Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lotz Jánosra emlékezik dr. Simoncsics Péter nyelvész

A VII. Völgységi Könyvfesztiválon mutatták be a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium  Lotz János anyanyelvi szakkörének filmjét egykori diákjukról, a világhírű nyelvész dr. Lotz Jánosról. A filmbemutatóra érkezett dr. Simoncsics Péter, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem vendégtanára, aki társszerzője a "Lotz János útja: Bonyhád, Budapest, Stockholm, New York" című könyvnek. A könyv keletkezéséről és Lotz Jánoshoz fűződő kapcsolatáról Lenczné Vrbovszki Judit, a Lotz János anyanyelvi szakkör vezetője kérdezte dr. Simoncsics Pétert.

Kérdés: Hogyan zajlottak a könyv munkálatai?

Válasz: Terts István barátom, a Pécsi Tudományegyetem Magyar Nyelvi Intézetének docense kért meg, hogy adjak írást az általa tervezett kötetbe. Hogy miért választott mások mellett engem is szerzőül, annak az a valószínű magyarázata, hogy opponensi minőségében ismerte a PTE-n 2000 decemberében megvédett habilitációs disszertációmat, amely az ő javaslatára és az ő lektori közreműködésével jelent meg aztán 2005-ben a Tinta Könyvkiadónál Paradigmaváltás légüres térben címen. Esszém három központi témája közül az egyik – Karácsony Sándor és Laziczius Gyula leíró magyar nyelvtanírói és nyelvjárástani munkássága mellett – éppen Lotz János nyelvészi pályája volt.

Kérdés: Milyen bonyhádi vonatkozásokat emelne ki Lotz János életútjából? Miért?

Válasz: Az evangélikus gimnázium szellemét és tanárait, név szerint elsősorban Hajas Bélát, az Eötvös Collegium neveltjét, Gombocz Zoltán egyetemi társát, Lotz Jánosnak 8 éven át magyar- és latintanárát. De nagyon fontosnak, és a jövőre nézve példamutatónak tartom a gimnáziumot körülvevő diákpárti és bizalmat árasztó légkört, amely az evangélikus egyház mellett a nagylelkű adományozóknak volt köszönhető, akik a szegény családokból jövő és támogatásra érdemes diákokat (ilyen volt Lotz János is) rendszeresen támogatták.

Kérdés: Milyen személyes benyomásai, emlékei vannak Lotz Jánosról? Milyenek voltak baráti és emberi kapcsolatai?

Válasz: Kétszer volt vele személyes találkozásom, mindkettő 1972-ben. 26 éves voltam, amikor 1972 tavaszán frissiben készült doktori disszertációmat, a Nyenyec sámánköltészet nyelvét – Hajdú Péter professzorom tanácsára – elvittem bemutatni neki, aki akkor éppen Budapesten tartózkodott az MTA Nyelvtudományi Intézet vendégeként. Találkozásunkat levélváltás előzte meg, szép kézírásos válaszlevelét ma is őrzöm. Az akkor 59 éves Lotz professzor barátságosan fogadott az intézet igazgatói irodájában. Kifogástalan eleganciáját (fekete cipő, sötétszürke, angol úri divat szerinti öltöny, vakítóan fehér ing és hozzáillő, szolíd, és pontosan a legfölső inggombra húzott nyakkendő) laza tartása lágyította mégis emberivé, arányos alakja, gondosan nyírt, enyhén hullámos, őszbe csavarodó haja, bajusza alatti mosolya, élénk tekintete bizalmat gerjesztett bennem. Fejedelmi alakjából méltóság, erő, nyugalom és derű sugárzott. Rövid, de számomra emlékezetes beszélgetést folytatott velem. Csodálatba ejtett mindenre kiterjedő figyelme és vesébe látó pillantása. Ugyanennek az évnek késő nyarán hallgathattam előadását a Magyar Nyelvészek II. Nemzetközi Kongresszusán Szegeden. Lenyűgözött előadásának gondolati nagyvonalúsága. Harmadik „találkozásom” vele 1974 nyarán, már egy évvel a halála után történt, amikor hozzá hasonlóan zseniális tanítványa, Robert Austerlitz vendégeként New Yorkban jártam. Austerlitz, aki Lotz utóda volt a New York-i Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének professzori székében, elvitt azokra a helyekre, ahol mentora korábban működött, ill. megfordult. Így voltam az egyetem Amsterdam Avenue-ra néző Philosophy Hall nevű épületében található egykori szobájában, amelyben akkor már Austerlitz tartotta székhelyét, s amelyet Sőtér István oly érzékletesen ír le Piros Pünkösd c. novellájában. Jártam a Hudson folyóhoz közel eső bérelt lakásban, ahol az általa alapított és vezetett Uráli Albizottság (Uralic Subcommittee) működött – itt folytak az egyetem uráli (finnugor) nyelvészeti kutatásai. És megfordultam az egyetemi campus melletti Broadway (a „híres” ~ itt már elkeskenyedő, kevésbé híres része) West End nevű „kocsmájában”, amely kedvelt dixieland jazz-t játszó hely volt akkoriban, és ahol Lotz egyetemi órái szoktak végződni (end-ed) az 50-es, 60-as években. Austerlitz elmondása szerint itt, fehér asztal mellett inkább szeretett tanítani, mint a katedrán. Ez a fajta kötetlenség ott, a puritánul szabályozott Amerikában európai különösségnek, sőt egzotikumnak tűnt (nem csoda, hiszen az is volt, mégpedig magyar!), amit a hivatali felsőbbség gyanakvással, a hallgatóság viszont annál nagyobb lelkesedéssel fogadott. Austerlitz elbeszéléséből tudom, hogy szerette magát körülvenni a világ legkülönbözőbb nációiból származó diákokkal – tibeti, mongol, cseremisz, finn, észt és persze magyar is akadt közöttük: Amerika bevándorló és emigráns populációjának szinte teljes skálája. Ismerte a bevándorló és emigráns lét terheit, hiszen maga is bevándorlók gyermeke volt és – kényszerűségből – emigráns is, de ugyanakkor „bennszülött” amerikai, azaz egyszerre volt „otthon és idegen” Amerikában, ezért tudta hát a titkát, hogyan teremtsen otthont magának és otthonosságot maga körül másoknak is. Népszerűségének ez a „mindenütt otthon lenni tudás” (amit kozmopolitizmusnak ~ világpolgárságnak is mondhatnánk) volt az egyik oka, és a másik ok sem volt ettől független: egyetemi előadásai nyomán a nagyvilág nyelveinek széles összefüggései tárultak föl, hogy hallgatósága megnyugvással érezhette, hogy mégsem idegen ebben a világban. Diákjainak pályáját nagy figyelemmel követte, az arra érdemeseket (és vonzó egyéniségének köszönhetően – hisz a tanítványok választják a mestert, és nem fordítva! – majdnem mind az volt) mindvégig önzetlenül segítette – tanáccsal, ösztöndíj ajánlásokkal, sőt, ha rászorultak, pénzzel is. És később, magas rangú kormányhivatalnokként ugyanilyen nagyvonalúan támogatta Amerikába igyekvő honfitársait, amikor a Ford Alapítványhoz fordultak ösztöndíjért.

