Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lotz Jánosra emlékezik dr. Simoncsics Péter nyelvész

A VII. Völgységi Könyvfesztiválon mutatták be a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium  Lotz János anyanyelvi szakkörének filmjét egykori diákjukról, a világhírű nyelvész dr. Lotz Jánosról. A filmbemutatóra érkezett dr. Simoncsics Péter, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem vendégtanára, aki társszerzője a "Lotz János útja: Bonyhád, Budapest, Stockholm, New York" című könyvnek. A könyv keletkezéséről és Lotz Jánoshoz fűződő kapcsolatáról Lenczné Vrbovszki Judit, a Lotz János anyanyelvi szakkör vezetője kérdezte dr. Simoncsics Pétert.

Kérdés: Hogyan zajlottak a könyv munkálatai?

Válasz: Terts István barátom, a Pécsi Tudományegyetem Magyar Nyelvi Intézetének docense kért meg, hogy adjak írást az általa tervezett kötetbe. Hogy miért választott mások mellett engem is szerzőül, annak az a valószínű magyarázata, hogy opponensi minőségében ismerte a PTE-n 2000 decemberében megvédett habilitációs disszertációmat, amely az ő javaslatára és az ő lektori közreműködésével jelent meg aztán 2005-ben a Tinta Könyvkiadónál Paradigmaváltás légüres térben címen. Esszém három központi témája közül az egyik – Karácsony Sándor és Laziczius Gyula leíró magyar nyelvtanírói és nyelvjárástani munkássága mellett – éppen Lotz János nyelvészi pályája volt.

Kérdés: Milyen bonyhádi vonatkozásokat emelne ki Lotz János életútjából? Miért?

Válasz: Az evangélikus gimnázium szellemét és tanárait, név szerint elsősorban Hajas Bélát, az Eötvös Collegium neveltjét, Gombocz Zoltán egyetemi társát, Lotz Jánosnak 8 éven át magyar- és latintanárát. De nagyon fontosnak, és a jövőre nézve példamutatónak tartom a gimnáziumot körülvevő diákpárti és bizalmat árasztó légkört, amely az evangélikus egyház mellett a nagylelkű adományozóknak volt köszönhető, akik a szegény családokból jövő és támogatásra érdemes diákokat (ilyen volt Lotz János is) rendszeresen támogatták.

Kérdés: Milyen személyes benyomásai, emlékei vannak Lotz Jánosról? Milyenek voltak baráti és emberi kapcsolatai?

Válasz: Kétszer volt vele személyes találkozásom, mindkettő 1972-ben. 26 éves voltam, amikor 1972 tavaszán frissiben készült doktori disszertációmat, a Nyenyec sámánköltészet nyelvét – Hajdú Péter professzorom tanácsára – elvittem bemutatni neki, aki akkor éppen Budapesten tartózkodott az MTA Nyelvtudományi Intézet vendégeként. Találkozásunkat levélváltás előzte meg, szép kézírásos válaszlevelét ma is őrzöm. Az akkor 59 éves Lotz professzor barátságosan fogadott az intézet igazgatói irodájában. Kifogástalan eleganciáját (fekete cipő, sötétszürke, angol úri divat szerinti öltöny, vakítóan fehér ing és hozzáillő, szolíd, és pontosan a legfölső inggombra húzott nyakkendő) laza tartása lágyította mégis emberivé, arányos alakja, gondosan nyírt, enyhén hullámos, őszbe csavarodó haja, bajusza alatti mosolya, élénk tekintete bizalmat gerjesztett bennem. Fejedelmi alakjából méltóság, erő, nyugalom és derű sugárzott. Rövid, de számomra emlékezetes beszélgetést folytatott velem. Csodálatba ejtett mindenre kiterjedő figyelme és vesébe látó pillantása. Ugyanennek az évnek késő nyarán hallgathattam előadását a Magyar Nyelvészek II. Nemzetközi Kongresszusán Szegeden. Lenyűgözött előadásának gondolati nagyvonalúsága. Harmadik „találkozásom” vele 1974 nyarán, már egy évvel a halála után történt, amikor hozzá hasonlóan zseniális tanítványa, Robert Austerlitz vendégeként New Yorkban jártam. Austerlitz, aki Lotz utóda volt a New York-i Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének professzori székében, elvitt azokra a helyekre, ahol mentora korábban működött, ill. megfordult. Így voltam az egyetem Amsterdam Avenue-ra néző Philosophy Hall nevű épületében található egykori szobájában, amelyben akkor már Austerlitz tartotta székhelyét, s amelyet Sőtér István oly érzékletesen ír le Piros Pünkösd c. novellájában. Jártam a Hudson folyóhoz közel eső bérelt lakásban, ahol az általa alapított és vezetett Uráli Albizottság (Uralic Subcommittee) működött – itt folytak az egyetem uráli (finnugor) nyelvészeti kutatásai. És megfordultam az egyetemi campus melletti Broadway (a „híres” ~ itt már elkeskenyedő, kevésbé híres része) West End nevű „kocsmájában”, amely kedvelt dixieland jazz-t játszó hely volt akkoriban, és ahol Lotz egyetemi órái szoktak végződni (end-ed) az 50-es, 60-as években. Austerlitz elmondása szerint itt, fehér asztal mellett inkább szeretett tanítani, mint a katedrán. Ez a fajta kötetlenség ott, a puritánul szabályozott Amerikában európai különösségnek, sőt egzotikumnak tűnt (nem csoda, hiszen az is volt, mégpedig magyar!), amit a hivatali felsőbbség gyanakvással, a hallgatóság viszont annál nagyobb lelkesedéssel fogadott. Austerlitz elbeszéléséből tudom, hogy szerette magát körülvenni a világ legkülönbözőbb nációiból származó diákokkal – tibeti, mongol, cseremisz, finn, észt és persze magyar is akadt közöttük: Amerika bevándorló és emigráns populációjának szinte teljes skálája. Ismerte a bevándorló és emigráns lét terheit, hiszen maga is bevándorlók gyermeke volt és – kényszerűségből – emigráns is, de ugyanakkor „bennszülött” amerikai, azaz egyszerre volt „otthon és idegen” Amerikában, ezért tudta hát a titkát, hogyan teremtsen otthont magának és otthonosságot maga körül másoknak is. Népszerűségének ez a „mindenütt otthon lenni tudás” (amit kozmopolitizmusnak ~ világpolgárságnak is mondhatnánk) volt az egyik oka, és a másik ok sem volt ettől független: egyetemi előadásai nyomán a nagyvilág nyelveinek széles összefüggései tárultak föl, hogy hallgatósága megnyugvással érezhette, hogy mégsem idegen ebben a világban. Diákjainak pályáját nagy figyelemmel követte, az arra érdemeseket (és vonzó egyéniségének köszönhetően – hisz a tanítványok választják a mestert, és nem fordítva! – majdnem mind az volt) mindvégig önzetlenül segítette – tanáccsal, ösztöndíj ajánlásokkal, sőt, ha rászorultak, pénzzel is. És később, magas rangú kormányhivatalnokként ugyanilyen nagyvonalúan támogatta Amerikába igyekvő honfitársait, amikor a Ford Alapítványhoz fordultak ösztöndíjért.

