Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lotz Jánosra emlékezik dr. Simoncsics Péter nyelvész

A VII. Völgységi Könyvfesztiválon mutatták be a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium  Lotz János anyanyelvi szakkörének filmjét egykori diákjukról, a világhírű nyelvész dr. Lotz Jánosról. A filmbemutatóra érkezett dr. Simoncsics Péter, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem vendégtanára, aki társszerzője a "Lotz János útja: Bonyhád, Budapest, Stockholm, New York" című könyvnek. A könyv keletkezéséről és Lotz Jánoshoz fűződő kapcsolatáról Lenczné Vrbovszki Judit, a Lotz János anyanyelvi szakkör vezetője kérdezte dr. Simoncsics Pétert.

Kérdés: Hogyan zajlottak a könyv munkálatai?

Válasz: Terts István barátom, a Pécsi Tudományegyetem Magyar Nyelvi Intézetének docense kért meg, hogy adjak írást az általa tervezett kötetbe. Hogy miért választott mások mellett engem is szerzőül, annak az a valószínű magyarázata, hogy opponensi minőségében ismerte a PTE-n 2000 decemberében megvédett habilitációs disszertációmat, amely az ő javaslatára és az ő lektori közreműködésével jelent meg aztán 2005-ben a Tinta Könyvkiadónál Paradigmaváltás légüres térben címen. Esszém három központi témája közül az egyik – Karácsony Sándor és Laziczius Gyula leíró magyar nyelvtanírói és nyelvjárástani munkássága mellett – éppen Lotz János nyelvészi pályája volt.

Kérdés: Milyen bonyhádi vonatkozásokat emelne ki Lotz János életútjából? Miért?

Válasz: Az evangélikus gimnázium szellemét és tanárait, név szerint elsősorban Hajas Bélát, az Eötvös Collegium neveltjét, Gombocz Zoltán egyetemi társát, Lotz Jánosnak 8 éven át magyar- és latintanárát. De nagyon fontosnak, és a jövőre nézve példamutatónak tartom a gimnáziumot körülvevő diákpárti és bizalmat árasztó légkört, amely az evangélikus egyház mellett a nagylelkű adományozóknak volt köszönhető, akik a szegény családokból jövő és támogatásra érdemes diákokat (ilyen volt Lotz János is) rendszeresen támogatták.

Kérdés: Milyen személyes benyomásai, emlékei vannak Lotz Jánosról? Milyenek voltak baráti és emberi kapcsolatai?

Válasz: Kétszer volt vele személyes találkozásom, mindkettő 1972-ben. 26 éves voltam, amikor 1972 tavaszán frissiben készült doktori disszertációmat, a Nyenyec sámánköltészet nyelvét – Hajdú Péter professzorom tanácsára – elvittem bemutatni neki, aki akkor éppen Budapesten tartózkodott az MTA Nyelvtudományi Intézet vendégeként. Találkozásunkat levélváltás előzte meg, szép kézírásos válaszlevelét ma is őrzöm. Az akkor 59 éves Lotz professzor barátságosan fogadott az intézet igazgatói irodájában. Kifogástalan eleganciáját (fekete cipő, sötétszürke, angol úri divat szerinti öltöny, vakítóan fehér ing és hozzáillő, szolíd, és pontosan a legfölső inggombra húzott nyakkendő) laza tartása lágyította mégis emberivé, arányos alakja, gondosan nyírt, enyhén hullámos, őszbe csavarodó haja, bajusza alatti mosolya, élénk tekintete bizalmat gerjesztett bennem. Fejedelmi alakjából méltóság, erő, nyugalom és derű sugárzott. Rövid, de számomra emlékezetes beszélgetést folytatott velem. Csodálatba ejtett mindenre kiterjedő figyelme és vesébe látó pillantása. Ugyanennek az évnek késő nyarán hallgathattam előadását a Magyar Nyelvészek II. Nemzetközi Kongresszusán Szegeden. Lenyűgözött előadásának gondolati nagyvonalúsága. Harmadik „találkozásom” vele 1974 nyarán, már egy évvel a halála után történt, amikor hozzá hasonlóan zseniális tanítványa, Robert Austerlitz vendégeként New Yorkban jártam. Austerlitz, aki Lotz utóda volt a New York-i Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének professzori székében, elvitt azokra a helyekre, ahol mentora korábban működött, ill. megfordult. Így voltam az egyetem Amsterdam Avenue-ra néző Philosophy Hall nevű épületében található egykori szobájában, amelyben akkor már Austerlitz tartotta székhelyét, s amelyet Sőtér István oly érzékletesen ír le Piros Pünkösd c. novellájában. Jártam a Hudson folyóhoz közel eső bérelt lakásban, ahol az általa alapított és vezetett Uráli Albizottság (Uralic Subcommittee) működött – itt folytak az egyetem uráli (finnugor) nyelvészeti kutatásai. És megfordultam az egyetemi campus melletti Broadway (a „híres” ~ itt már elkeskenyedő, kevésbé híres része) West End nevű „kocsmájában”, amely kedvelt dixieland jazz-t játszó hely volt akkoriban, és ahol Lotz egyetemi órái szoktak végződni (end-ed) az 50-es, 60-as években. Austerlitz elmondása szerint itt, fehér asztal mellett inkább szeretett tanítani, mint a katedrán. Ez a fajta kötetlenség ott, a puritánul szabályozott Amerikában európai különösségnek, sőt egzotikumnak tűnt (nem csoda, hiszen az is volt, mégpedig magyar!), amit a hivatali felsőbbség gyanakvással, a hallgatóság viszont annál nagyobb lelkesedéssel fogadott. Austerlitz elbeszéléséből tudom, hogy szerette magát körülvenni a világ legkülönbözőbb nációiból származó diákokkal – tibeti, mongol, cseremisz, finn, észt és persze magyar is akadt közöttük: Amerika bevándorló és emigráns populációjának szinte teljes skálája. Ismerte a bevándorló és emigráns lét terheit, hiszen maga is bevándorlók gyermeke volt és – kényszerűségből – emigráns is, de ugyanakkor „bennszülött” amerikai, azaz egyszerre volt „otthon és idegen” Amerikában, ezért tudta hát a titkát, hogyan teremtsen otthont magának és otthonosságot maga körül másoknak is. Népszerűségének ez a „mindenütt otthon lenni tudás” (amit kozmopolitizmusnak ~ világpolgárságnak is mondhatnánk) volt az egyik oka, és a másik ok sem volt ettől független: egyetemi előadásai nyomán a nagyvilág nyelveinek széles összefüggései tárultak föl, hogy hallgatósága megnyugvással érezhette, hogy mégsem idegen ebben a világban. Diákjainak pályáját nagy figyelemmel követte, az arra érdemeseket (és vonzó egyéniségének köszönhetően – hisz a tanítványok választják a mestert, és nem fordítva! – majdnem mind az volt) mindvégig önzetlenül segítette – tanáccsal, ösztöndíj ajánlásokkal, sőt, ha rászorultak, pénzzel is. És később, magas rangú kormányhivatalnokként ugyanilyen nagyvonalúan támogatta Amerikába igyekvő honfitársait, amikor a Ford Alapítványhoz fordultak ösztöndíjért.