Kérdés: Hol a helye a nyelvtudományban Lotz János munkásságának?

Válasz: Lotz János az idő tengelyének kitüntetett pontján, 1913-ban a nyelvészet legújabbkori fordulatát elindító genfi nyelvész, Ferdinand de Saussure halálának évében született. Hogy kiváló tehetsége és páratlan felkészültsége ellenére mégsem ő lett a saussure-i fordulathoz kapcsolódó „modern” nyelvészet emblematikus alakja a XX. században, hanem a nála 12 évvel fiatalabb, ma is élő Noam Chomsky, annak sok oka lehet. Most csak egyet, az általam legfontosabbnak tartott okot említem: a saussure-i fordulat szellemét pályája kezdetétől fogva magáévá tevő Lotz a nyelvészet európai hagyományának folytonosságát képviseli annak számos kapcsolódó dimenziójával együtt, míg Chomsky e saussure-i fordulatból csak annyit emel át a maga nyelvészetébe, amely beleillik Amerika technicista és pragmatikus hagyományába, s ez nem más, mint az esetlegességektől (~ aktuális körülményektől és tényezőktől, pl. a hallgatótól és beszélőtől) megfosztott/megtisztított nyelvi rendszer lényegében egyetlen dimenziója. Chomsky hihetetlen precizitású jelrendszere alkalmas a nyelv egyetlen szintjének, a mondattannak a leírására és arra, hogy e szint különböző mozgásait egyértelmű jelekké alakítva előkészítse a gépi nyelvészet (és fordítás) gyakorlatát. A technikai kultúráját Európába és a nagyvilágba exportáló Amerika XX. századi hódításait nem kis mértékben éppen Chomsky szellemének, főképpen technikájának köszönheti, amelynek ma már mindenhol látható és kézzelfogható megvalósulásai a személyi számítógépek a bennük alkalmazott szoftverekkel együtt. A Chomsky nevéhez fűződő generatív-transzformációs nyelvészet gyakorlati szempontjai és sikerei bizonyos mértékben blokkolták a saussure-i fordulat Lotz által képviselt mélyebb merítésű szemléletét. Másképpen: a lotzi nyelvészet többdimenziós fölfogása kevésbé volt eladható a gyors megtérülésre számító „nyelvészeti piacon”, amelyet egyébként a II. világháború alatti és utáni harc a világuralomért, az ún. „hidegháború” igényei is mozgattak (hadi kommunikáció, titkos kódok, kódfejtés, természetes és mesterséges nyelvek, gépi fordítás stb.). Ez a (hideg)háborús indíttatású igény bizonyos értelemben szűk csatornába terelte a nyelvészetet, ahonnan a hidegháború végeztével most kezd csak kitörni, és szélesebb medret vájni magának azzal, hogy visszatér a nyelv gazdagabb, több dimenziót magában foglaló és mások mellett, sőt előtt Lotz által koncipiált modelljéhez, amelyet ma az agykutatáshoz (humánbiológiához, állatetológiához) kapcsolódó kognitív nyelvészet képvisel. Tudománytörténeti szempontból érdekes, hogy Lotz pályája éppen ott és akkor ért delelőjére, amikor Chomsky meghódította Amerikát (és a világot) a nyelvészetnek: az 50-es évek Amerikájában. Jellemző Lotz szuverén és az emberi léptéknél nagyobb dimenziókat befogó gondolkodására, hogy nem szállt szembe kofa módjára a nyelvészeti piacot elárasztó „kapós” Chomsky-féle elmélettel, hanem – miután átlátta lényegét és hasznát, majd integrálta a magáéba – sztoikus nyugalommal tovább lépett és folytatta a Saussure-ön keresztül az évezredes euroindiai hagyományhoz kapcsolódó, mégis modern, a nyelv minden lehetséges dimenziójára kiterjedő kutatásait. Most, halála után majdnem negyed századdal igazolódik be, hogy bölcsen döntött: az elmúlt 50 évben átlag 5 évenként újraformált Chomsky-modell fölött eljárt az idő (a sok variánson túl azáltal is, hogy a számítógépes nyelvészet kikelt a Chomsky-tojásból, és az eredeti elmélettől függetlenedve önálló életet él) Lotzé pedig most kezdi csak meg igazán hódító útját. Egy ilyen pálya megfutásához hitvalló prédikátorokéhoz mérhető elszántság szükséges, és Lotz Jánosban megvolt ez a „halálmegvető” bátorság, ami szükséges, de nem elegendő föltétel a győzelemhez, Lotzban megvolt az ehhez a feladathoz felérő kivételes intellektuális fölkészültség is. Élete hirtelen, szívinfarktussal fejeződött be 60 éves korában, s így annyi más nagy szellemhez (példaképpen hadd említsek csak egy másik magyart: Bolyai Jánoshoz) hasonlóan munkásságának koronáját, nyelvi modelljének diadalmas sikerét nem láthatta.

Kérdés: Kik kapcsolódnak ma Lotz János tudományos örökségéhez? Folytatható-e egyáltalán az általa kezdett kutatás?