Kérdés: Hol a helye a nyelvtudományban Lotz János munkásságának?

Válasz: Lotz János az idő tengelyének kitüntetett pontján, 1913-ban a nyelvészet legújabbkori fordulatát elindító genfi nyelvész, Ferdinand de Saussure halálának évében született. Hogy kiváló tehetsége és páratlan felkészültsége ellenére mégsem ő lett a saussure-i fordulathoz kapcsolódó „modern” nyelvészet emblematikus alakja a XX. században, hanem a nála 12 évvel fiatalabb, ma is élő Noam Chomsky, annak sok oka lehet. Most csak egyet, az általam legfontosabbnak tartott okot említem: a saussure-i fordulat szellemét pályája kezdetétől fogva magáévá tevő Lotz a nyelvészet európai hagyományának folytonosságát képviseli annak számos kapcsolódó dimenziójával együtt, míg Chomsky e saussure-i fordulatból csak annyit emel át a maga nyelvészetébe, amely beleillik Amerika technicista és pragmatikus hagyományába, s ez nem más, mint az esetlegességektől (~ aktuális körülményektől és tényezőktől, pl. a hallgatótól és beszélőtől) megfosztott/megtisztított nyelvi rendszer lényegében egyetlen dimenziója. Chomsky hihetetlen precizitású jelrendszere alkalmas a nyelv egyetlen szintjének, a mondattannak a leírására és arra, hogy e szint különböző mozgásait egyértelmű jelekké alakítva előkészítse a gépi nyelvészet (és fordítás) gyakorlatát. A technikai kultúráját Európába és a nagyvilágba exportáló Amerika XX. századi hódításait nem kis mértékben éppen Chomsky szellemének, főképpen technikájának köszönheti, amelynek ma már mindenhol látható és kézzelfogható megvalósulásai a személyi számítógépek a bennük alkalmazott szoftverekkel együtt. A Chomsky nevéhez fűződő generatív-transzformációs nyelvészet gyakorlati szempontjai és sikerei bizonyos mértékben blokkolták a saussure-i fordulat Lotz által képviselt mélyebb merítésű szemléletét. Másképpen: a lotzi nyelvészet többdimenziós fölfogása kevésbé volt eladható a gyors megtérülésre számító „nyelvészeti piacon”, amelyet egyébként a II. világháború alatti és utáni harc a világuralomért, az ún. „hidegháború” igényei is mozgattak (hadi kommunikáció, titkos kódok, kódfejtés, természetes és mesterséges nyelvek, gépi fordítás stb.). Ez a (hideg)háborús indíttatású igény bizonyos értelemben szűk csatornába terelte a nyelvészetet, ahonnan a hidegháború végeztével most kezd csak kitörni, és szélesebb medret vájni magának azzal, hogy visszatér a nyelv gazdagabb, több dimenziót magában foglaló és mások mellett, sőt előtt Lotz által koncipiált modelljéhez, amelyet ma az agykutatáshoz (humánbiológiához, állatetológiához) kapcsolódó kognitív nyelvészet képvisel. Tudománytörténeti szempontból érdekes, hogy Lotz pályája éppen ott és akkor ért delelőjére, amikor Chomsky meghódította Amerikát (és a világot) a nyelvészetnek: az 50-es évek Amerikájában. Jellemző Lotz szuverén és az emberi léptéknél nagyobb dimenziókat befogó gondolkodására, hogy nem szállt szembe kofa módjára a nyelvészeti piacot elárasztó „kapós” Chomsky-féle elmélettel, hanem – miután átlátta lényegét és hasznát, majd integrálta a magáéba – sztoikus nyugalommal tovább lépett és folytatta a Saussure-ön keresztül az évezredes euroindiai hagyományhoz kapcsolódó, mégis modern, a nyelv minden lehetséges dimenziójára kiterjedő kutatásait. Most, halála után majdnem negyed századdal igazolódik be, hogy bölcsen döntött: az elmúlt 50 évben átlag 5 évenként újraformált Chomsky-modell fölött eljárt az idő (a sok variánson túl azáltal is, hogy a számítógépes nyelvészet kikelt a Chomsky-tojásból, és az eredeti elmélettől függetlenedve önálló életet él) Lotzé pedig most kezdi csak meg igazán hódító útját. Egy ilyen pálya megfutásához hitvalló prédikátorokéhoz mérhető elszántság szükséges, és Lotz Jánosban megvolt ez a „halálmegvető” bátorság, ami szükséges, de nem elegendő föltétel a győzelemhez, Lotzban megvolt az ehhez a feladathoz felérő kivételes intellektuális fölkészültség is. Élete hirtelen, szívinfarktussal fejeződött be 60 éves korában, s így annyi más nagy szellemhez (példaképpen hadd említsek csak egy másik magyart: Bolyai Jánoshoz) hasonlóan munkásságának koronáját, nyelvi modelljének diadalmas sikerét nem láthatta.

Kérdés: Kik kapcsolódnak ma Lotz János tudományos örökségéhez? Folytatható-e egyáltalán az általa kezdett kutatás?