Kérdés: Hol a helye a nyelvtudományban Lotz János munkásságának?

Válasz: Lotz János az idő tengelyének kitüntetett pontján, 1913-ban a nyelvészet legújabbkori fordulatát elindító genfi nyelvész, Ferdinand de Saussure halálának évében született. Hogy kiváló tehetsége és páratlan felkészültsége ellenére mégsem ő lett a saussure-i fordulathoz kapcsolódó „modern” nyelvészet emblematikus alakja a XX. században, hanem a nála 12 évvel fiatalabb, ma is élő Noam Chomsky, annak sok oka lehet. Most csak egyet, az általam legfontosabbnak tartott okot említem: a saussure-i fordulat szellemét pályája kezdetétől fogva magáévá tevő Lotz a nyelvészet európai hagyományának folytonosságát képviseli annak számos kapcsolódó dimenziójával együtt, míg Chomsky e saussure-i fordulatból csak annyit emel át a maga nyelvészetébe, amely beleillik Amerika technicista és pragmatikus hagyományába, s ez nem más, mint az esetlegességektől (~ aktuális körülményektől és tényezőktől, pl. a hallgatótól és beszélőtől) megfosztott/megtisztított nyelvi rendszer lényegében egyetlen dimenziója. Chomsky hihetetlen precizitású jelrendszere alkalmas a nyelv egyetlen szintjének, a mondattannak a leírására és arra, hogy e szint különböző mozgásait egyértelmű jelekké alakítva előkészítse a gépi nyelvészet (és fordítás) gyakorlatát. A technikai kultúráját Európába és a nagyvilágba exportáló Amerika XX. századi hódításait nem kis mértékben éppen Chomsky szellemének, főképpen technikájának köszönheti, amelynek ma már mindenhol látható és kézzelfogható megvalósulásai a személyi számítógépek a bennük alkalmazott szoftverekkel együtt. A Chomsky nevéhez fűződő generatív-transzformációs nyelvészet gyakorlati szempontjai és sikerei bizonyos mértékben blokkolták a saussure-i fordulat Lotz által képviselt mélyebb merítésű szemléletét. Másképpen: a lotzi nyelvészet többdimenziós fölfogása kevésbé volt eladható a gyors megtérülésre számító „nyelvészeti piacon”, amelyet egyébként a II. világháború alatti és utáni harc a világuralomért, az ún. „hidegháború” igényei is mozgattak (hadi kommunikáció, titkos kódok, kódfejtés, természetes és mesterséges nyelvek, gépi fordítás stb.). Ez a (hideg)háborús indíttatású igény bizonyos értelemben szűk csatornába terelte a nyelvészetet, ahonnan a hidegháború végeztével most kezd csak kitörni, és szélesebb medret vájni magának azzal, hogy visszatér a nyelv gazdagabb, több dimenziót magában foglaló és mások mellett, sőt előtt Lotz által koncipiált modelljéhez, amelyet ma az agykutatáshoz (humánbiológiához, állatetológiához) kapcsolódó kognitív nyelvészet képvisel. Tudománytörténeti szempontból érdekes, hogy Lotz pályája éppen ott és akkor ért delelőjére, amikor Chomsky meghódította Amerikát (és a világot) a nyelvészetnek: az 50-es évek Amerikájában. Jellemző Lotz szuverén és az emberi léptéknél nagyobb dimenziókat befogó gondolkodására, hogy nem szállt szembe kofa módjára a nyelvészeti piacot elárasztó „kapós” Chomsky-féle elmélettel, hanem – miután átlátta lényegét és hasznát, majd integrálta a magáéba – sztoikus nyugalommal tovább lépett és folytatta a Saussure-ön keresztül az évezredes euroindiai hagyományhoz kapcsolódó, mégis modern, a nyelv minden lehetséges dimenziójára kiterjedő kutatásait. Most, halála után majdnem negyed századdal igazolódik be, hogy bölcsen döntött: az elmúlt 50 évben átlag 5 évenként újraformált Chomsky-modell fölött eljárt az idő (a sok variánson túl azáltal is, hogy a számítógépes nyelvészet kikelt a Chomsky-tojásból, és az eredeti elmélettől függetlenedve önálló életet él) Lotzé pedig most kezdi csak meg igazán hódító útját. Egy ilyen pálya megfutásához hitvalló prédikátorokéhoz mérhető elszántság szükséges, és Lotz Jánosban megvolt ez a „halálmegvető” bátorság, ami szükséges, de nem elegendő föltétel a győzelemhez, Lotzban megvolt az ehhez a feladathoz felérő kivételes intellektuális fölkészültség is. Élete hirtelen, szívinfarktussal fejeződött be 60 éves korában, s így annyi más nagy szellemhez (példaképpen hadd említsek csak egy másik magyart: Bolyai Jánoshoz) hasonlóan munkásságának koronáját, nyelvi modelljének diadalmas sikerét nem láthatta.

Kérdés: Kik kapcsolódnak ma Lotz János tudományos örökségéhez? Folytatható-e egyáltalán az általa kezdett kutatás?