Válasz: Szépe Görgy, a PTE professor emeritusa és Kiefer Ferenc akadémikus, a MTA Nyelvtudományi Intézetének nyugalmazott igazgatója hallgatói voltak Lotz Jánosnak Amerikában még a 60-as évek elején, amikor Lotz János a New York-i Columbia Egyetemen tanított. A 70-es évek elején szakmai szerkesztőként Fónagy Iván mellett Szépe György volt Lotz segítségére abban, hogy válogatott írásaiból a Szonettkoszorú a nyelvről c. kötet összeálljon, de ennek 1976-os megjelenését Lotz sajnos nem érhette meg. Szépe György barátja volt Lotz János tanítványának, az egyetemi katedráját megöröklő Robert Austerlitznek is. Lotz magyarorországi hatása – a magyar nyelvészet befelé forduló természetéből következően – nem annyira az ún. „tiszta” nyelvészetben, hanem inkább annak az irodalomtudománnyal átfedésben lévő, „alkalmazott” változatában, a verstanban jelentkezett először, mégpedig Horváth Iván irodalomtörténésznek, az ELTE professzorának munkásságában. Ő még annak a nemzedéknek a tagja, amely személyesen ismerhette Lotzot és hallgathatta magyarországi vendégelőadásait. Horváth Iván egy másik, bár ettől nem független szálon is kapcsolódik a lotzi hagyományhoz, mint Robert Austerlitznek a barátja, metrikai kutatásaiban követője és hazai népszerűsítője (Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Budapest, Akadémiai Kiadó 1982, ugyanő: A vers. Budapest, Gondolat Kiadó 1991). Kiefer Ferenc Lotz svédországi munkásságának állított emléket azzal, hogy Lotz svéd tanítványainak, többek között Bo Wickman-nak és Eva Martins-nak a társaságában tevékenyen részt vett a Lotz halálának 10 éves évfordulóján rendezett szimpozium megrendezésében és az előadások kötetté való összeállításában (Symposium in memoriam János Lotz (1913-1973) Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Hungarica Stockholmiensia 4. Almquist & Wiksell International.Stockholm-Sweden). Kongeniális tanítványa és utóda a Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékén, Robert Austerlitz professzor 1994-ben meghalt, de az ő tanítványa, Daniel Mario Abondolo (1950- ), aki a londoni egyetem tanáraként főként magyar irodalmat tanít, noha – mellékesen – nagyszerű nyelvészeti munkákat ír a magyar és uráli, valamint paleoszibériai nyelvek tárgykörében hű folyatója és továbbfejlesztője Lotz János szellemi örökségének. Magyarországon a fönt említett Horváth Iván mellett a minden irányban nyitott szellemű, Pécsett tanító Terts István figyelt föl Lotz János munkásságára. Csepregi Márta, az ELTE Finnugor Nyelvészeti Tanszékének docense, aki gimnáziumi tanulmányait a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban végezte a 60-as évek második felében, a gimnázium levéltárában folytatott Lotz-cal kapcsolatos kutatásokat, bár eredményeit nyomtatásban még nem publikálta. A jeles helytörténész, Dr. Kolta László Lotz bonyhádi éveit földerítő kutatásain, valamint Dr. Antoni Judit Lotz kontrasztív kutatásait nagyra értékelő írásán kívül, tudomásom szerint még én foglalkoztam néhány írásban Lotz János munkásságával. Sajnálatos, bár az előző kérdésre adott válaszban részletezett tudománytörténeti fejleményekből érthető körülmény, hogy a mai magyar nyelvészetben a generatív-transzformációs grammatikai irányzat képviselőinek többsége nem ismeri, ennélfogva nem is hasznosíthatja a lotzi szemléletet. A magyar nyelvészek másik nagy – hogy ne „szekértábort” mondjak – csoportját képező nyelvtörténészek pedig azzal hárítják el Lotz János nyelvi szemléletét, hogy ők kifejezetten nem leíró (szinkron) szempontból, hanem történeti (diakron) szempontból tekintik a nyelvet, márpedig Lotz leíró nyelvész volt. Pedig e két szempontnak a merev elválasztása nem volt jellemző Lotzra, aki nagyonis tudatában volt annak, hogy a nyelv „emberi léptéknél nagyobb dimenziókban” létező rendszer, ezért az ő szemléletét inkább pankronikusnak mondhatnánk, ami hasznosítható (lenne/lehetne) a történeti nyelvészetben is. A lotzi örökség nyitva áll minden érdeklődő előtt. Két területen látom a lotzi örökség jövőbeli hasznosításának lehetőségeit. Az utóbbi két évtizedben ismét megnyíló utazás lehetőségeinek jóvoltából föllendült a terepnyelvészet, sokan megfordultak közeli és távoli rokon- (és nem rokon) népek körében, és nyomukban többeknek támadt kedve ilyen utakat tenni még távolabbi vidékekre. A nyelvek táguló horizontja nagy lehetőségeket rejt a lotzi szellemű, nagyvonalú összehasonlító vizsgálatokra és tipológiai modellek fölállítására, amelyek már el is kezdődtek Horváth Iván és tanítványai verstani vizsgálataival. Ettől nem függetlenül nagy lehetőségeket látok a Lotz szellemében készült különböző nyelvi modellek alkalmazására a – lényegében Lotz halála óta létrejött – kognitív nyelvészetben is.

Kérdés: Vannak-e ma ilyen lehetőségei a magyar nyelvészeknek?

Válasz: Az előző válaszban már igennel válaszoltam erre a kérdésre.

Kérdés: Milyen tényezőkön múlik a nyelvészeti munka sikere? Hogyan viszonyul ez a tudományág a többihez?

Válasz: A 4. kérdésre adott válaszban elmondtam a közelmúlt tudománytörténetének azt az epizódját, hogy miképp hódította meg a világot a Chomsky-féle generatív-transzformációs modell, miközben a lotzi modell észrevétlenül maradt. Összefoglalva még egyszer: a tudomány „piacán” felbukkant egy valós, végeredményben háborús eredetű, ezért halasztást nem-tűrő kereslet (kommunikáció, üzenet biztonságos továbbítása, kód, kódfejtés, elektronikus számítógép technika, fordítás stb.), amelynek kielégítésére a nyelvészet számára addig elképzelhetetlen összegeket helyeztek kilátásba, elsősorban Amerikában, de ellenlábasában, a Szovjetunióban is. A tudomány első számú motorja, a kíváncsiság mellett, ez a háborús eredetű kereslet és/vagy követelmény volt az a második rakétafokozat, amely soha nem látott magasságokba röpítette a nyelvészetet az 50-es, 60-as években. A Chomsky-féle modell viszonylagos egyszerűsége és jól kidolgozott formalizáltságának köszönhető könnyen kezelhető volta az oka páratlan sikerének. A lotzi modell bonyolult, mégis átlátható, és ugyanezért: szép. A szépség azonban, úgy látszik, kevéssé érdekelte a megrendelőket, ők a stratégiai-taktikai használhatóságban voltak érdekelve. A lotzi modellt nem is a megrendelők által kilátásba helyezett pénz, hanem egyedül megalkotójának kíváncsisága hozta létre, amely a nyelvi rendszer mélyebb megértésére irányult. Mindehhez még azt tenném hozzá, hogy a tudomány „piacán” is van divat, s a divattal szeszély jár, valamiféle kiszámíthatatlanság, amely sem észérvekkel, sem – ez paradoxonnak hathat – esztétikai érvekkel nem magyarázható meg. A transzformációs-generatív modell félszázados történetének vannak racionális, és vannak divatkorszakai. Ilyen divatnak látom az utóbbi 2-3 évtized transzformációs-generatív nyelvészetét nálunk (is), amikor a modell már elvesztette produktív voltát és magyarázó erejét, s életben maradását csak a divathoz való igazodással, azaz az utánzás kényszerével tudom magyarázni. A lotzi modell most kezd életre kelni, most látjuk csak igazán magyarázó erejét és produktív voltát, amelyre példa a „tanítvány tanítványa” Abondolo centripetális és centrifugális paradigma-modellje a magyarban.

A nyelvészet, noha előzményei több ezer évvel ezelőttre tehetők, alig több, mint két évszázados tudomány, és egy tőről fakad más empirikus tudományokkal, a botanikával,. zoológiával, geológiával. A XIX. század végére az etalon a természettudományok egy mélyebb régiójának, a kémiának, a fizikának, a biológiának a rendszere és jelrendszere lett a nyelvészet számára is, amely bizonyos értelemben máig az maradt. Innen magyarázható a nyelvészet „kisebbrendűségi érzése” és a benne azóta is periodikusan jelentkező „furor formularum”, a képletek őrülete, amelynek egyik – sikeres és használható – változata a Chomsky által kidolgozott jelrendszer. Ez a kisebbségi érzéstől hajtott igyekezet sokszor azonban akadálya lett a mélyebb analízisnek. Lotz János modelljei mentesek ettől a komplexustól: fölényes tudása, széles tudományos látóköre megóvta őt az ilyen komplexustól és a belőle fakadó „furorral” járó vakságtól. Véleményem szerint most a nyelvészet fejlődésének abba a korszakába lépett, ahol – mint a nagy világmagyarázó elveket hasznosító mikrobiológiában, genetikában, asztrofizikában is – az algebrai formulák és képletek helyébe a geometria többdimenziós modelljei lépnek.