Válasz: Szépe Görgy, a PTE professor emeritusa és Kiefer Ferenc akadémikus, a MTA Nyelvtudományi Intézetének nyugalmazott igazgatója hallgatói voltak Lotz Jánosnak Amerikában még a 60-as évek elején, amikor Lotz János a New York-i Columbia Egyetemen tanított. A 70-es évek elején szakmai szerkesztőként Fónagy Iván mellett Szépe György volt Lotz segítségére abban, hogy válogatott írásaiból a Szonettkoszorú a nyelvről c. kötet összeálljon, de ennek 1976-os megjelenését Lotz sajnos nem érhette meg. Szépe György barátja volt Lotz János tanítványának, az egyetemi katedráját megöröklő Robert Austerlitznek is. Lotz magyarorországi hatása – a magyar nyelvészet befelé forduló természetéből következően – nem annyira az ún. „tiszta” nyelvészetben, hanem inkább annak az irodalomtudománnyal átfedésben lévő, „alkalmazott” változatában, a verstanban jelentkezett először, mégpedig Horváth Iván irodalomtörténésznek, az ELTE professzorának munkásságában. Ő még annak a nemzedéknek a tagja, amely személyesen ismerhette Lotzot és hallgathatta magyarországi vendégelőadásait. Horváth Iván egy másik, bár ettől nem független szálon is kapcsolódik a lotzi hagyományhoz, mint Robert Austerlitznek a barátja, metrikai kutatásaiban követője és hazai népszerűsítője (Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Budapest, Akadémiai Kiadó 1982, ugyanő: A vers. Budapest, Gondolat Kiadó 1991). Kiefer Ferenc Lotz svédországi munkásságának állított emléket azzal, hogy Lotz svéd tanítványainak, többek között Bo Wickman-nak és Eva Martins-nak a társaságában tevékenyen részt vett a Lotz halálának 10 éves évfordulóján rendezett szimpozium megrendezésében és az előadások kötetté való összeállításában (Symposium in memoriam János Lotz (1913-1973) Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Hungarica Stockholmiensia 4. Almquist & Wiksell International.Stockholm-Sweden). Kongeniális tanítványa és utóda a Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékén, Robert Austerlitz professzor 1994-ben meghalt, de az ő tanítványa, Daniel Mario Abondolo (1950- ), aki a londoni egyetem tanáraként főként magyar irodalmat tanít, noha – mellékesen – nagyszerű nyelvészeti munkákat ír a magyar és uráli, valamint paleoszibériai nyelvek tárgykörében hű folyatója és továbbfejlesztője Lotz János szellemi örökségének. Magyarországon a fönt említett Horváth Iván mellett a minden irányban nyitott szellemű, Pécsett tanító Terts István figyelt föl Lotz János munkásságára. Csepregi Márta, az ELTE Finnugor Nyelvészeti Tanszékének docense, aki gimnáziumi tanulmányait a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban végezte a 60-as évek második felében, a gimnázium levéltárában folytatott Lotz-cal kapcsolatos kutatásokat, bár eredményeit nyomtatásban még nem publikálta. A jeles helytörténész, Dr. Kolta László Lotz bonyhádi éveit földerítő kutatásain, valamint Dr. Antoni Judit Lotz kontrasztív kutatásait nagyra értékelő írásán kívül, tudomásom szerint még én foglalkoztam néhány írásban Lotz János munkásságával. Sajnálatos, bár az előző kérdésre adott válaszban részletezett tudománytörténeti fejleményekből érthető körülmény, hogy a mai magyar nyelvészetben a generatív-transzformációs grammatikai irányzat képviselőinek többsége nem ismeri, ennélfogva nem is hasznosíthatja a lotzi szemléletet. A magyar nyelvészek másik nagy – hogy ne „szekértábort” mondjak – csoportját képező nyelvtörténészek pedig azzal hárítják el Lotz János nyelvi szemléletét, hogy ők kifejezetten nem leíró (szinkron) szempontból, hanem történeti (diakron) szempontból tekintik a