Válasz: Szépe Görgy, a PTE professor emeritusa és Kiefer Ferenc akadémikus, a MTA Nyelvtudományi Intézetének nyugalmazott igazgatója hallgatói voltak Lotz Jánosnak Amerikában még a 60-as évek elején, amikor Lotz János a New York-i Columbia Egyetemen tanított. A 70-es évek elején szakmai szerkesztőként Fónagy Iván mellett Szépe György volt Lotz segítségére abban, hogy válogatott írásaiból a Szonettkoszorú a nyelvről c. kötet összeálljon, de ennek 1976-os megjelenését Lotz sajnos nem érhette meg. Szépe György barátja volt Lotz János tanítványának, az egyetemi katedráját megöröklő Robert Austerlitznek is. Lotz magyarorországi hatása – a magyar nyelvészet befelé forduló természetéből következően – nem annyira az ún. „tiszta” nyelvészetben, hanem inkább annak az irodalomtudománnyal átfedésben lévő, „alkalmazott” változatában, a verstanban jelentkezett először, mégpedig Horváth Iván irodalomtörténésznek, az ELTE professzorának munkásságában. Ő még annak a nemzedéknek a tagja, amely személyesen ismerhette Lotzot és hallgathatta magyarországi vendégelőadásait. Horváth Iván egy másik, bár ettől nem független szálon is kapcsolódik a lotzi hagyományhoz, mint Robert Austerlitznek a barátja, metrikai kutatásaiban követője és hazai népszerűsítője (Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Budapest, Akadémiai Kiadó 1982, ugyanő: A vers. Budapest, Gondolat Kiadó 1991). Kiefer Ferenc Lotz svédországi munkásságának állított emléket azzal, hogy Lotz svéd tanítványainak, többek között Bo Wickman-nak és Eva Martins-nak a társaságában tevékenyen részt vett a Lotz halálának 10 éves évfordulóján rendezett szimpozium megrendezésében és az előadások kötetté való összeállításában (Symposium in memoriam János Lotz (1913-1973) Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Hungarica Stockholmiensia 4. Almquist & Wiksell International.Stockholm-Sweden). Kongeniális tanítványa és utóda a Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékén, Robert Austerlitz professzor 1994-ben meghalt, de az ő tanítványa, Daniel Mario Abondolo (1950- ), aki a londoni egyetem tanáraként főként magyar irodalmat tanít, noha – mellékesen – nagyszerű nyelvészeti munkákat ír a magyar és uráli, valamint paleoszibériai nyelvek tárgykörében hű folyatója és továbbfejlesztője Lotz János szellemi örökségének. Magyarországon a fönt említett Horváth Iván mellett a minden irányban nyitott szellemű, Pécsett tanító Terts István figyelt föl Lotz János munkásságára. Csepregi Márta, az ELTE Finnugor Nyelvészeti Tanszékének docense, aki gimnáziumi tanulmányait a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban végezte a 60-as évek második felében, a gimnázium levéltárában folytatott Lotz-cal kapcsolatos kutatásokat, bár eredményeit nyomtatásban még nem publikálta. A jeles helytörténész, Dr. Kolta László Lotz bonyhádi éveit földerítő kutatásain, valamint Dr. Antoni Judit Lotz kontrasztív kutatásait nagyra értékelő írásán kívül, tudomásom szerint még én foglalkoztam néhány írásban Lotz János munkásságával. Sajnálatos, bár az előző kérdésre adott válaszban részletezett tudománytörténeti fejleményekből érthető körülmény, hogy a mai magyar nyelvészetben a generatív-transzformációs grammatikai irányzat képviselőinek többsége nem ismeri, ennélfogva nem is hasznosíthatja a lotzi szemléletet. A magyar nyelvészek másik nagy – hogy ne „szekértábort” mondjak – csoportját képező nyelvtörténészek pedig azzal hárítják el Lotz János nyelvi szemléletét, hogy ők kifejezetten nem leíró (szinkron) szempontból, hanem történeti (diakron) szempontból tekintik a nyelvet, márpedig Lotz leíró nyelvész volt. Pedig e két szempontnak a merev elválasztása nem volt jellemző Lotzra, aki nagyonis tudatában volt annak, hogy a nyelv „emberi léptéknél nagyobb dimenziókban” létező rendszer, ezért az ő szemléletét inkább pankronikusnak mondhatnánk, ami hasznosítható (lenne/lehetne) a történeti nyelvészetben is. A lotzi örökség nyitva áll minden érdeklődő előtt. Két területen látom a lotzi örökség jövőbeli hasznosításának lehetőségeit. Az utóbbi két évtizedben ismét megnyíló utazás lehetőségeinek jóvoltából föllendült a terepnyelvészet, sokan megfordultak közeli és távoli rokon- (és nem rokon) népek körében, és nyomukban többeknek támadt kedve ilyen utakat tenni még távolabbi vidékekre. A nyelvek táguló horizontja nagy lehetőségeket rejt a lotzi szellemű, nagyvonalú összehasonlító vizsgálatokra és tipológiai modellek fölállítására, amelyek már el is kezdődtek Horváth Iván és tanítványai verstani vizsgálataival. Ettől nem függetlenül nagy lehetőségeket látok a Lotz szellemében készült különböző nyelvi modellek alkalmazására a – lényegében Lotz halála óta létrejött – kognitív nyelvészetben is.

Kérdés: Vannak-e ma ilyen lehetőségei a magyar nyelvészeknek?

Válasz: Az előző válaszban már igennel válaszoltam erre a kérdésre.

Kérdés: Milyen tényezőkön múlik a nyelvészeti munka sikere? Hogyan viszonyul ez a tudományág a többihez?

Válasz: A 4. kérdésre adott válaszban elmondtam a közelmúlt tudománytörténetének azt az epizódját, hogy miképp hódította meg a világot a Chomsky-féle generatív-transzformációs modell, miközben a lotzi modell észrevétlenül maradt. Összefoglalva még egyszer: a tudomány „piacán” felbukkant egy valós, végeredményben háborús eredetű, ezért halasztást nem-tűrő kereslet (kommunikáció, üzenet biztonságos továbbítása, kód, kódfejtés, elektronikus számítógép technika, fordítás stb.), amelynek kielégítésére a nyelvészet számára addig elképzelhetetlen összegeket helyeztek kilátásba, elsősorban Amerikában, de ellenlábasában, a Szovjetunióban is. A tudomány első számú motorja, a kíváncsiság mellett, ez a háborús eredetű kereslet és/vagy követelmény volt az a második rakétafokozat, amely soha nem látott magasságokba röpítette a nyelvészetet az 50-es, 60-as években. A Chomsky-féle modell viszonylagos egyszerűsége és jól kidolgozott formalizáltságának köszönhető könnyen kezelhető volta az oka páratlan sikerének. A lotzi modell bonyolult, mégis átlátható, és ugyanezért: szép. A szépség azonban, úgy látszik, kevéssé érdekelte a megrendelőket, ők a stratégiai-taktikai használhatóságban voltak érdekelve. A lotzi modellt nem is a megrendelők által kilátásba helyezett pénz, hanem egyedül megalkotójának kíváncsisága hozta létre, amely a nyelvi rendszer mélyebb megértésére irányult. Mindehhez még azt tenném hozzá, hogy a tudomány „piacán” is van divat, s a divattal szeszély jár, valamiféle kiszámíthatatlanság, amely sem észérvekkel, sem – ez paradoxonnak hathat – esztétikai érvekkel nem magyarázható meg. A transzformációs-generatív modell félszázados történetének vannak racionális, és vannak divatkorszakai. Ilyen divatnak látom az utóbbi 2-3 évtized transzformációs-generatív nyelvészetét nálunk (is), amikor a modell már elvesztette produktív voltát és magyarázó erejét, s életben maradását csak a divathoz való igazodással, azaz az utánzás kényszerével tudom magyarázni. A lotzi modell most kezd életre kelni, most látjuk csak igazán magyarázó erejét és produktív voltát, amelyre példa a „tanítvány tanítványa” Abondolo centripetális és centrifugális paradigma-modellje a magyarban.

