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékén, Robert Austerlitz professzor 1994-ben meghalt, de az ő tanítványa, Daniel Mario Abondolo (1950- ), aki a londoni egyetem tanáraként főként magyar irodalmat tanít, noha – mellékesen – nagyszerű nyelvészeti munkákat ír a magyar és uráli, valamint paleoszibériai nyelvek tárgykörében hű folyatója és továbbfejlesztője Lotz János szellemi örökségének. Magyarországon a fönt említett Horváth Iván mellett a minden irányban nyitott szellemű, Pécsett tanító Terts István figyelt föl Lotz János munkásságára. Csepregi Márta, az ELTE Finnugor Nyelvészeti Tanszékének docense, aki gimnáziumi tanulmányait a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban végezte a 60-as évek második felében, a gimnázium levéltárában folytatott Lotz-cal kapcsolatos kutatásokat, bár eredményeit nyomtatásban még nem publikálta. A jeles helytörténész, Dr. Kolta László Lotz bonyhádi éveit földerítő kutatásain, valamint Dr. Antoni Judit Lotz kontrasztív kutatásait nagyra értékelő írásán kívül, tudomásom szerint még én foglalkoztam néhány írásban Lotz János munkásságával. Sajnálatos, bár az előző kérdésre adott válaszban részletezett tudománytörténeti fejleményekből érthető körülmény, hogy a mai magyar nyelvészetben a generatív-transzformációs grammatikai irányzat képviselőinek többsége nem ismeri, ennélfogva nem is hasznosíthatja a lotzi szemléletet. A magyar nyelvészek másik nagy – hogy ne „szekértábort” mondjak – csoportját képező nyelvtörténészek pedig azzal hárítják el Lotz János nyelvi szemléletét, hogy ők kifejezetten nem leíró (szinkron) szempontból, hanem történeti (diakron) szempontból tekintik a nyelvet, márpedig Lotz leíró nyelvész volt. Pedig e két szempontnak a merev elválasztása nem volt jellemző Lotzra, aki nagyonis tudatában volt annak, hogy a nyelv „emberi léptéknél nagyobb dimenziókban” létező rendszer, ezért az ő szemléletét inkább pankronikusnak mondhatnánk, ami hasznosítható (lenne/lehetne) a történeti nyelvészetben is. A lotzi örökség nyitva áll minden érdeklődő előtt. Két területen látom a lotzi örökség jövőbeli hasznosításának lehetőségeit. Az utóbbi két évtizedben ismét megnyíló utazás lehetőségeinek jóvoltából föllendült a terepnyelvészet, sokan megfordultak közeli és távoli rokon- (és nem rokon) népek körében, és nyomukban többeknek támadt kedve ilyen utakat tenni még távolabbi vidékekre. A nyelvek táguló horizontja nagy lehetőségeket rejt a lotzi szellemű, nagyvonalú összehasonlító vizsgálatokra és tipológiai modellek fölállítására, amelyek már el is kezdődtek Horváth Iván és tanítványai verstani vizsgálataival. Ettől nem függetlenül nagy lehetőségeket látok a Lotz szellemében készült különböző nyelvi modellek alkalmazására a – lényegében Lotz halála óta létrejött – kognitív nyelvészetben is.

Kérdés: Vannak-e ma ilyen lehetőségei a magyar nyelvészeknek?

Válasz: Az előző válaszban már igennel válaszoltam erre a kérdésre.

Kérdés: Milyen tényezőkön múlik a nyelvészeti munka sikere? Hogyan viszonyul ez a tudományág a többihez?