Kérdés: Vannak-e feltáratlan területei a Lotz János-i életműnek?

Válasz: Minden bizonnyal. Még nálam is lappang néhány irat, cikk-vázlat, amelyet New Yorkban jártamkor 1974-ben Robert Austerlitztől kaptam. Érdemes volna utánanézni a budapesti Eötvös Collegium levéltárában Lotz ott töltött éveinek. A Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének archívuma is őrizhet tőle dokumentumokat, éppígy a Stockholmi Egyetem Nyelvészeti Tanszéke. A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lotz János köre minden Lotz Jánossal kapcsolatos ügyben, sőt attól függetlenül is számíthat segítségemre.

Kérdés: Mi a véleménye a gimnáziumban készült Lotz Jánosról szóló filmről?

Válasz: A 2007-ben készült film (operatőre:Gscheidt János, rendezője:Lenczné Vrbovszki Judit) a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lenczné Vrbovszki Judit vezette Lotz János-kör tagjainak közös munkája. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a diákok ilyen tevékenységének pedagógiai jelentőségét. Ezt a filmet azonban még a hozzá hasonló, különben ritka, teljesítmények között is külön hely illetné meg, ha lenne olyan rendezvény (diákfilm-fesztivál?), ahol ezeket a műveket együtt lehetne látni. Mégpedig azért, mert egy „magas testületek” által elfelejtett nemzeti értékre hívja föl a figyelmet. A középiskolai diákok ehhez hasonló, országos jelentőségű munkájára csak egy példát tudok a magyarországi pedagógia történetéből: Vajthó László Markó utcai gimnáziumi tanítványaival közösen szerkesztett sorozatát, a Magyar Irodalmi Ritkaságokat a múlt század 30-as, 40-es éveiből. Hogy Lotz János emlékezetét egy a fővárostól majdnem kétszáz kilométerre fekvő kisvárosi gimnázium diákjai tartják ébren, hogy ők ápolják emlékét, és nem egykori egyeteme, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, nem az Eötvös Collegium, sem pedig a „tekintetes” Akadémia (mely intézményeknek fényt egykoron az ő személye is kölcsönzött), ennek örülni kell. Örülni kell, mégpedig azért, mert Lotz János szellemi örökségének, mint minden igazi értéknek, jobb helye van a névtelen ifjúság szívében és eszében, mint a maga „fényezésénél” másra nem figyelő „magas testületek” kötelességszerűen, de lélek nélkül megtartott rendezvényein.

 

Pomáz, 2007. június 17-én Simoncsics Péter

egyetemi docens, a kolozsvári

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

magyar nyelvész vendégtanára

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ifocu94

(Feruh86, 2019.01.30 02:08)

http://foodtube.net/profiles/blogs/achat-de-pasport-tadalafil-ou-acheter-du-vrai-pasport-en-ligne http://wu-world.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-flibanserina-gen-rico-barato-no-brasil http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-ofloxacina-sin-receta-entrega-r-pida-colombia http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-etodolaco-300-mg-env-o-urgente-comprar-etodolac http://korsika.ning.com/profiles/blogs/amlodipine-10mg-buy-where-to-buy-lotrel-online http://answers.codelair.com/24565/tegretol-200mg-sans-ordonnance-tegretol-quand-le-generique http://bobford.ning.com/profiles/blogs/nopiron-comprar-de-forma-segura-dominicana http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-cephalexin-keflex-250mg-gen-rico-sem-receita http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/low-price-cefixime-200-mg-order-online-cefixime-legal-buy-online http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/84134 http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-pamelor-nortriptyline-25-mg-barato https://lesko.com/q2a/index.php?qa=46788&qa_1=comprar-gen%C3%A9rico-metoclopramida-maxolon-forma-segura-brasil http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/minocycline-hydrochloride-comprar-de-calidad-paraguay http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/low-price-sildenafilum-130mg-buy-online-where-can-i-buy http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-esperal-sin-receta-mas http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-floxin-300-mg-sin-receta http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/order-clomipheni-citrate-25mg-buy-clomipheni-citrate-for-canadian http://flutes.ning.com/profiles/blogs/claritromicina-500-mg-donde-comprar-barato-claritromicina-250-mg http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/amlodipina-10-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-segura-paraguay http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/discount-cilostazol-50mg-order-online-buy-cilostazol-online-cheap http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/order-clomiphene-where-to-order-clomid-in-approved-medstore http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/achat-flibanserine-100mg-site-pour-commander-du-flibanserin http://flutes.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-innopran-xl-40mg-buen-precio-usa-innopran-xl

xjbbid

(hwkrpa, 2019.01.30 02:01)

cialis online free shipping http://canadian-pharmacyca.com
http://canadian-pharmacyca.com - cialis 20mg

Evege26

(Kujoj96, 2019.01.29 22:53)

http://whazzup-u.com/profiles/blogs/doxiciclina-100mg-comprar-en-farmacia-en-linea-sin-gastos-de http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/comprar-lexapro-escitalopram-online-chile http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/fluconazol-100mg-puedo-comprar-sin-receta-pago-mastercard http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/orlistat-120-mg-sans-ordonnance-prix-du-orlistat-g-n-rique-en http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/toprol-xl-50-mg-donde-comprar-por-internet-chile http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-tricor-fenofibrate-com-frete-gr-tis-online http://flutes.ning.com/profiles/blogs/celecoxib-200mg-comprar-sin-receta-fiable-uruguay http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-carbidopa-y-levodopa-25-250-mg http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/cloranfenicol-250mg-como-comprar-con-seguridad-nicaragua http://bricolocal.com/profiles/blogs/etoricoxib-comprar-en-farmacia-online-ahora-usa http://www.prds66.fr/profiles/blogs/donde-a-la-orden-myambutol-entrega-r-pida-espa-a http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-ditropan-xl-oxybutynin-gen-rico-envio-urgente http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/buy-trecator-sc-safely-how-much-is-250-mg-trecator-sc-in-canada http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-sidegra-sildenafil-citrate-de-forma-segura-el http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/order-amoxil-online-where-to-buy-amoxicillin-in-trusted-medstore http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-irbesartan-150mg-sin-receta-en-l-nea http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-plendil-felodipine-sin http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/achat-en-ligne-asacol-mesalamine-moins-cher-mesalamine-achat