A nyelvészet, noha előzményei több ezer évvel ezelőttre tehetők, alig több, mint két évszázados tudomány, és egy tőről fakad más empirikus tudományokkal, a botanikával,. zoológiával, geológiával. A XIX. század végére az etalon a természettudományok egy mélyebb régiójának, a kémiának, a fizikának, a biológiának a rendszere és jelrendszere lett a nyelvészet számára is, amely bizonyos értelemben máig az maradt. Innen magyarázható a nyelvészet „kisebbrendűségi érzése” és a benne azóta is periodikusan jelentkező „furor formularum”, a képletek őrülete, amelynek egyik – sikeres és használható – változata a Chomsky által kidolgozott jelrendszer. Ez a kisebbségi érzéstől hajtott igyekezet sokszor azonban akadálya lett a mélyebb analízisnek. Lotz János modelljei mentesek ettől a komplexustól: fölényes tudása, széles tudományos látóköre megóvta őt az ilyen komplexustól és a belőle fakadó „furorral” járó vakságtól. Véleményem szerint most a nyelvészet fejlődésének abba a korszakába lépett, ahol – mint a nagy világmagyarázó elveket hasznosító mikrobiológiában, genetikában, asztrofizikában is – az algebrai formulák és képletek helyébe a geometria többdimenziós modelljei lépnek.

Kérdés: Vannak-e feltáratlan területei a Lotz János-i életműnek?

Válasz: Minden bizonnyal. Még nálam is lappang néhány irat, cikk-vázlat, amelyet New Yorkban jártamkor 1974-ben Robert Austerlitztől kaptam. Érdemes volna utánanézni a budapesti Eötvös Collegium levéltárában Lotz ott töltött éveinek. A Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének archívuma is őrizhet tőle dokumentumokat, éppígy a Stockholmi Egyetem Nyelvészeti Tanszéke. A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lotz János köre minden Lotz Jánossal kapcsolatos ügyben, sőt attól függetlenül is számíthat segítségemre.

Kérdés: Mi a véleménye a gimnáziumban készült Lotz Jánosról szóló filmről?

Válasz: A 2007-ben készült film (operatőre:Gscheidt János, rendezője:Lenczné Vrbovszki Judit) a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lenczné Vrbovszki Judit vezette Lotz János-kör tagjainak közös munkája. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a diákok ilyen tevékenységének pedagógiai jelentőségét. Ezt a filmet azonban még a hozzá hasonló, különben ritka, teljesítmények között is külön hely illetné meg, ha lenne olyan rendezvény (diákfilm-fesztivál?), ahol ezeket a műveket együtt lehetne látni. Mégpedig azért, mert egy „magas testületek” által elfelejtett nemzeti értékre hívja föl a figyelmet. A középiskolai diákok ehhez hasonló, országos jelentőségű munkájára csak egy példát tudok a magyarországi pedagógia történetéből: Vajthó László Markó utcai gimnáziumi tanítványaival közösen szerkesztett sorozatát, a Magyar Irodalmi Ritkaságokat a múlt század 30-as, 40-es éveiből. Hogy Lotz János emlékezetét egy a fővárostól majdnem kétszáz kilométerre fekvő kisvárosi gimnázium diákjai tartják ébren, hogy ők ápolják emlékét, és nem egykori egyeteme, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, nem az Eötvös Collegium, sem pedig a „tekintetes” Akadémia (mely intézményeknek fényt egykoron az ő személye is kölcsönzött), ennek örülni kell. Örülni kell, mégpedig azért, mert Lotz János szellemi örökségének, mint minden igazi értéknek, jobb helye van a névtelen ifjúság szívében és eszében, mint a maga „fényezésénél” másra nem figyelő „magas testületek” kötelességszerűen, de lélek nélkül megtartott rendezvényein.

 

Pomáz, 2007. június 17-én Simoncsics Péter

egyetemi docens, a kolozsvári

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

magyar nyelvész vendégtanára

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Girl sucking cock video or Baby girl birth annoucements

(JordaneVor, 2018.06.24 07:01)

Views cute euro teen lots

Live cam gay teen boys. Indian Star Namitha Kapoor sex Type. Milf and Daughter in hardcore threesome.
<a href=http://desteemen.xyz/hairy/hairy-pussy-but-fit-cum.html>Hairy pussy but fit cum</a>

Of oral and maxiofacial surgeons

Tuesday 21st September 2010 21 36 Posted by Marazi. Perhaps some women leak a little urine when this happens and that s why it s being called pee. Small Penis Guy Being Teased.
<a href=http://wediet.ru/blowjob/dental-mouth-gag-blowjob-1553.html>Dental mouth gag blowjob</a>

Photos of mature women only making love

That red haired slut has beautiful pussy lips, I d love suck her pussy all day long. Kromminga Motors, your third generation Eastern Iowa New Holland implement dealer, located at the same location south of Monticello, Iowa on Highway 151 for over 47 years. See this tiny teen shove several monster brutal dildos deep inside her tight ass while having multiple ass dripping prolapsing anal orgasms that leave her anus stretched wide open for days.
<a href=http://wediet.ru/brunett/meredith-brunette-teen-pool-1451.html>Meredith brunette teen pool</a>