Válasz: A 4. kérdésre adott válaszban elmondtam a közelmúlt tudománytörténetének azt az epizódját, hogy miképp hódította meg a világot a Chomsky-féle generatív-transzformációs modell, miközben a lotzi modell észrevétlenül maradt. Összefoglalva még egyszer: a tudomány „piacán” felbukkant egy valós, végeredményben háborús eredetű, ezért halasztást nem-tűrő kereslet (kommunikáció, üzenet biztonságos továbbítása, kód, kódfejtés, elektronikus számítógép technika, fordítás stb.), amelynek kielégítésére a nyelvészet számára addig elképzelhetetlen összegeket helyeztek kilátásba, elsősorban Amerikában, de ellenlábasában, a Szovjetunióban is. A tudomány első számú motorja, a kíváncsiság mellett, ez a háborús eredetű kereslet és/vagy követelmény volt az a második rakétafokozat, amely soha nem látott magasságokba röpítette a nyelvészetet az 50-es, 60-as években. A Chomsky-féle modell viszonylagos egyszerűsége és jól kidolgozott formalizáltságának köszönhető könnyen kezelhető volta az oka páratlan sikerének. A lotzi modell bonyolult, mégis átlátható, és ugyanezért: szép. A szépség azonban, úgy látszik, kevéssé érdekelte a megrendelőket, ők a stratégiai-taktikai használhatóságban voltak érdekelve. A lotzi modellt nem is a megrendelők által kilátásba helyezett pénz, hanem egyedül megalkotójának kíváncsisága hozta létre, amely a nyelvi rendszer mélyebb megértésére irányult. Mindehhez még azt tenném hozzá, hogy a tudomány „piacán” is van divat, s a divattal szeszély jár, valamiféle kiszámíthatatlanság, amely sem észérvekkel, sem – ez paradoxonnak hathat – esztétikai érvekkel nem magyarázható meg. A transzformációs-generatív modell félszázados történetének vannak racionális, és vannak divatkorszakai. Ilyen divatnak látom az utóbbi 2-3 évtized transzformációs-generatív nyelvészetét nálunk (is), amikor a modell már elvesztette produktív voltát és magyarázó erejét, s életben maradását csak a divathoz való igazodással, azaz az utánzás kényszerével tudom magyarázni. A lotzi modell most kezd életre kelni, most látjuk csak igazán magyarázó erejét és produktív voltát, amelyre példa a „tanítvány tanítványa” Abondolo centripetális és centrifugális paradigma-modellje a magyarban.

A nyelvészet, noha előzményei több ezer évvel ezelőttre tehetők, alig több, mint két évszázados tudomány, és egy tőről fakad más empirikus tudományokkal, a botanikával,. zoológiával, geológiával. A XIX. század végére az etalon a természettudományok egy mélyebb régiójának, a kémiának, a fizikának, a biológiának a rendszere és jelrendszere lett a nyelvészet számára is, amely bizonyos értelemben máig az maradt. Innen magyarázható a nyelvészet „kisebbrendűségi érzése” és a benne azóta is periodikusan jelentkező „furor formularum”, a képletek őrülete, amelynek egyik – sikeres és használható – változata a Chomsky által kidolgozott jelrendszer. Ez a kisebbségi érzéstől hajtott igyekezet sokszor azonban akadálya lett a mélyebb analízisnek. Lotz János modelljei mentesek ettől a komplexustól: fölényes tudása, széles tudományos látóköre megóvta őt az ilyen komplexustól és a belőle fakadó „furorral” járó vakságtól. Véleményem szerint most a nyelvészet fejlődésének abba a korszakába lépett, ahol – mint a nagy világmagyarázó elveket hasznosító mikrobiológiában, genetikában, asztrofizikában is – az algebrai formulák és képletek helyébe a geometria többdimenziós modelljei lépnek.

Kérdés: Vannak-e feltáratlan területei a Lotz János-i életműnek?

Válasz: Minden bizonnyal. Még nálam is lappang néhány irat, cikk-vázlat, amelyet New Yorkban jártamkor 1974-ben Robert Austerlitztől kaptam. Érdemes volna utánanézni a budapesti Eötvös Collegium levéltárában Lotz ott töltött éveinek. A Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének archívuma is őrizhet tőle dokumentumokat, éppígy a Stockholmi Egyetem Nyelvészeti Tanszéke. A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lotz János köre minden Lotz Jánossal kapcsolatos ügyben, sőt attól függetlenül is számíthat segítségemre.

Kérdés: Mi a véleménye a gimnáziumban készült Lotz Jánosról szóló filmről?