Xayan70

(Iguci99, 2019.01.29 22:47)

http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-etambutol-200-mg-sin-receta-con http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-tioridazina-con-seguridad-usa https://bemysoul.com/blogs/post/16487 http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/salmeterol-fluticasone-bon-marche-et-securise-salmeterol http://bricolocal.com/profiles/blogs/maxalt-comprar-com-frete-gr-tis http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/sinvastatina-zocor-20mg-comprar-internet-rep-blica-federativa-do http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cialis-tadalafil-sin-receta-entre-2 http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/keftab-750-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-buen-precio-bolivia http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-rebetol-ribavirin-gen-rico-r-pido-brasil http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/loperamide-2mg-pas-cher-acheter-loperamide-moin-cher-en-france http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/topiramed-topiramate-au-rabais-en-ligne-securise-prix-topiramate http://jaktlumaczyc.pl/79198/cialis-tadalafil-moins-cher-securise-prix-moyen-tadalafil http://movsam.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-goutex-al-mejor-precio-nicaragua-comprar http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=72169&qa_1=comprar-gen%C3%A9rico-mamagra-entrega-internet-rep%C3%BAblica-federativa http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/7926 http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/mildfil-40mg-donde-comprar-env-o-libre-espa-a-comprar-mildfil-20 http://ggwadvice.com//index.php?qa=58055&qa_1=prochlorperazine-online-compazine-prescription-required http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/sulfasalazina-500mg-comprar-en-farmacia-online-ahora http://foodtube.net/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-fluconazol-envio-rapido-online-brasil https://www.newworldtube.com/blogs/post/49203 http://brooklynne.net/profiles/blogs/losartan-100-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-ahora-comprar http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-feldene-en-ligne-piroxicam-pour-femme-en-ligne http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-achat-azithromycin-acheter-du-azithromycin-100 http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/bimat-comprar-online-chile-bimat-o-bimatoprost-comprar-r-pido http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/avigra-como-comprar-sin-receta-con-seguridad-usa http://www.facecool.com/profiles/blogs/genagra-buy-how-to-purchase-sildenafil-citrate-safely

Boyeb90

(Oqehu95, 2019.01.29 20:56)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-orlistat-120mg-low-price-how-can-i-buy-orlistat-quick
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/norgeston-0-03-0-15mg-comprar-r-pido-na-internet-portugal
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/hydrochlorothiazide-baisse-prix-sur-internet-ou-acheter
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/azelastine-buy-azelastine-cost-5mg
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/sildenafil-tadalafil-100-20mg-order-cheap-how-to-purchase
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/buy-alfacip-online-buy-alfacip-cheap-in-canada
http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/5947
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-clomipramina-75-mg-en-internet-puerto-rico
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/recherch-rovantin-cefpodoxime-rovantin-en-ligne-danger
http://www.facecool.com/profiles/blogs/comprar-sildenafilo-tadalafil-100-20-mg-al-mejor-precio-ecuador
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-proscar-fiable
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/order-zebeta-10mg-online-zebeta-buy-warts
http://property.ning.com/profiles/blogs/isosorbide-dinitrate-au-rabais-et-sans-ordonnance-acheter-isordil
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-acheter-sexigra-sildenafil-citrate-pharmacie
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-aciphex-buen-precio
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/plavix-75-mg-como-posso-comprar-gen-rico-sem-prescri-o-rep-blica
http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-felodipine-10-mg-sin
http://bioimagingcore.be/q2a/52322/achat-tegopen-cloxacillin-cloxacillin-generique-discount
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-eriacta-gen-rico-urgente-brasil

Ihuti77

(Usezo12, 2019.01.29 19:50)

http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-famvir-famciclovir-sin
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-valproic-acid-750-mg-sin-receta
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/ibuprofen-comprar-en-farmacia-online-recomendada-m-xico
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-acheter-spironolactone-25-mg-vrai-aldactone-en
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-loxapine-loxitane-25mg-gen-rico-envio-urgente-rep
http://foodtube.net/profiles/blogs/buy-super-p-force-where-to-buy-sildenafil-dapoxetine-without
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/peut-on-acheter-hydrochlorothiazide-acheter-hyzaar-livraison
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/lamprene-clofazimine-50-mg-onde-comprar-gen-rico-envio-24h-pela
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/comprar-vigor-sildenafil-citrate-pela-internet-no-brasil
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-avanafilo-50mg-ahora
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-fexofenadina-de-forma-segura-pela-net-gen
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-lioresal-baclofen-sin

Bahuq51

(Xowom94, 2019.01.29 19:45)

http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-plusefec-sildenafil http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/tamoxifeno-comprar-en-farmacia-en-linea-certificada-chile http://bobford.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-exifol-sildenafil-citrate-envio-rapido http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/order-voltaren-online-how-can-i-buy-diclofenac-sodium-safely http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/differin-como-posso-comprar-gen-rico-com-desconto-na-internet http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/purchase-ivermectin-3-mg-how-can-i-order-stromectol-cheap http://jaktlumaczyc.pl/80508/onde-posso-comprar-detrol-tolterodine-generico-na-internet http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cialis-tadalafil-60-mg-con http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-etionamida-trecator-sc-entrega-48h-via http://www.prds66.fr/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ciplaindivan-indinavir http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/achat-rapide-diaminodiphenylsulfone-1000-mg-tarif http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/94699 http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-tadasure-tadalafil-10mg-online-estados-unidos http://flutes.ning.com/profiles/blogs/comprar-ezetimiba-gen-rico-barato-on-line-no-brasil http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/comprar-celexa-20-mg-gen-rico-r-pido-brasil http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-budesonida-sin-receta-fiable-usa http://foodtube.net/profiles/blogs/bonadoxina-buy-can-i-order-meclizine-guaranteed-shipping http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/order-lomefloxacin-400mg-online-purchase-lomefloxacin-from-uk http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-famciclovir-sin-receta-de http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-kwiklis-60-mg-sin-receta-entrega-r-pida-chile http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/desogestrel-etinilestradiol-0-02-0-15mg-como-puedo-comprar-sin http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/ceclor-250mg-sur-le-net-au-rabais-acheter-sans-ordonnance-acheter http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/etambutol-comprar-en-una-farmacia-en-linea-ahora-mismo-m-xico http://foodtube.net/profiles/blogs/order-piroxicam-safely-where-to-purchase-piroxicam-the-u-k http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/cefixime-100mg-en-ligne-bon-marche-commander-ou-acheter-cefixime http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/buy-amoxicillin-clavulanate-no-prescription-can-i-order-augmentin

Uwocu28

(Ejafe15, 2019.01.29 19:33)

http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=76101&qa_1=amfidor-120mg-comprar-en-l%C3%ADnea-estados-unidos http://www.prds66.fr/profiles/blogs/losartan-comprar-en-farmacia-online-recomendada-comprar-losartan http://answers.codelair.com/33930/gedena-puedo-comprar-sin-receta-en-l%C3%ADnea-puerto-rico http://www.prds66.fr/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-tiova-tiotropium-bromide-gen-rico-barato http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cheap-plendil-10mg-order-online-where-to-order-felodipine-safely http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/site-serieux-pour-acheter-danazol-100mg-acheter-danazol-en-contre http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/comprar-atehexal-atenolol-gen-rico-rep-blica-federativa-do-brasil http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/ampicilline-en-ligne-baisse-prix-securise-prix-du-medicament http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-astelin-entrega-r-pida-costa-rica http://flutes.ning.com/profiles/blogs/promethazine-commander-promethazine-ligne-belgique http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/hydrochlorothiazide-au-rabais-sur-le-net-securise http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/zebeta-order-safely-where-to-order-bisoprolol-fumarate-safely