Want to meet for sex in Vladivostok

Feb 11 Katya sucks her tricky teacher s cock on. Ass In Panty 40. Always free, daily updates.
<a href=http://dinamorato.xyz/other/topic-516.html>List of self bondage stimulators</a>

Girl getting vagina pierced

Pakistani Pashto Girl Nude Dance. Hot sexy nice babe goes crazy part5. We have a lot pussy pictures, among them one can find spread widly open pussy lips, pussies hidden and flashing under the girls dress.
<a href=http://lady-mohair.eu/blowjob/topic-664.html>Big dick blowjob stories</a>

Poems about liking a girl

Pornstar sex video featuring Dragon Lily and Lylith Lavey. Wcp Club Big Ass Interracial. This may take a moment.
<a href=http://firmarriage.top/pornstar/topic-1320.html>Carmella bing pornstar video</a>

Looking for a fetish

Tranny enjoys wild sex. FakeTaxi Strip club girl gets fucked hard. Pornhub Feedback and Suggestions 30,659 ideas Pornhub Premium Feedback and Suggestions 2,559 ideas.
<a href=http://ladies-beauty.info/other/362-free-streaming-bisexual-porn.html>Free streaming bisexual porn</a>

8jne67y2

(KennethPug, 2018.06.23 22:08)

wh0cd258256 <a href=http://synthroid.us.com/>synthroid</a> <a href=http://avodart.us.com/>generic dutasteride</a> <a href=http://buyviagraonline.us.com/>Buy Viagra Online</a> <a href=http://buymethotrexate.us.com/>buy methotrexate</a> <a href=http://tadacip.us.org/>TADACIP ONLINE</a> <a href=http://cephalexin.us.org/>found it</a> <a href=http://buspar.us.com/>buspar online</a> <a href=http://genericviagra.us.org/>viagra mastercard</a> <a href=http://robaxin.us.com/>robaxin</a> <a href=http://propecia.us.com/>propecia</a> <a href=http://acyclovir2018.us.com/>buy aciclovir</a> <a href=http://antabuse.us.org/>antabuse without prescription</a> <a href=http://tenormin.us.com/>tenormin</a>

jobs at treasure island casino in red wing, minnesota

(DanielhoK, 2018.06.23 22:04)

les casino atlantic city casino free drinks ny online gambling casino ships for sale downloadable casino games riverside casino and golf resort ia zero sum situations gambling tulip casino hotel casino gambling law blown casino grand up casino at tahoe casino dealer income valy view casino las vegas casino slot machine games play free online cleopatra casino game

grand beach resort and casino <a href=http://playfrank.sanosindr6.ru/avtomati-igrovie-kaligula-guestbook-php-fid/140-2016-06-14.php>игры казино адмирал онлайн бесплатно</a> wind creek hotel casino al <a href=http://casino-betspin.sanosindr1.ru/igrovie-avtomati-detskie-sega/218-2016-10-13.php>нестандартные ситуации, зафиксированные в казино</a> card casino online paysafe top <a href=http://casino-betchan.sanosindr9.ru/ukrainskie-kazino-onlayn-igrovie-avtomati/371-2017-03-17.php>inurl forum index php action онлайн флэш игровые автоматы бесплатно</a> vegas gambling cruise <a href=http://queenvegas.sanosindr13.ru/poigrat-igrovie-avtomati-b/11-2015-12-31.php>масква выставка игровые автоматы</a> casino gambling online roulette slot yourbestonlinecasino.com <a href=http://cashmio.sanosindr11.ru/tyuner-golden-interstar-gi-s780-crci-xpeed/922-2018-06-28.php>форумы про игровые автоматы comment</a>

hollywood casino wpt events current trends in the casino gaming crown casino accomidation mccain temper casino stanley newcastle casino approved casino roulette slots casino.com california casino resort southern gambling productivity report 21 online casino

best gambling one liners <a href=http://casino-simbagames.sanosindr12.ru/kazino-igrovie-apparati-igrat-besplatno/982-2018-08-05.php>игровые автоматы вулкан без регистрации играть</a> gaughan casino <a href=http://sanosindr10.ru/blok-upravleniya-ustroystvami-rs232-igrovie-avtomati/555-2017-08-29.php>где можно выиграть в игровые автоматы в екатеринбурге</a> gambling issues among students in malaysia <a href=http://casino-lotoru.sanosindr8.ru/ograblenie-kazino-onlayn-besplatno-hor/367-2017-03-18.php>доход от казино в россии</a> tota rewards player club tiers casino <a href=http://casino-tropez.sanosindr9.ru/azartnie-igri-igrovie-apparati-igrat-besplatno/665-2017-11-22.php>игровые автоматы играть бесплатно советские</a> apartments in casino's in reno nv <a href=http://mrringo.sanosindr13.ru/20-kopeechnie-igrovie-avtomati/19-2016-01-18.php>игровые автоматы без первого депозита с бонусом 555</a>

coushatta casino jobs casino ramada piute palace casino lionel richie and il casino harra's rincon casino
546345465346465

мягкая мебель китай в киеве

(RobertZer, 2018.06.23 16:36)

мягкая мебель, магазин уют в киеве https://sofimebel.kiev.ua/myagkaya-mebel-dlya-kafe/ мягкая мебель - киев

zwakzf

(xkpnak, 2018.06.23 02:41)

buy viagra uk
<a href=http://canadian-pharmacyc.com>buy viagra now</a>
buy generic viagra online free shipping http://canadian-pharmacyc.com

дубленку спб химчистка

(JustinUserb, 2018.06.23 00:46)

химчистка обуви из замши в москве Химчистка уголка с выездом в Барышевская улица (город Щербинка) Химчистка одежды онлайн в Улица Ефремова Химчистка штор вызвать в Семёновская площадь Химчистка одежды домой в Щибровская улица химчистка во всеволожске цена Химчистка сидений вызвать в Старопотаповская улица Химчистка уголка на дом в Улица Тимирязева (село Красная Пахра) самая дешевая химчистка в челябинске Химчистка одежды домой в Проезд Хорошёвского Серебряного Бора Центральный Химчистка пуфиков на дом в Старообрядческая улица Химчистка ковролина вызвать в Будайская улица Химчистка ковров на дом в 2-я Филёвская улица Химчистка уголка на дом в 2-я Железнодорожная улица (поселок станции Крекшино) Химчистка штор домой в Совхозная улица (город Щербинка)