nyelvet, márpedig Lotz leíró nyelvész volt. Pedig e két szempontnak a merev elválasztása nem volt jellemző Lotzra, aki nagyonis tudatában volt annak, hogy a nyelv „emberi léptéknél nagyobb dimenziókban” létező rendszer, ezért az ő szemléletét inkább pankronikusnak mondhatnánk, ami hasznosítható (lenne/lehetne) a történeti nyelvészetben is. A lotzi örökség nyitva áll minden érdeklődő előtt. Két területen látom a lotzi örökség jövőbeli hasznosításának lehetőségeit. Az utóbbi két évtizedben ismét megnyíló utazás lehetőségeinek jóvoltából föllendült a terepnyelvészet, sokan megfordultak közeli és távoli rokon- (és nem rokon) népek körében, és nyomukban többeknek támadt kedve ilyen utakat tenni még távolabbi vidékekre. A nyelvek táguló horizontja nagy lehetőségeket rejt a lotzi szellemű, nagyvonalú összehasonlító vizsgálatokra és tipológiai modellek fölállítására, amelyek már el is kezdődtek Horváth Iván és tanítványai verstani vizsgálataival. Ettől nem függetlenül nagy lehetőségeket látok a Lotz szellemében készült különböző nyelvi modellek alkalmazására a – lényegében Lotz halála óta létrejött – kognitív nyelvészetben is.

Kérdés: Vannak-e ma ilyen lehetőségei a magyar nyelvészeknek?

Válasz: Az előző válaszban már igennel válaszoltam erre a kérdésre.

Kérdés: Milyen tényezőkön múlik a nyelvészeti munka sikere? Hogyan viszonyul ez a tudományág a többihez?

Válasz: A 4. kérdésre adott válaszban elmondtam a közelmúlt tudománytörténetének azt az epizódját, hogy miképp hódította meg a világot a Chomsky-féle generatív-transzformációs modell, miközben a lotzi modell észrevétlenül maradt. Összefoglalva még egyszer: a tudomány „piacán” felbukkant egy valós, végeredményben háborús eredetű, ezért halasztást nem-tűrő kereslet (kommunikáció, üzenet biztonságos továbbítása, kód, kódfejtés, elektronikus számítógép technika, fordítás stb.), amelynek kielégítésére a nyelvészet számára addig elképzelhetetlen összegeket helyeztek kilátásba, elsősorban Amerikában, de ellenlábasában, a Szovjetunióban is. A tudomány első számú motorja, a kíváncsiság mellett, ez a háborús eredetű kereslet és/vagy követelmény volt az a második rakétafokozat, amely soha nem látott magasságokba röpítette a nyelvészetet az 50-es, 60-as években. A Chomsky-féle modell viszonylagos egyszerűsége és jól kidolgozott formalizáltságának köszönhető könnyen kezelhető volta az oka páratlan sikerének. A lotzi modell bonyolult, mégis átlátható, és ugyanezért: szép. A szépség azonban, úgy látszik, kevéssé érdekelte a megrendelőket, ők a stratégiai-taktikai használhatóságban voltak érdekelve. A lotzi modellt nem is a megrendelők által kilátásba helyezett pénz, hanem egyedül megalkotójának kíváncsisága hozta létre, amely a nyelvi rendszer mélyebb megértésére irányult. Mindehhez még azt tenném hozzá, hogy a tudomány „piacán” is van divat, s a divattal szeszély jár, valamiféle kiszámíthatatlanság, amely sem észérvekkel, sem – ez paradoxonnak hathat – esztétikai érvekkel nem magyarázható meg. A transzformációs-generatív modell félszázados történetének vannak racionális, és vannak divatkorszakai. Ilyen divatnak látom az utóbbi 2-3 évtized transzformációs-generatív nyelvészetét nálunk (is), amikor a modell már elvesztette produktív voltát és magyarázó erejét, s életben maradását csak a divathoz való igazodással, azaz az utánzás kényszerével tudom magyarázni. A lotzi modell most kezd életre kelni, most látjuk csak igazán magyarázó erejét és produktív voltát, amelyre példa a „tanítvány tanítványa” Abondolo centripetális és centrifugális paradigma-modellje a magyarban.