Suqay58

(Kuviw16, 2019.01.29 19:28)

http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/buy-pantoprazole-40mg-order-pantoprazole-next-day-shipping http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/azelastine-donde-comprar-entrega-r-pida-argentina http://soruanaliz.com/index.php/25855/terbinafina-comprar-en-farmacia-en-linea-fiable-panamá http://answers.codelair.com/34515/cheap-orlistat-online-purchase-orlistat-trusted-pharmacy http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-en-ligne-tada-tadalafil-40mg-bon-prix-rapide-tada http://foodtube.net/profiles/blogs/order-lincocin-500mg-online-lincocin-online-pharmacy-arizona http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/frusehexal-furosemide-donde-puedo-comprar-sin-receta-buen-precio http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/moxiclav-amoxicillin-and-clavulanate-250mg-donde-puedo-comprar http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/diltiazem-comprar-gen-rico-de-forma-segura-on-line-no-brasil http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/oxcarbazepina-comprar-en-farmacia-online-fiable-espa-a-comprar http://bobford.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-aciclovir-en-internet-per-comprar-zovirax-400-mg http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-moxal-amoxicillin-al-mejor-precio http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/cloxacilina-500-mg-comprar-en-l-nea-ecuador-comprar-tegopen-500mg http://answers.codelair.com/26621/spironolactone-moins-fiable-g&#233-n&#233-rique-aldactone http://www.facecool.com/profiles/blogs/l-thyroxine-en-ligne-bon-marche-commander-ou-acheter-l-thyroxine http://movsam.ning.com/profiles/blogs/omeprazole-20mg-buy-without-rx-how-to-order-prilosec-fast http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/dragul-sildenafil-citrate-como-puedo-comprar-sin-receta-ahora http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/levaquin-500mg-bas-prix-internet-levofloxacin-generique-le-moin http://socialchangesa.com/blogs/post/74362 http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/peut-on-acheter-du-desloratadine-5mg-comment-acheter http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/buy-cosudex-50mg-buy-cosudex-online-without-script-using-bitcoin

Oxehi58

(Uxoke42, 2019.01.29 19:23)

http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/carbamazepina-comprar-en-farmacia-en-linea-con-entrega-r-pida
http://destinosexotico.com/blogs/post/49696
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/oxytetracyclinum-oxytetracycline-como-comprar-sem-prescri-o
https://bemysoul.com/blogs/post/20552
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/rozgra-sildenafil-citrate-100-mg-como-posso-comprar-de-confianza
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/promethazine-25mg-comprar-en-farmacia-online-fiable-argentina
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-dali-tadalafil-gen-rico-entrega-r-pida
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/low-price-seroquel-300-mg-order-online-where-can-i-buy-quetiapine
http://mariannaonline.com/community/blogs/post/42078
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/puedo-comprar-onymax-de-confianza-chile-terbinafine-250mg-comprar
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/buy-lotriderm-can-i-order-betamethasone-clotrimazole-guaranteed
http://ggwadvice.com//index.php?qa=56308&qa_1=como-fa%C3%A7o-comprar-prograf-tacrolimus-gen%C3%A9rico-urgente-brasil
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/cheap-cialis-black-800mg-buy-online-cialis-black-800mg-discount
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/comprar-enagra-150mg-n-o-precisa-receita-m-dica-via-internet
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/disulfiramo-250mg-comprar-fiable-per-comprar-antabuse-descuento
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/purchase-low-price-olanzapine-20mg-olanzapine-online-canada
http://bricolocal.com/profiles/blogs/amlodipino-2-5-mg-como-comprar-con-seguridad
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/escitalopram-buy-cheap-is-it-safe-to-buy-escitalopram-online
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/order-generic-baclofen-25mg-where-to-order-baclofen-pills-with-no
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/terazosina-2mg-donde-comprar-barato-puerto-rico
http://ggwadvice.com//index.php?qa=57971&qa_1=viasil-sildenafil-citrate-comprar-receta-confianza-andorra
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/site-pour-acheter-extadil-tadalafil-commander-tadalafil-en
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/meclizine-25mg-comprar-entrega-r-pida-us
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-trepol-120mg-barato-brasil
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-fluconazol-por-internet-us-comprar
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/viagra-sildenafil-citrate-au-rabais-sur-internet-sildenafil
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/achat-express-prometax-rivastigimine-paris-sans-ordonnance
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-maxigra-50-mg-sin-receta-buen-precio-usa-comprar
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/phenytoin-donde-comprar-por-internet

Oyawi34

(Cupiy46, 2019.01.29 18:48)

http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/tolterodina-2-mg-comprar-en-una-farmacia-online-r-pido-honduras
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-200-mg-comprar-en-farmacia-online-confirmaci-n-r-pida
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cardarone-200mg-con-seguridad
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-o-gen-rico-do-wagra-sildenafil-citrate
http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/63655#sthash.5b79KSG0.QxRb5FAq.dpbs
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/order-fincar-5mg-online-fincar-meds-online
http://ggwadvice.com//index.php?qa=60520&qa_1=tizanidina-farmacia-confirmaci%C3%B3n-comprar-tizanidina-zanaflex
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-flasicox-meloxicam-7-5mg-sin-receta-de
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-sildenafilo-tadalafil-100-20mg
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-minomycin-50mg-o-acheter-minomycin
https://www.nettingchat.com/blogs/post/64857
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-generico-getgo-20mg-r-pido-chile

Capes25

(Sigaf02, 2019.01.29 16:52)

http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/buy-levothroid-no-rx-can-i-purchase-levothyroxine-no-prescription http://www.facecool.com/profiles/blogs/chlorpromazine-comprar-en-internet-comprar-thorazine-50-mg-visa http://jaktlumaczyc.pl/81295/prochlorperazine-livraison-gratuite-prochlorperazine-n%26%23233 http://bricolocal.com/profiles/blogs/comprar-ciaton-40-mg-gen-rico-melhor-pre-o-rep-blica-federativa http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=77587&qa_1=levlen-ligne-commander-ordonnance-levlen-medicament-acheter http://bobford.ning.com/profiles/blogs/discount-cialis-40mg-buy-online-buy-cialis-20mg-tablets-prices http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/pyridium-phenazopyridine-en-ligne-bon-marche-commander-rapide http://showmeanswer.com/index.php?qa=43570&qa_1=metoclopramida-comprar-farmacia-online-aprobada-ecuador http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/comprar-propranolol-20mg-sin-receta-buen-precio-puerto-rico https://www.olliesmusic.com/blog/32404/cГіmo-realizar-un-pedido-spironolactona-por-internet-uruguay/ http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/prinivil-order-cheap-buy-prinivil-cheap-prices-fast-delivery http://korsika.ning.com/profiles/blogs/tantrix-sildenafil-citrate-25mg-como-comprar-envio-24-horas-via http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/discount-pms-gemfibrozil-300-mg-order-online-pms-gemfibrozil-300 http://www.facecool.com/profiles/blogs/primidona-mysoline-como-comprar-pre-o-pela-net-rep-blica http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/order-paxil-cr-37-5mg-cost-for-paxil-cr-37-5mg-or-generic http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/omeprazole-10mg-order-online-omeprazole-buy-no-prescription-cheap http://movsam.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-amaryl-glimepiride-2mg-vrai-amaryl-pas-cher http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/order-cheap-ursodiol-150mg-where-can-i-purchase-urso-no-need http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/buy-esantop-120mg-online-ordering-esantop-from-mexico-online https://www.loosemusicent.com/blogs/1133/13609/farmacia-online-donde-comprar-minipress-prazosin-sin-receta-aho http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-o-gen-rico-de-casodex-50mg-pela-internet http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/213319 http://property.ning.com/profiles/blogs/lamisil-o-en-acheter-site-de-vente-lamisil-generique http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/buy-minosil-online-where-to-buy-minocycline-fast-delivery http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/pulmicort-turbuhaler-order-online-where-to-buy-budesonide-in