Химчистка уголка заказать в 2-я Бауманская улица <a href=http://gstklean.ru/himchistka-mashin-voronezh/15490-2018-03-17.php>Химчистка одежды онлайн в Скатертный переулок</a> химчистка пятигорск одежды <a href=http://gosccclean.ru/himchistka-avtomobilya-domoy-v-bolshevo/15730-2018-03-09.php>Химчистка уголка с выездом в Железногорский проезд</a> франшиза прачечная-химчистка диана <a href=http://gstklin.ru/himchistka-pufikov-vizvat-v-tallinskaya-ulitsa/14067-2018-02-04.php>Химчистка ковров онлайн в Сосновая улица (деревня Алхимово)</a> химчистка ковролина в москве <a href=http://gstclin.ru/himchistka-kovrolina-domoy-v-solnechnaya-ulitsa-derevnya-puchkovo/9540-2017-07-16.php>химчистка салона сколько по времени</a> Химчистка ковров онлайн в Переулок Васнецова <a href=http://gosccclean.ru/tosno-himchistka/11970-2017-10-02.php>химчистка каспер в бутово</a>

Химчистка кресла заказать в Спасопесковская площадь Химчистка матрасов вызвать в Елисеевский переулок Химчистка матрасов заказать в Смирновская улица Химчистка матрасов вызвать в Улица Чапаева (поселок Толстопальцево) химчистка уборка услуги санкт петербург Химчистка пуфиков заказать в 6-я Северная линия Химчистка ковролина на дом в Борисовский проезд химчистка на фридриха энгельса 10 Химчистка сидений онлайн в Центральная улица американская химчистка днепропетровск кедрина

итальянская химчистка м.славянский б-р <a href=http://gggklin.ru/himchistka-avto-vo-vladimire-tseni/8430-2017-04-21.php>химчистка 5sec</a> Химчистка матрасов на дом в Хлебный переулок <a href=http://sssclean.ru/himchistka-avto-vizvat-v-tashkentskaya-ulitsa/18899-2018-07-04.php>Химчистка матрасов с выездом в Цветочная улица (деревня Марушкино)</a> Химчистка уголка онлайн в Бобров переулок <a href=http://sssklean.ru/himchistka-myagkoy-mebeli-onlayn-v-smolnaya-ulitsa/9154-2017-06-17.php>Химчистка сидений с выездом в Солнечная улица (деревня Руднево)</a> Химчистка автомобиля вызвать в Улица Станиславского <a href=http://gggklean.ru/himchistka-pufikov-vizvat-v-2-ya-ulitsa-buhvostova/18078-2018-07-27.php>Химчистка штор на дом в Улица Сальвадора Альенде</a> лучшая химчистка авто в минске <a href=http://sssklean.ru/himchistka-vip-kishinev/2688-2016-07-03.php>химчистка пальто петрозаводск</a>

Химчистка одежды на дом в Учебный переулок Химчистка мягкой мебели с выездом в Улица Александровка химчистка авто раменское химчистка чехол на диван цена тарнадо химчистка

Ботинки для CYLF.RU

(Briannix, 2018.06.22 04:41)

Ботинки для CYLF.RU <a href=http://cylf.ru/botinki-dlya-snouborda-legend.html>Click here!</a>

1hu1jq8e

(KennethPug, 2018.06.22 00:47)

wh0cd190698 <a href=http://avodart.us.com/>avodart</a> <a href=http://abilify4you.us.com/>abilify 5 mg</a> <a href=http://neurontin.us.com/>purchase neurontin</a> <a href=http://buylipitor.us.com/>Lipitor Online</a> <a href=http://allopurinolbestprice.us.com/>allopurinol</a> <a href=http://buydiflucan.us.com/>Diflucan</a> <a href=http://buycytotec.us.com/>buy cytotec</a> <a href=http://cheapviagra.us.org/>viagra best prices</a> <a href=http://nolvadex.us.com/>nolvadex online</a>

Избавиться от комаров

(JamesSuiny, 2018.06.21 11:34)

С наступлением лета появилась проблема – комары. Этот вид насекомых как правило всем доставляют много хлопот. И приходит время для того чтобы как то защищаться от них.

Рекомендуем вам обратить свое внимание на портал smartkiller.ru. Сайт предлагает одну из самых действенных ловушек, которая помогает не только от комаров но и от других насекомых. Компания позаботилась о том, чтобы каждый смог в считанные секунды получить возможность хорошо отдохнуть.
Какие же преимущества предоставляет компания? Попав на сайт вы сразу поймете что здесь все сделано для того чтобы ваг отдых мог только радовать вас.
К плюсам smartkiller относят:

- небольшой вес, а благодаря компактным размерам его можно разместить в любом удобном месте;
- производителем предусмотрена возможность заряжать комплект при помощи разных источников;
- работа ловушек осуществляется за счет использования нескольких способов борьбы с насекомыми;
- высокое качество и надежность;
- дизайн продуманный и весьма привлекательный;
- каждый человек без труда сможет разобраться в порядке использования и эксплуатации.


Всю приобретенную продукцию компании обслуживают специализированные сервисы.
Зайдя на сайт, вы сможете просмотреть различные фотографии приспособления, получить множество информации о новинках, а также ознакомится с отзывами покупателей. Большинство из тех, кто приобрел приспособление, описывают свой опыт и работу системы.

Также если у вас возникают вопросы, можно заказать обратный звонок, и специалисты компании очень скоро перезвонят, предоставят всю необходимую информацию.
Если вы станете клиентом компании, то кроме сервисного обслуживания, вы также получите множество преимуществ. Есть предложения для дилеров. Стать им - означает получить надежного партнера и возможность проводить совместные акции.
Для тех, кто сомневается, на сайте есть подборка видео роликов о том, как помогает такая система. Результат никого не оставит равнодушным!
Весь сайт информативен и помогает сделать выбор. Здесь нет лишней информации, все довольно компактно. В нижней части портала есть список важных вопросов, которые помогут больше узнать о системе и ее преимуществах.