Válasz: A 2007-ben készült film (operatőre:Gscheidt János, rendezője:Lenczné Vrbovszki Judit) a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lenczné Vrbovszki Judit vezette Lotz János-kör tagjainak közös munkája. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a diákok ilyen tevékenységének pedagógiai jelentőségét. Ezt a filmet azonban még a hozzá hasonló, különben ritka, teljesítmények között is külön hely illetné meg, ha lenne olyan rendezvény (diákfilm-fesztivál?), ahol ezeket a műveket együtt lehetne látni. Mégpedig azért, mert egy „magas testületek” által elfelejtett nemzeti értékre hívja föl a figyelmet. A középiskolai diákok ehhez hasonló, országos jelentőségű munkájára csak egy példát tudok a magyarországi pedagógia történetéből: Vajthó László Markó utcai gimnáziumi tanítványaival közösen szerkesztett sorozatát, a Magyar Irodalmi Ritkaságokat a múlt század 30-as, 40-es éveiből. Hogy Lotz János emlékezetét egy a fővárostól majdnem kétszáz kilométerre fekvő kisvárosi gimnázium diákjai tartják ébren, hogy ők ápolják emlékét, és nem egykori egyeteme, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, nem az Eötvös Collegium, sem pedig a „tekintetes” Akadémia (mely intézményeknek fényt egykoron az ő személye is kölcsönzött), ennek örülni kell. Örülni kell, mégpedig azért, mert Lotz János szellemi örökségének, mint minden igazi értéknek, jobb helye van a névtelen ifjúság szívében és eszében, mint a maga „fényezésénél” másra nem figyelő „magas testületek” kötelességszerűen, de lélek nélkül megtartott rendezvényein.

 

Pomáz, 2007. június 17-én Simoncsics Péter

egyetemi docens, a kolozsvári

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

magyar nyelvész vendégtanára

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

aids-truck.de

(aids-truck, 2018.05.05 20:59)

Wichtig ist es für die meisten Frauen zu wissen, dass das Produkt nicht der reinste Chemiecocktail ist, sondern aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht: Diese drei Inhaltsstoffe der Bust Size Creme sorgen in einer perfekten Symbiose für den maximalen Effekt. Deoximiroestrol ist ein natürliches, dem weiblichen Estradiol nachempfundenes Produkt, was für eine natürliche Brustvergrößerung sorgt. <a href=https://www.domradio.de/nachrichten/2008-06-10/trotz-erfolgen-im-kampf-gegen-aids-taeglich-7000-neu-infizierte>https://www.domradio.de/nachrichten/2008-06-10/trotz-erfolgen-im-kampf-gegen-aids-taeglich-7000-neu-infizierte</a> Ihr Aussehen könnte durch unreines Wasser, Mahlzeiten. Gemüse sowie Obstprodukt verursacht werden. Ungekocht, ob rot oder weiß, könnte die Blutsauger induzieren. Die Hauptursache sind tatsächlich auch Kontaminationen von einzelnen unverdauten und auch anderen Dreck. Dies kann leicht Bedenken auslösen, wie Durchfall, hohe Temperatur, Schwierigkeiten, Magenbeschwerden, Verdauungsbeschwerden sowie aplastische Anämie .

viagra without erectile dysfunction 7501

(Agustinmuh, 2018.05.04 16:53)