A nyelvészet, noha előzményei több ezer évvel ezelőttre tehetők, alig több, mint két évszázados tudomány, és egy tőről fakad más empirikus tudományokkal, a botanikával,. zoológiával, geológiával. A XIX. század végére az etalon a természettudományok egy mélyebb régiójának, a kémiának, a fizikának, a biológiának a rendszere és jelrendszere lett a nyelvészet számára is, amely bizonyos értelemben máig az maradt. Innen magyarázható a nyelvészet „kisebbrendűségi érzése” és a benne azóta is periodikusan jelentkező „furor formularum”, a képletek őrülete, amelynek egyik – sikeres és használható – változata a Chomsky által kidolgozott jelrendszer. Ez a kisebbségi érzéstől hajtott igyekezet sokszor azonban akadálya lett a mélyebb analízisnek. Lotz János modelljei mentesek ettől a komplexustól: fölényes tudása, széles tudományos látóköre megóvta őt az ilyen komplexustól és a belőle fakadó „furorral” járó vakságtól. Véleményem szerint most a nyelvészet fejlődésének abba a korszakába lépett, ahol – mint a nagy világmagyarázó elveket hasznosító mikrobiológiában, genetikában, asztrofizikában is – az algebrai formulák és képletek helyébe a geometria többdimenziós modelljei lépnek.

Kérdés: Vannak-e feltáratlan területei a Lotz János-i életműnek?

Válasz: Minden bizonnyal. Még nálam is lappang néhány irat, cikk-vázlat, amelyet New Yorkban jártamkor 1974-ben Robert Austerlitztől kaptam. Érdemes volna utánanézni a budapesti Eötvös Collegium levéltárában Lotz ott töltött éveinek. A Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének archívuma is őrizhet tőle dokumentumokat, éppígy a Stockholmi Egyetem Nyelvészeti Tanszéke. A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lotz János köre minden Lotz Jánossal kapcsolatos ügyben, sőt attól függetlenül is számíthat segítségemre.

Kérdés: Mi a véleménye a gimnáziumban készült Lotz Jánosról szóló filmről?

Válasz: A 2007-ben készült film (operatőre:Gscheidt János, rendezője:Lenczné Vrbovszki Judit) a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lenczné Vrbovszki Judit vezette Lotz János-kör tagjainak közös munkája. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a diákok ilyen tevékenységének pedagógiai jelentőségét. Ezt a filmet azonban még a hozzá hasonló, különben ritka, teljesítmények között is külön hely illetné meg, ha lenne olyan rendezvény (diákfilm-fesztivál?), ahol ezeket a műveket együtt lehetne látni. Mégpedig azért, mert egy „magas testületek” által elfelejtett nemzeti értékre hívja föl a figyelmet. A középiskolai diákok ehhez hasonló, országos jelentőségű munkájára csak egy példát tudok a magyarországi pedagógia történetéből: Vajthó László Markó utcai gimnáziumi tanítványaival közösen szerkesztett sorozatát, a Magyar Irodalmi Ritkaságokat a múlt század 30-as, 40-es éveiből. Hogy Lotz János emlékezetét egy a fővárostól majdnem kétszáz kilométerre fekvő kisvárosi gimnázium diákjai tartják ébren, hogy ők ápolják emlékét, és nem egykori egyeteme, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, nem az Eötvös Collegium, sem pedig a „tekintetes” Akadémia (mely intézményeknek fényt egykoron az ő személye is kölcsönzött), ennek örülni kell. Örülni kell, mégpedig azért, mert Lotz János szellemi örökségének, mint minden igazi értéknek, jobb helye van a névtelen ifjúság szívében és eszében, mint a maga „fényezésénél” másra nem figyelő „magas testületek” kötelességszerűen, de lélek nélkül megtartott rendezvényein.