Чтобы развеять все сомнения, поговорим о принципе работы всех ловушек. Для уничтожения используется подход, который постепенно снижает количество комаров. При работе прибор создает имитацию живого человека и комары приближаясь к ловушке погибают. Прибор может бороться с комарами на расстоянии более чем пятьдесят соток.
Система работает в двух режимах. В первом происходит привлечение насекомых. Чтобы уничтожить более разумных насекомых, кроме тепла и газа используется Октенол – это органический аттрактант, который соответствует запахам животного. В результате такого воздействия начинают слетаться к прибору различные насекомые. И после этого начинается второй этап. Это уже непосредственно процесс уничтожения. Насекомые всасываются вентилятором в резервуар где погибают. Путем разрядов электричества комары погибают и попадают в специальное устройство которое ведет статистику работы всей системы.
Оба режима постоянно повторяются. В среднем период составляет одну минуту. Но и это еще не все. В конструкции есть ультрафиолетовая лампа. Она поможет избавиться от мух, также на нее слетаются слепни.
Все гениальное просто, так и с нашими ловушками, они абсолютно безопасны для человека. Теперь можно отдыхать и не боятся, что вас побеспокоят насекомые. Приходите к нам на портал и приобретайте ловушки для комаров по крайне демократичным ценам.
Перейти на сайт <a href=http://smartkiller.ru/>Уничтожитель насекомых в ресторан</a>

fqgzub

(nnhmbi, 2018.06.20 12:25)

<a href=http://canadian-pharman.com>cheap generic viagra</a>
is viagra otc in usa
how safe is viagra online http://canadian-pharman.com

складные велосипеды forward с передним амортизатором

(Cesarsnado, 2018.06.20 01:34)

купить электровелосипед трицикл в краснодарском крае дешево электровелосипед трёхколёсний горные велосипеды в минске улица кирова детские велосипеды гродно детские велосипеды новатрек.ру велосипеды для малышей icon 1 дешево велосипеды для малышей рязань городские велосипеды stels navigator россия купить трёхколёсный электровелосипед взрослый электромотор детские велосипеды 24 дюйма novatrack велосипеды детские рекуперация энергии в электровелосипеде детские трехколесные велосипеды россия скоростные велосипеды горные какая лучшая фирма детские трехколесные велосипеды с ручкой купить в самаре

электровелосипед краснодар купить <a href=http://menghi.ru/velosipedi-stels-zhenskie-foto/8965-2016-12-10.php>электровелосипед на базе двухподвеса</a> типы мотор-колес для электровелосипедов <a href=http://menghi.ru/podrostkovie-velosipedi-s-odnoy-skorostyu-s-korzinkoy/15469-2017-07-16.php>детские велосипеды lexus не дорогой</a> велосипеды детские 3 лет отзывы <a href=http://menghi.ru/gornie-velosipedi-kartinki-za-6-tisyach/9190-2016-12-18.php>детские велосипеды в алтуфьево</a> электровелосипеды с карданом и планитарной втулкой <a href=http://menghi.ru/tryukovie-velosipedi-igri/19501-2017-11-14.php>цена электровелосипед модели charge в россии</a> городские велосипеды на планетарке <a href=http://menghi.ru/tryukovie-velosipedi-igri/12287-2017-04-04.php>складные велосипеды schwinn</a>

электровелосипеды 4 колеса интернет-магазин детские велосипеды в красноярске электровелосипеды дизайн электровелосипед коляска детские велосипеды для тройняшек электровелосипед никель-кадмиевые аккумуляторы велосипеды детские с5 до 8 лет на савеловской купить электровелосипед 15 детские велосипеды с ручкой кетлер детские велосипеды до 3х лет в москве

где лучше купить электровелосипед <a href=http://menghi.ru/tryukovie-velosipedi-igri/18513-2017-10-16.php>велосипеды детские totem 10 b806</a> велосипеды двухподвесы не дорогой <a href=http://menghi.ru/gornie-velosipedi-kartinki-za-6-tisyach/5393-2016-07-27.php>электровелосипед автосалон</a> интернет детские велосипеды <a href=http://menghi.ru/skladnie-velosipedi-dlya-dachi/22965-2018-02-17.php>электровелосипед volta azure 250w 36v</a> детские велосипеды отгода <a href=http://menghi.ru/samie-nadezhnie-gornie-velosipedi-minsk/16815-2017-08-26.php>детские велосипеды от 1-3</a> маленькие но ёмкие аккумуляторы для электровелосипеда <a href=http://menghi.ru/gornie-velosipedi-kartinki-za-6-tisyach/26186-2018-05-12.php>детские велосипеды baby club 2011 года</a>

электровелосипед volta smarto велосипеды детские металлические детские велосипеды 20 дюймов в одессе электровелосипед big cat dual 1000w электровелосипед в интернет магазине

Купить душевой слив в Минске

(CharlesLex, 2018.06.19 21:38)

Купить душевой слив в Минске <a href=http://stelavis.by/product-category/trapy>Купить душевой слив в Минске</a>

дом в тайланде

(StevenKam, 2018.06.18 20:53)

дом в тайланде <a href=http://fineworld.info/pokupka-nedvizhimosti-na-kurortax-tailanda/>дом в тайланде</a>

журнальный столик

(DavidItert, 2018.06.18 20:40)

журнальный столик <a href=http://spbit.ru/news/n156671/>журнальный столик</a>

tedzib

(qjocmd, 2018.06.18 18:25)

<a href=http://levitranew.com>buy generic levitra uk</a>
viagra cialis og levitra
levitra 20 mg bijwerkingen http://levitranew.com

СтраховоеКидалово.РФ

(Michaelgib, 2018.06.18 13:19)

СтраховоеКидалово.РФ <a href=http://xn--80aafbifvpmxbgbpoq7c.xn--p1ai/>СтраховоеКидалово.РФ</a>

Asian teen drilled from or Glamour models gone bad beauty strips white lingerie

(RaleighVor, 2018.06.17 08:04)

Teen tech week is

La Free Porn 34. Replacing her dildo with a big dick Lexxxi is now in heaven. Don t open it here , she said urgently when I started to fumble with the tape.
<a href=http://sheetmusicdigitalworld.com/other/topic-195.html>Fist stick knife gun ppt</a>

Portal teen planet free teen

Cute coed flashes her bra. Ringstead Bay, Weymouth, Dorset. No fluid came out of her urethra.
<a href=http://tradulate.xyz/milf/121-mature-milf-pleasure-herself.html>Mature milf pleasure herself</a>

Секс игра download for free

While many believed the recording to be genuine, others were not convinced, calling it fake and saying the man is trying to make money from advertising. Japanese Newhalf Solo Masterbrate. Nubile Films Cum Deep In Her Tight Pussy.
<a href=http://medikinform.ru/other/free-big-tit-fuck-pi.html>Free big tit fuck pi</a>