Wenip36

(Garog42, 2019.01.29 16:52)

http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/comprar-sequax-50mg-gen-rico-mais-barato-pela-internet-no-brasil
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-ramalteon-8-mg-sin-receta-de-forma-segura
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-sildalis-sildalis-100-20mg-prix-paris
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/o-commander-du-zyvox-generique-baisse-prix-2019-zyvox-generique
http://www.facecool.com/profiles/blogs/o-commander-du-famciclovir-250-mg-en-ligne-famvir-250-mg-acheter
http://ex.indiagnk.com/index.php?qa=86986&qa_1=sulfasalazine-cheap-where-purchase-azulfidine-quick-delivery
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/ohay-buy-online-where-to-buy-ohay-at-manila
http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-tetraciclina-buen-precio
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/cilostazol-100mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-seguridad
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/raloxifenum-raloxifene-60-mg-comprar-en-l-nea-costa-rica
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-digoxin-0-25mg-gen-rico-com-garantia
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/xyorg-tadalafil-generique-en-ligne-commander-2018-tadalafil
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/onde-comprar-cyloblastin-50-mg-pela-net-brasil
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-carbamazepina-sin-receta-de-calidad
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/359805

Porok10

(Upaho79, 2019.01.29 16:46)

http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/acetazolamide-order-safely-where-can-i-order-diamox-in-verified http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-carbamazepina-100-mg-sin-receta http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-generico-valaciclovir-500-mg-sin-receta-urgente http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-phexin-250-mg-sin-receta-online http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/rizact-rizatriptan-livraison-gratuit-bon-prix-commander-rizact http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/62/13553/viadis-150mg-buy-safely-how-to http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/bactrim-cotrimoxazole-comprar-gen-rico-sem-receita-online-bactrim http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/reglan-10mg-pas-cher-sur-le-net-livraison-express-prix-du-vrai http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/commander-doxycycline-100-mg-generique-bon-prix-livraison-rapide https://www.loosemusicent.com/blogs/1187/13833/neoral-cyclosporine-comprar-urgente-ecuador-comprar-cyclospori http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-galantamine-urgente-ecuador http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ondansetron-8mg-sin-receta-buen http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/verapamil-arpamyl-120-mg-pas-cher-sur-le-net-rapide-verapamil-et http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-chlorambucil-2-mg-sin-receta-ahora-uruguay http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-zyprexa-sin-receta-r-pido-m-xico http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-mirtazapina-de-calidad-comprar http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/amitriptyline-order-cheap-where-to-order-elavil-online http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/verapamil-calan-sr-como-comprar-gen-rico-melhor-pre-o-pela http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/mytadalaf-tadalafil-en-ligne-bon-marche-commander-paiement-visa http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/order-veega-25mg-no-rx-cheap-veega-samples http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-levotiroxina-sin-receta-fiable http://movsam.ning.com/profiles/blogs/order-daclatasvir-60mg-no-prescription-daclatasvir-where-i-can http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/site-achat-suprax-cefixime-cefixime-sur-internet http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/thorazine-order-cheap-how-to-purchase-chlorpromazine-cheap http://answers.codelair.com/30417/low-price-alfacip-25mg-order-online-can-alfacalcidol-cheap

Izuqo07

(Sihuh46, 2019.01.29 16:15)

http://property.ning.com/profiles/blogs/order-venlafaxin-75mg-venlafaxin-with-prescription-to-buy http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-metoclop-10-mg-metoclop-online-no-prescription http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/comprar-desinax-75mg-r-pido-argentina http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/buy-belfil-200-mg-online-how-can-i-purchase-sildenafil-citrate http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/tadgo-40-mg-comprar-gen-rico-n-o-precisa-receita-m-dica-via http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/shafil-order-no-rx-buy-shafil-perth-w-a http://medioteca.com.ar/blogs/post/43737 http://foodtube.net/profiles/blogs/fenazopiridina-200-mg-como-puedo-comprar-entrega-r-pida-comprar http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/vantin-como-comprar-sin-receta-r-pido-rep-blica-de-costa-rica http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/repaglinide-moins-cher-livraison-discrete-commander-du-prandin-en http://brooklynne.net/profiles/blogs/diamox-acetazolamide-250-mg-comprar-sin-receta-al-mejor-precio http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/fexofenadina-como-comprar-sin-receta-con-garantia-honduras http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-lopressor-50mg-sin-receta-mas-barato-dominicana http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/doxepine-comprar-en-farmacia-en-linea-r-pido-guatemala-doxepine http://bioimagingcore.be/q2a/58494/ribavirin-precisa-receita-copegus-pre&#231-farmacia-santana http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-salmeterol-sin-receta-ahora-reino http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-hidroclorotiazida-25mg http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/ditropan-oxybutynin-5mg-o-achat-moins-cher-ditropan-belgique http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cymbalta-duloxetine-gen-rico-online

Sikuj91

(Uvuko19, 2019.01.29 15:42)

http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-dimenidrinato-dramamine-50-mg-envio-urgente http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/voveran-order-where-to-buy-diclofenac-no-prescription http://hoidap.eu/?qa=5081/comprar-cloroquina-gen%C3%A9rico-com-desconto-online http://dmoney.ru/43150/realizar-acyclovir-urgente-comprar-zovirax-farmacia-online http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/comprar-varfarina-coumadin-com-desconto-na-internet-pre-o-de http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/cyclosporine-25-mg-donde-comprar-de-confianza-rep-blica-de-chile http://property.ning.com/profiles/blogs/discount-disulfiram-250mg-buy-online-how-can-i-purchase-antabuse http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/erotid-order-can-i-purchase-tadalafil-safely-online http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-clonidine-sin-receta-online-costa-rica http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/albenza-como-comprar-sin-receta-con-seguridad-puerto-rico http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/venlafaxina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-certificada-puerto http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/isosorbida-20-mg-comprar-en-farmacia-online-con-entrega-r-pida http://foodtube.net/profiles/blogs/mi-riemser-minocycline-pas-cher-site-serieux-doctissimo http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/rhinocort-bon-marche-acheter-budesonide-sans-ordonnance http://movsam.ning.com/profiles/blogs/eritromicina-500mg-comprar-en-farmacia-online-costa-rica http://movsam.ning.com/profiles/blogs/low-price-xalatan-2-5mg-buy-online-how-to-order-latanoprost-in