 

Pomáz, 2007. június 17-én Simoncsics Péter

egyetemi docens, a kolozsvári

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

magyar nyelvész vendégtanára

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

звезда как символ приворота

(Michaelcic, 2018.09.01 22:10)

приворот по фотографии сделать для клиента рассорка как избавиться маги и шарлатаны тонкий мир снятие последствий приворота сроки слово колдуньё привороты что такое приворот от незванных гостей белая магия гадание на деньги черная магия на фотографию приворот не божьем делом а черта приделом магия черная убить врага в одно мгновения елена ясевич её способы приворотов действующий приворот по фотографии самостоятельно звезда колдун текст возможен ли приворот если не было контакта

бес платит черный приворот http://black-magi.ru/privorot-po-nogtyu/1660-2016-06-19.php сексуал приворот в полнолуние http://blackprivoroti.ru/kak-vedet-sebya-paren-posle-kladbishenskogo-privorota/3785-2016-10-29.php черная магия убрать злобу и обиду http://blackmagi.ru/privoroti-zagovori-na-vernost/7441-2017-05-11.php приворот на гвоздь от гроба http://black-privoroti.ru/simptomi-privorota-i-zagovorami/9552-2017-08-30.php стехия огня и обучение магии http://proverenie-magi.ru/gde-sdelat-privorot-v-samare/5745-2017-03-10.php

приворот берешь колоду из 36 карт приворот гарантия не развод посоветуйте колдуна в омске как снять человека с приворотной приворот любимого белой магией что такое рассорка как снять характеристика колдуна страшной мести после снятия приворота человек как бы просыпается приворот самый сильный на всю жизнь как сделать самому приворот на возвращен

приворотные травы любисток http://blackmagi.ru/samiy-silniy-privorot-ot-ili-germana/7738-2017-05-26.php черная магия кладбищенские обряды на смерть http://vipmagi.ru/snyat-privorot-bioenergetika/13740-2018-03-23.php пососать колдунство http://black-magi.ru/privorot-po-nogtyu/6042-2017-03-08.php приворот эгильет http://silnieprivoroti.ru/zashita-ot-privorota-runi/12052-2017-12-31.php черная магия на хороший денежный доход http://silnie-privoroti.ru/balka-privorotna-v-krivom-roge/326-2016-03-21.php

может ли помочь белый приворот любовная магия на волосы как сделать приворот чтобы вернуть любимого человека в городе уфе отвороты на любовь колдунов серый приворот на белую свечу

dating sites for seniors

(Brandenron, 2018.09.01 01:39)

dating women http://awedate.com/best-hookup-apps-mockern/

Test, just a test

(cynengefl, 2018.08.31 06:42)

Hello. And Bye.

кордицепс китайский купить

(Edwinfer, 2018.08.31 00:48)

кордицепс китайский купить <a href=https://bio-optomarket.ru/p249014254-korditseps-kitajskij-tabletkah.html>кордицепс китайский купить</a>

Help with the problem of potency

(Richardirowl, 2018.08.27 17:01)

Who can help with the problem of potency?
What advise a preparation?

Help with the problem of potency

(Richardirowl, 2018.08.27 01:25)

Who can help with the problem of potency?
What advise a preparation?

парковочный столбик пермь

(Maximqjq, 2018.08.26 10:52)

Добрый день дамы и господа!

<b>Предлагаем:
столбики барьеры </b>

<a href=http://xn--d1abaqmlgidsb9a.xn--p1ai/>http://xn--d1abaqmlgidsb9a.xn--p1ai/</a>
<a href=http://промтехтрейд.рф/>http://промтехтрейд.рф/</a>

<u>Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости.</u>

<i>Нам будет приятно видеть у нас на сайте</i>

<a href=http://промтехтрейд.рф/>http://промтехтрейд.рф/</a>
<a href=http://xn--d1abaqmlgidsb9a.xn--p1ai/>http://xn--d1abaqmlgidsb9a.xn--p1ai/</a>

От всей души Вам всех благ!<a href=http://xn--d1abaqmlgidsb9a.xn--p1ai/><img src="http://joxi.ru/52alRYDC4ZV1nm?d=1"></a>

<a href=http://промтехтрейд.рф/>http://промтехтрейд.рф/</a>
<a href=http://промтехтрейд.рф/>http://промтехтрейд.рф/</a>
<a href=http://промтехтрейд.рф/>http://промтехтрейд.рф/</a>
<a href=http://промтехтрейд.рф/>http://промтехтрейд.рф/</a>
<a href=http://промтехтрейд.рф/>http://промтехтрейд.рф/</a>столбики сигнальный, тип с2 в перми
столбик ограничительный дорожный
ооо"промтехтрейд"
дорожные ограждения пермь
столбик ограничительный дорожный пермь
исскуственные неровности идн 300
колесоотбойник
шлагбаум
xn--d1abaqmlgidsb9a.xn--p1ai
дорожные резиновые кабель каналы
сферическое зеркало d 1200
пешеходное ограждение пермь
монтаж дорожных ограждений в перми
колесоотбойники резиновые чебоксары
парковочное оборудование в перми
промтехтрейд
зеркало сферическое с козырьком зс-800 цена
пром тех трейд
зеркало сферическое на кронштейне
бетонные полусферы пермь

kwrnoq

(bwlaph, 2018.08.25 05:33)