For ukraine women brides

Also, in all her videos, there is really a natural quality for her. Milf Tiffany Fucked And Creampie. Teen Nude Anal Hardcore.
<a href=http://kislotoupor.com/redhead/1510-boy-meets-world-redhead.html>Boy meets world redhead</a>

Female singers nude pics

Nikki Wet Her Pants. Japanese teen gets fuck in karaoke room. She believes in being open and honest about what she went through.
<a href=http://marriageway.win/other/topic-324.html>Free sex story trailer wife</a>

Erotic photo of anna wattle

He also holds the records for the greatest height 12 ft 4in 375. White Teen And Two Black Dicks Anal. Auf den Strumpf gewichst.
<a href=http://mc9002.eu/other/free-bbw-woman-pic.html>Free bbw woman pic</a>

Best lesbian scenes ever

Lesbians fondle and suck each others small tits and perky nipples. Though teen pregnancy rates are at a record low due to more effective use of contraception, less sex, and access to more information about pregnancy, it s still a high percentage for a first-world country. Sweet Amateur Couple Fucking In Bathroom.
<a href=http://marriageway.win/other/topic-1634.html>Hardcore hairstyle for guys</a>

как создать apple id на iphone 6 ios 10

(Jameswef, 2018.06.17 02:08)

описание телефон samsung f250 поворот экрана на iphone 8 iphone x ситилинк словари телефона samsung телефоны samsung s4 zoom модели мобильных телефонов samsung характеристики смартфон xiaomi mi4 aliexpress oneplus decal samsung bang olufsen телефон купить 5, 5-дюймовый xiaomi redmi note leeco le 2 отпечаток пальца дата производства по серийному номеру samsung телефон новые модели телефонов samsung 2008 eeekit apple watch band deppa flip cover для samsung galaxy s4

фильмы на телефон samsung galaxy s 3 <a href=http://mobastore.ru/proverit-telefon-samsung-na-nalichie-virusa/11605-2017-10-03.php>телефон samsung p310i цена</a> sony vaio fit 14a multi-flip купить <a href=http://technolinestore.ru/xiaomi-yi-versions/19657-2018-08-11.php>apple watch os 3 release date</a> apple fitness watch app <a href=http://shopmobiletree.ru/iphone-7-32gb-spb/8287-2017-04-16.php>обзор телефона samsung s3650 corby</a> сотовый телефон samsung c6712 <a href=http://storetreemobile.ru/apple-watch-about/4450-2016-09-24.php>все для мобильных телефонов samsung la fleur бесплатно</a> 74ls175 d flip flop datasheet <a href=http://storetreemobile.ru/xiaomi-battery-pack-16000mah/20288-2018-08-28.php>ролики на телефон samsung sgh - i550</a>

умные часы apple watch sport 42mm samsung фонарик телефон e1100 samsung телефоны с двумя картами xiaomi redmi 3 2gb/16gb dual sim fashion silver купить сотовый телефон samsung l870 в санкт-петербурге samsung ace недостаточно места на внутренней памяти телефона designed by xiaomi браслет телефон убийца флагманов oneplus two usb на телефоне samsung iphone 5 bluetooth

класификация телефонов samsung <a href=http://phoneplushop.ru/kak-nayti-podklyuchenie-k-kompyuteru-sotovogo-telefona-samsung-sgh-e370/11849-2017-10-19.php>распиновка разъемов телефонов samsung sm-g130h</a> всё на телефон samsung tv <a href=http://mobilestores.ru/telefoni-samsung-c6112-duos/17385-2018-05-19.php>коннектор iphone 6</a> xiaomi xiaoyi wifi <a href=http://phoneplushop.ru/apple-iphone-6-4-7/8266-2017-05-03.php>планшет xiaomi 9 дюймов</a> закачать аську в телефон samsung х-460 <a href=http://technolineshop.ru/xiaomi-redmi-note-3-4pda-forum/12101-2017-10-10.php>отзыв о мобильном телефоне samsung 7220</a> все для телефона samsung gt-s5233 <a href=http://technolineshop.ru/kak-vklyuchit-allshare-na-telefone-samsung/15598-2018-03-06.php>настройка электронной почты телефоне samsung</a>

телефон samsung c3222 duos lite рст купить цены на мобильные телефоны в донецке samsung sgh-d780 xiaomi redmi note 4 xda чехлы на телефон samsung gt-s5660 сотовые телефоны samsung duos 980 в нижнем новгороде

pharmacie online

(ArthurHIT, 2018.06.16 20:10)

<b><a href=https://bit.ly/2sD1GUE>pharmacie online</a></b><a href=https://bit.ly/2sD1GUE><img src="http://oi67.tinypic.com/673vj9.jpg"></a>
https://bit.ly/2sD1GUEviagra pfizer a vendre
commander cialis en france
prix du cialis 10mg en france
viagra generique cest quoi
le cialis en belgique sans ordonnance
kamagra oral jelly tabletten
cialis marseille fr 2010 achat
acheter du cialis en italie
acheter cialis pour femme
acheter cialis au canada
acheter du viagra generique en france
kamagra oral jelly jak stosowac
prix sildenafil sandoz 100 mg
levitra 10 prix en pharmacie
achat viagra internet france
levitra cialis viagra cual es mejor
ou trouver le viagra
prix viagra en espagne
viagra original achat
prix de viagra en algerie

best online pharmacy

(BrianSi, 2018.06.16 07:07)

<b><a href=https://bit.ly/2LWntPH>best online pharmacy</a></b><a href=https://bit.ly/2LWntPH><img src="http://oi63.tinypic.com/28qs1zl.jpg"></a>https://bit.ly/2LWntPH
canadian drug regulatory body
online pharmacy ship worldwide
canadian drug fail mall
cialis lilly canada
canadian pharmacy e-check
canadian border drug smuggling
canadian pharmacy alprazolam
is canada drugs comlegit
canada viagra sales
best canadian drug rehab
medical school rankings canada macleans
top pharmacy chains canada
online pharmacy topix
cheapest cialis online canada
canadian generic pharmaceutical association (cgpa)
canada 24 hour darkness
canadameds
canadian drugs harper
online pharmacy of usa
canadian pharmacy in delray beach
prescription weight loss pills in canada
top canadian pharmacy schools
canadian drug coalition
canada government prescription drugs


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94

Következő »