Gihas70

(Hiwuw98, 2019.01.29 15:07)

http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/purchase-cheap-metformin-1000-mg-online-buying-metformin-online
https://www.olliesmusic.com/blog/16378/nitroglycerin-oГ№-en-commander-acheter-du-vrai-nitrostat-en-ligne/
http://foodtube.net/profiles/blogs/lumigan-comprar-sin-receta-env-o-urgente-per-comprar-bimatoprost
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/elthyrone-levothyroxine-puedo-comprar-online-argentina-comprar
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-lopressor-hct-metoprolol-sin-receta-de-calidad
http://wu-world.com/profiles/blogs/mellaril-thioridazine-onde-comprar-r-pido-brasil
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/cyproheptadine-4mg-order-no-rx-how-to-buy-periactin-in-trusted
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/orlistat-120mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-online-argentina
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-keftab-cephalexin-barato-chile
http://bricolocal.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-defil-50mg-y-pagar-con-visa-m-xico-defil-en
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/ribavirine-200mg-acheter-vente-ribavirine-libre
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/order-salamol-without-rx-how-to-buy-salbutamol-cheap
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/prilosec-omeprazole-como-puedo-comprar-sin-receta-en-internet
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-paracetamol-de-calidad-costa-rica
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-lifta-tadalafil-40mg-buen-precio
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/order-ondansetron-4-mg-online-ondansetron-cost-in-europa
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-dali-con-seguridad-comprar-tadalafil-tienda-en-l
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-gen-rico-sildenon-sildenafil-citrate-200-mg
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/eritromicina-500mg-comprar-en-farmacia-online-con-env-o-gratis
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/buy-cymbalta-20mg-cheap-how-to-purchase-duloxetine-without-rx
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/ciclosporina-puedo-comprar-sin-receta-al-mejor-precio-espa-a
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/daclatasvir-60-mg-comprar-sin-receta-de-forma-segura-espa-a
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/bismo-ranit-300-mg-pas-cher-commander-en-ligne-2019-achat-pilule
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/ravana-10-mg-onde-comprar-envio-urgente-rep-blica-federativa-do
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/malegra-dxt-como-comprar-fiable-guatemala
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/vigravid-pas-cher-commander-securise-prix-du-vigravid-au
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-viosex-25-mg-ahora-usa
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/site-commander-ketoconazole-200mg-nizoral-pas-cher-2019
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/comprar-cianeo-tadalafil-20-mg-gen-rico-via-internet-brasil
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/havante-sildenafil-citrate-150mg-sur-le-net-baisse-prix-site

Quyug64

(Ufomu00, 2019.01.29 08:59)

http://ex.indiagnk.com/index.php?qa=94544&qa_1=buy-tretinoin-where-can-i-purchase-retin-a-free-delivery http://property.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-dapoxetina-30-mg-con-seguridad-m-xico http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/ciprofloxacina-comprar-sin-receta-de-confianza-estados-unidos http://www.libertyxchange.com/blogs/post/107849 http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-irbesartan-sin-receta-pago-visa http://bricolocal.com/profiles/blogs/comprar-metoclopramida-reglan-gen-rico-e-quanto-custa-brasil http://showmeanswer.com/index.php?qa=44137&qa_1=nifedipine-30mg-online-purchase-procardia-quick-shipping http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-de-bimatoprost-3-mg-n-o-precisa-receita-m-dica http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/genegra-sildenafil-citrate-25mg-donde-comprar-sin-receta-env-o http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-gen-rico-metilcobalamina-vitamin-b12-mais http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/venlafaxine-37-5-mg-puedo-comprar-sin-receta-r-pido-bolivia-como http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/fexofenadina-120-mg-comprar-en-farmacia-online-sin-gastos-de http://socialchangesa.com/blogs/post/84064 http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/paracetamol-500mg-bas-prix-sur-le-net-sans-ordonnance-medicaments http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/retin-a-cream-donde-comprar-r-pido-ecuador http://ggwadvice.com//index.php?qa=61558&qa_1=donde-a-la-orden-vigerect-max-r%C3%A1pido-colombia http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/amlodipino-5mg-como-puedo-comprar-ahora-us-comprar-amlodipino http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/site-pour-commander-du-ledipasvir-sofosbuvir-90-400-mg-acheter http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-viasek-25-mg-al-mejor-precio http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/clobetasol-o-acheter-temovate-moins-cher-pharmacie http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-metformin-gen-rico-e-quanto-custa-brasil http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-didrogesterona-10mg-sin-receta http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-gen-rico-afilta-com-garantia-pela-internet http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/depnox-comprar-de-forma-segura-dominicana-comprar-bupropion http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-trandate-env-o-gratis-rep

Gohig16

(Sifuh14, 2019.01.29 08:54)

http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-lamisil-terbinafine-250mg-buen
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/cipro-en-ligne-bon-prix-mastercard-commande-en-ligne
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/etoricoxib-60-mg-como-comprar-gen-rico-sem-prescri-o-internet
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/methocarbamol-como-puedo-comprar-sin-receta-online-principat-d
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-mircette-0-15-0-02-mg-on-sale-buy-mircette-unprescribed
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/ranitidina-como-puedo-comprar-sin-receta-pago-mastercard
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-prazosine-2-mg-forum-ou-acheter-minipress
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-aralen-500-mg-r-pido-estados-unidos
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/order-amitriptyline-25-mg-on-sale-how-to-buy-elavil-in-verified
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-fluconazol-en-farmacia-online-espa-a-fluconazol
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/retin-a-cream-tretinoin-onde-comprar-gen-rico-r-pido-na-internet
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cupid-sildenafil-citrate-25mg-o-en-commander-bon-marche-prix
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/buy-elavil-10-mg-low-price-where-to-get-cheap-reliable-elavil

купить виагру в москве поштучно

(Davidfex, 2019.01.29 08:51)

Отъявленный бренд Виагра завоевал слава между многих мужчин. Впоследствии завершения патента на препарат, стал выпускаться дженерик Виагра. В его составе тоже активное материя – Силденафил. Поэтому действие и эффективность не уступают оригиналу.
Мы предлагаем единственно высококачественную продукцию, поставляемую напрямую через производителя.
Эректильная дисфункция может наступить в любом возрасте. Современные мужчины перед 45 лет особенно подвержены ей, так вдруг для потенцию влияют: экология, стрессы, вредные привычки, длинный темп жизни, а также психологические, физиологические факторы.

Препарат являются аналогами одноименного препарата. Но они более эффективные, чем образец и ниже сообразно стоимости. Беспричинно сиречь около их производстве были учтены безвыездно недочеты Виагры.

http://viagry.ru/ - купить дешево от 60р дженерики в москве

Многие мужчины покупают виагру недорого и уже по достоинству оценили преимущества мужской Виагры. Они отмечают, который у них повысилась щепетильность полового члена, наблюдался приток крови к органу, который приводило к стабильной, устойчивой эрекции, повторное семяизвержение проходило гораздо быстрее. Все мужчины заметили, что их половая активность увеличилась и ощущения стали более яркими. Это обусловлено действием активного вещества Силденафила, влияющего на семяизвержение естественным путем, не нарушая механизмы действия организма человека.
Быть этом, для дженерик Виагры начал делать, необходимо наличие сексуального желание к партнерше. Без этого важного момента изделие неактивен. Это позволяет исключить неприятные моменты, неловкие ситуации.

Для нашем сайте http://viagry.ru/ вы в любое дата можете обещать, подкупать Виагру в аптеке такса на которую гораздо меньше чем в аптеке с быстрой доставкой в любой район.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94

Következő »