8780 http://styleforme.destinyprezents.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=662577 http://www.miercureasibiului.ro/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=220211 http://www.vipapolimeri.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=340135 http://sydoniaproduction.it/adv/en/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1039 http://www.spuntiespuntini.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1298049 http://www.bachtendekupe.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5405 http://www.funtimebrindes.com.br/index.php/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=274599 http://eiwias.mas.ec/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4036 http://theoffice.ng/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11289 http://boulevard-show.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17547 http://www.coopadap.com.br/webroot/restrita/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=42968 http://superdkjapan.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=147138 http://www.praktyka.linuxpl.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=173686 http://themotionpictureco.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=113077 http://adgiloilo.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10423 http://strata-aust.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=36724 http://www.avancesystems.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=88421 http://www.royalgardenrc.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=810988 http://www.reclamegraphics.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1767 http://www.scheunencafe-kretzschmar.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=44330 http://www.laureate.or.tz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=301453 http://albaderalmushriq.com/CCTV/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9369 http://asvc.merc.sharif.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=756666 http://agenzia.versolarte.it/Old/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7751 http://www.trendykosmetyczne.pl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=39971 http://www.jana-fede.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=204747 http://www.ristrutturazioni-smart.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=203033 http://www.azionesorriso.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=680219 http://www.bk-cam.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=116888 http://www.adelayn.lv/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3143 http://mirdr.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=89335 http://kpksemiya.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4172 http://www.transcares.com/web/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=211910 http://optique-mireux.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=31176 http://www.atsterceirizacao.com.br/site/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=252602 http://www.longobardigerardina.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=554822 http://www.officenouveau.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11524 http://www.stlcaricatures.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=596395 http://adivaconsulting.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=75951 http://www.unicamaster.com.br/unican/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=281667 http://blackpotpublishing.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=31445 http://www.acotecimpiantisrl.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=582460 http://fokuspajobbet.se/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2643 http://www.novikamps.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1617 http://holyfamilykuru.abestmodel.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=452258 http://www.peluqueriashangara.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=398063 http://coloradoenvironmentalsolutions.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25785 http://www.introrecycling.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=338054 http://bellemuro.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3286 http://disanisacperu.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=343469 8466

tropicana online casino ocgth

(Azwidneons, 2018.05.04 13:50)

foxwoods online casino login <a href="https://onlinecasinovox.com/#">online gambling</a> mgm online casino | https://onlinecasinovox.com/# - turning stone online casino

buy valtrex with no prescription 446 mg

(RussellBed, 2018.05.04 07:11)

Hello! <a href=http://valacyclovir-valtrex.com/>buy valacyclovir pills</a> good internet site

Tidiness stingy sldnfl without instruction

(JaizeDag, 2018.05.04 00:06)

khoso.baluch@viagra.com
http://viagrawithoutdoctorstore.com - viagra without a doctor prescription canada
viagra online paypal
<a href="http://viagrawithoutdoctorstore.com">viagra without prescription
</a> - viagra 20mg canada msn messenger
viagra from canada no prescription avatars

compare and contrast essay topics for college students

(zqdmnt, 2018.05.03 22:11)

<a href=http://speedy-papers.com>d essay topics</a>
sample college application essay
<a href=http://speedy-papers.com>essay organizer online</a>
exemplification essay topics http://speedy-papers.com

viagra without a doctor prescription usa 6239

(Agustinmuh, 2018.05.03 01:08)

238 http://www.anpana.it/cms/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=769 http://www.yantakao.ac.th/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1436 http://doreendonalee.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12153 http://www.accademiagoccediluce.it/component/k2/itemlist/user/323604 http://www.tendencia.spb.ru/equipment/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=468812 http://carrera.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21540 http://www.insiemeconte.it/ciemmedi/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=738 http://118.70.132.100/news/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=409630 http://www.laureate.or.tz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=307312 http://jlssupport.com/observatorio/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=258810 http://www.lowbellendfarm.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5293 http://provensid.com.ar/SACIF/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1398 http://fureysmyth.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17842 http://panosenglezos.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34449 http://yilmarzilguerooficial.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15709 http://smartyshairstylists.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1003 http://weclines.co.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10822 http://dip-personal.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2751 http://sydneyplumber.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=64727 http://www.atcomitalia.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2435 http://juribrasil.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=70470 http://www.factordinero.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=268902 http://www.cm-montemorvelho.pt/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2217 http://mail.fbcfultonmo.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=52062 http://gallerycafe.sk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25424 http://www.ambersoulstudio.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=580376 http://augustschoolofguitars.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12757 http://upm.gome.me/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=43798 http://www.tfdc.co/intranet/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=166876 http://www.osmosis.com.co/web/nitech/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1451 http://anafloresi.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4062 http://www.nainaridigital.com/site/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13384 http://fieldsolutionsinc.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=14929 http://serov.ural-museum.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=183794 http://benaojan.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=121837 http://www.ciccarelli1930.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=660959 http://vertikal-tur.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=20516 http://www.dellemimose.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=42033 http://www.elitexecutive.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=567871 http://armigh.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=199720 http://www.presepepiumazzo.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=322101 http://dostavka-pianino.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18612 http://www.viaggiconlascossa.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=115981 http://www.royalgardenrc.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=824660 http://www.stlcaricatures.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=596176 http://mzakaria.com/jm/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=188054 http://optique-mireux.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=38880 http://www.juicemanonline.com/markanthony/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=594 http://xn--80aafgglfrfcjro0e5b7g.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4751 http://iceberg.ykt.ru/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=259359 5497