<a href=http://propecial.com>propecia amazon</a>
5 htp propecia http://propecial.com

Пассажирские перевозки Краснодар - Крым

(RobertCok, 2018.08.25 03:29)

Кто сказал, что ездить на автобусах неудобно? Фирма "Минивэн - экспресс" предлагает переворот в вопросе «<strong>пассажирские перевозки</strong>». Теперь это комфортная поездка с максимальным удобством.
В чем же секрет?
В своей работе на первое место компания поставила комфорт пассажира. Теперь вы не увидите неудобных кресел и полуразваленных автобусов. Здесь совершенно другое виденье, и оно заключается в том, что пассажир получает качественную услугу по перевозу.
Весь авто парк компании составляют комфортабельные мини вены и микро автобусы, которые оснащены климат контролем и прочими удобствами для клиентов.
Порадуют и комфортабельные кресла сделанные под анатомию вашего тела, во всех салонах есть ec, порты и бесплатный вай фай.
И приятный бонус – питьевая вода. Каждый пассажир может утолить жажду и это все входит в сервис.
Еще одним приятным плюсом является салон, который весьма аккуратен. Кресла из велюра или кожи и нет проблемы с тем, куда поставить ноги – пространства достаточно даже для высоких людей. Отдельно хотелось бы отметить что климат контроль расчитан в отдельности на каждое из посадочных мест, и вы сами можете создавать для себя необходимую температуру.
Вы быстро попадете на жд-вокзал и аэропорт. Начало вашего путешествия не будет испорчено, ведь поездка на таком транспорте приятная и вызывает только положительные эмоции. К тому же, вам не нужно переживать за безопасность, ведь в таких транспортных средствах все предусмотрено.
Компания постоянно работает со своим персоналом. Происходят регулярные проверки и повышение профессиональных навыков. Многих клиентов приятно удивит аккуратный стиль вождения. И это правило, ведь компания заботится о своих пассажирах и требует от сотрудников высокого мастерства.
Всего поездка из Симферополя в Краснодар займет около 7 часов, которые пролетят довольно быстро, а главное комфортно. Возможно увеличение длительности поездки по объективным причинам – ремонтные работы на дороге или погодные условия. Но это скорее исключение. Расписание маршрутов довольно удобное, есть и утренние рейсы.
Посадка в Симферополе происходит на центральном автовокзале по ул. Киевской, а в Краснодаре на авто и железнодорожном вокзалах.
Маршрут построен так, что каждые два часа автобус останавливается на АЗС, где в течение 15 минут можно отдохнуть и размять ноги, зайти в магазин. Путь лежит через керченский мост, который по своей сути является легендарным сооружением, окруженным множеством слухов и даже легендами.
Что касается пунктов назначения, то по общему правилу – это автовокзал, но за отдельную доплату можно продолжить путь и до аэропорта.
Заходите по ссылке <a href=https://xn----8sbpmgejb7afu7h.xn--p1ai/>https://крым-материк.рф</a> и становитесь постоянным клиентом лучшей компании по перевозке. Вы прямо здесь можете оформить заказ билета. Это дает 100% гарантию выезда. При этом фирма строго следит за следованием по графику, то есть, в четко оговоренное время начнется поездка.
Что касается стоимости проезда, то цена весьма приемлема и доступна. Отдельно оплачивается детская поездка (дети с 7 до 12 лет). Такое место немного дешевле. И отдельная доплата предусмотрена, если вы планируете ехать не до автостанции, а в аэропорт.
На сайте всегда за две недели вывешивается актуальное расписание. Вы сможете спланировать поездку вовремя. Также вы можете уточнить онлайн время выезда.
Если вы просмотрели расписание и не нашли выезда на нужную дату, то это не проблема – напишите заявку и специалисты рассмотрят заказ в течении ближайшего часа.
Перед поездкой ознакомьтесь с правилами. Так, не осуществляются перевозки детей младше 7 лет. Не получится перевезти и домашних питомцев. И ещё одно правило – не употреблять алкоголь непосредственно в салоне.
Провоз багажа, который соотвествует указанным параметрам абсолютно бесплатен.
Оплатить проезд реально перед началом поездки наличными или при помощи безналичного расчета непосредственно водителю.
Перейти на сайт <a href=https://крым-материк.рф/>пассажирские перевозки крым краснодар</a>

jparticularlyo

(mlecmaoo, 2018.08.24 20:57)

p https://viagrawithoutdoctorspres.com viagra without a doctor prescription viagra no prior prescription <a href= https://viagrawithoutdoctorspres.com >viagra no prior prescription</a> viagra without a doctor prescription usa <a href=https://viagrawithoutdoctorspres.com>recommended reading</a>
w http://canadapharmacyjet.com online pharmacy <a href= http://canadapharmacyjet.com >canadian pharmacy cialis</a> thee <a href=http://canadapharmacyjet.com>buy prescription drugs online</a> pharmacy without dr prescriptions
b https://modafinilprovigilsale.com modafinil smart drug <a href= https://modafinilprovigilsale.com >provigil generic</a> arms <a href=https://modafinilprovigilsale.com>modafinil</a> provigil reviews

котлы твердотопливные произво

(Randallwap, 2018.08.24 20:36)

твердотопливные котлы длительного горения не большой мошности http://borislav.org.ua/forum/4-894-1#5290 твердотопливные котлы которые устанавливаются без котельной

твердотопливные котлы длительного горения харьков барабашова

(Randallwap, 2018.08.23 18:06)

твердотопливные котлы патер http://forum.dneprcity.net/showpost.php?p=476744&postcount=56 твердотопливные котлы полтава цена

dhims

(eazyrbsx, 2018.08.23 13:48)

c http://canadapharmacyjet.com canadian pharmacy <a href= http://canadapharmacyjet.com >canadian pharmacy viagra</a> corner <a href=http://canadapharmacyjet.com>canadian pharmacy cialis</a> pharmacy without dr prescriptions
a http://cialisxpd.com cialis vs. viagra <a href= http://cialisxpd.com >buy cialis</a> back <a href=http://cialisxpd.com>cialis coupon</a> cialis for sale
p https://modafinilprovigilsale.com provigil vs adderall <a href= https://modafinilprovigilsale.com >modafinil</a> young <a href=https://modafinilprovigilsale.com>modafinil cost</a> modafinil price

isightk

(rvtpqpfk, 2018.08.23 12:04)

d https://modafinilprovigilsale.com modafinil prescription <a href= https://modafinilprovigilsale.com >provigil cost</a> tried <a href=https://modafinilprovigilsale.com>modafinil</a> modafinil dosage
c http://cialistix.com cialis patent expiration 2017 <a href= http://cialistix.com >buy cialis generic</a> youth <a href=http://cialistix.com>buy cialis online</a> cialis from canada
c https://viagrawithoutdoctorspres.com generic viagra without prescription buy viagra without prescription <a href= https://viagrawithoutdoctorspres.com >viagra over counter</a> viagra without doctor prescription <a href=https://viagrawithoutdoctorspres.com>viagra without prescription</a>

Help with the problem of potency

(Richardirowl, 2018.08.23 11:52)

Who can help with the problem of potency?
What advise a preparation?

jthoughm

(gkxelxgp, 2018.08.23 10:31)

r https://viagra17.com how much is viagra <a href= https://viagra17.com >viagra without a doctor prescription</a> when does viagra go generic <a href=https://viagra17.com>viagra coupons</a> viagra without a doctor prescription usa
f http://cialistix.com tadalafil online <a href= http://cialistix.com >generic cialis online</a> afraid <a href=http://cialistix.com>what is tadalafil</a> cialis dosages
s https://viagrawithoutdoctorspres.com viagra without a doctors prescription viagra without prescription <a href= https://viagrawithoutdoctorspres.com >viagra without a doctor prescription</a> viagra without a doctor prescription <a href=https://viagrawithoutdoctorspres.com>viagra without a doctor prescription usa</a>

Test1

(CarrollPiBus, 2018.08.23 07:57)

<a href=https://test1test2test3.com>Test1234</a>

проститутки новосибирска

(LipSWEAW, 2018.08.23 06:00)

<a href=http://top.girls-nsk.mobi>проститутки новосибирска</a>
<a href=http://top.girls-nsk.mobi/individuals/>индивидуалки новосибирска</a>
<a href=http://top.girls-nsk.mobi/massage-salons/>Эротический массаж Новосибирск</a>
<a href=http://top.girls-nsk.mobi/individuals/service-v-mashine-minet/>миньет в авто новосибирск</a>
<a href=http://top.girls-nsk.mobi/individuals/transsexual/>трансы в Новосибирске</a>
<a href=http://top.girls-nsk.mobi/individuals/service-gospozha-bdsm/>услуги госпожи новосибирск</a>
<a href=http://top.girls-nsk.mobi/individuals/40-let/>взрослые проститутки новосибирска</a>
<a href=http://top.girls-nsk.mobi/individuals/1000-rubley/>дешевые проститутки Новосибирск</a>

slopgu

(iybjiy, 2018.08.23 00:09)

buying cialis online http://cialisn.com
http://cialisn.com - cialis online canada pharmacy

БК Леон - Официальный сайт

(TerryKes, 2018.08.22 19:57)

http://leonbet.ru - БК Леон


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94

Következő »