generic viagra commercial

(Raymonddrymn, 2018.05.02 18:03)

generic viagra without a doctor prescription <a href=http://viagra-generics.us/#390>generic viagra canada price</a> generic viagra india <a href=http://viagra-generics.us/#8019>viagra generic name</a>

online casino real money tlouv

(Avtczneons, 2018.05.02 09:25)

online gambling casino <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/#">online gambling</a> online casino real money | https://onlinecasinoplay.us.org/# - casino online

betfair online casino fwzcq

(Acyjnneons, 2018.05.02 05:44)

online casinos for us players <a href="https://onlinecasino24.us.com/#">casino online</a> best online casino | https://onlinecasino24.us.com/# - online gambling casino

casino blackjack jrukr

(Akgalneons, 2018.05.01 08:34)

mgm online casino <a href="https://onlinecasinomansion24.com/#">online gambling</a> free online casino | https://onlinecasinomansion24.com/# - online casinos for us players

cialis cost per pill

(cievjt, 2018.05.01 01:49)

<a href=http://canadian-pharmasy.com>cialis reviews</a>
order cialis usa
safe site to buy cialis online http://canadian-pharmasy.com

san manuel online casino gmgjf

(Aetosneons, 2018.04.30 08:39)

online casino slots <a href="https://onlinecasinoplay.us.org/#">online casino games</a> zone online casino | https://onlinecasinoplay.us.org/# - casino online

online gambling aaiuy

(Adfvsneons, 2018.04.30 08:17)

tropicana online casino <a href="https://onlinecasino24.us.com/#">best online casino</a> virgin online casino | https://onlinecasino24.us.com/# - casino blackjack

online casino real money free uhkxg

(Abrmuneons, 2018.04.29 11:47)

<a href="https://onlinecasino24.us.org/#">online casino</a>

Pecking order stingy sldnfl without prescription

(Brizkabort, 2018.04.28 23:26)

viagra viagra refractory time
http://viagrawithoutdoctorus.net - viagra without a doctor prescription viagra dosages
<a href="http://viagrawithoutdoctorus.net">viagra without a doctor prescription</a> - viagra 20 mg coupon name
levitra vs viagra drugs bbs.cgi?page=

online casinos bumsj

(Ajgozneons, 2018.04.28 16:17)

https://onlinecasinoiplay.com/# - usa online casino https://onlinecasinoiplay.com/# - usa casino online real money
<a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino games</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">usa online casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">party casino online</a>
<a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">online casino slots</a>

online casino gambling fmycp

(Ajileneons, 2018.04.28 15:05)

https://onlinecasinoiplay.com/# - online casino games https://onlinecasinoiplay.com/# - online casino games
<a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">play slots for free win real money</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online usa casinos</a>
<a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">online casinos real money usa</a>

online casino games gcihw

(Ajanxneons, 2018.04.28 01:36)

https://onlinecasinoinus.com/# - slots for real money https://onlinecasinoinus.com/# - casinos online gambling
<a href="https://onlinecasinoinus.com/#">play slots for free win real money</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casinos real money usa</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">usa online casino</a>
<a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">online casino real money free</a>

dating

(DerekGuava, 2018.04.27 22:14)

dating <a href= http://manssecreto.pro > online </a> here "http://manssecrety.pro" - dating site http://manssecrets.pro


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94

Következő »