Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lotz Jánosra emlékezik dr. Simoncsics Péter nyelvész

A VII. Völgységi Könyvfesztiválon mutatták be a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium  Lotz János anyanyelvi szakkörének filmjét egykori diákjukról, a világhírű nyelvész dr. Lotz Jánosról. A filmbemutatóra érkezett dr. Simoncsics Péter, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem vendégtanára, aki társszerzője a "Lotz János útja: Bonyhád, Budapest, Stockholm, New York" című könyvnek. A könyv keletkezéséről és Lotz Jánoshoz fűződő kapcsolatáról Lenczné Vrbovszki Judit, a Lotz János anyanyelvi szakkör vezetője kérdezte dr. Simoncsics Pétert.

Kérdés: Hogyan zajlottak a könyv munkálatai?

Válasz: Terts István barátom, a Pécsi Tudományegyetem Magyar Nyelvi Intézetének docense kért meg, hogy adjak írást az általa tervezett kötetbe. Hogy miért választott mások mellett engem is szerzőül, annak az a valószínű magyarázata, hogy opponensi minőségében ismerte a PTE-n 2000 decemberében megvédett habilitációs disszertációmat, amely az ő javaslatára és az ő lektori közreműködésével jelent meg aztán 2005-ben a Tinta Könyvkiadónál Paradigmaváltás légüres térben címen. Esszém három központi témája közül az egyik – Karácsony Sándor és Laziczius Gyula leíró magyar nyelvtanírói és nyelvjárástani munkássága mellett – éppen Lotz János nyelvészi pályája volt.

Kérdés: Milyen bonyhádi vonatkozásokat emelne ki Lotz János életútjából? Miért?

Válasz: Az evangélikus gimnázium szellemét és tanárait, név szerint elsősorban Hajas Bélát, az Eötvös Collegium neveltjét, Gombocz Zoltán egyetemi társát, Lotz Jánosnak 8 éven át magyar- és latintanárát. De nagyon fontosnak, és a jövőre nézve példamutatónak tartom a gimnáziumot körülvevő diákpárti és bizalmat árasztó légkört, amely az evangélikus egyház mellett a nagylelkű adományozóknak volt köszönhető, akik a szegény családokból jövő és támogatásra érdemes diákokat (ilyen volt Lotz János is) rendszeresen támogatták.

Kérdés: Milyen személyes benyomásai, emlékei vannak Lotz Jánosról? Milyenek voltak baráti és emberi kapcsolatai?

Válasz: Kétszer volt vele személyes találkozásom, mindkettő 1972-ben. 26 éves voltam, amikor 1972 tavaszán frissiben készült doktori disszertációmat, a Nyenyec sámánköltészet nyelvét – Hajdú Péter professzorom tanácsára – elvittem bemutatni neki, aki akkor éppen Budapesten tartózkodott az MTA Nyelvtudományi Intézet vendégeként. Találkozásunkat levélváltás előzte meg, szép kézírásos válaszlevelét ma is őrzöm. Az akkor 59 éves Lotz professzor barátságosan fogadott az intézet igazgatói irodájában. Kifogástalan eleganciáját (fekete cipő, sötétszürke, angol úri divat szerinti öltöny, vakítóan fehér ing és hozzáillő, szolíd, és pontosan a legfölső inggombra húzott nyakkendő) laza tartása lágyította mégis emberivé, arányos alakja, gondosan nyírt, enyhén hullámos, őszbe csavarodó haja, bajusza alatti mosolya, élénk tekintete bizalmat gerjesztett bennem. Fejedelmi alakjából méltóság, erő, nyugalom és derű sugárzott. Rövid, de számomra emlékezetes beszélgetést folytatott velem. Csodálatba ejtett mindenre kiterjedő figyelme és vesébe látó pillantása. Ugyanennek az évnek késő nyarán hallgathattam előadását a Magyar Nyelvészek II. Nemzetközi Kongresszusán Szegeden. Lenyűgözött előadásának gondolati nagyvonalúsága. Harmadik „találkozásom” vele 1974 nyarán, már egy évvel a halála után történt, amikor hozzá hasonlóan zseniális tanítványa, Robert Austerlitz vendégeként New Yorkban jártam. Austerlitz, aki Lotz utóda volt a New York-i Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének professzori székében, elvitt azokra a helyekre, ahol mentora korábban működött, ill. megfordult. Így voltam az egyetem Amsterdam Avenue-ra néző Philosophy Hall nevű épületében található egykori szobájában, amelyben akkor már Austerlitz tartotta székhelyét, s amelyet Sőtér István oly érzékletesen ír le Piros Pünkösd c. novellájában. Jártam a Hudson folyóhoz közel eső bérelt lakásban, ahol az általa alapított és vezetett Uráli Albizottság (Uralic Subcommittee) működött – itt folytak az egyetem uráli (finnugor) nyelvészeti kutatásai. És megfordultam az egyetemi campus melletti Broadway (a „híres” ~ itt már elkeskenyedő, kevésbé híres része) West End nevű „kocsmájában”, amely kedvelt dixieland jazz-t játszó hely volt akkoriban, és ahol Lotz egyetemi órái szoktak végződni (end-ed) az 50-es, 60-as években. Austerlitz elmondása szerint itt, fehér asztal mellett inkább szeretett tanítani, mint a katedrán. Ez a fajta kötetlenség ott, a puritánul szabályozott Amerikában európai különösségnek, sőt egzotikumnak tűnt (nem csoda, hiszen az is volt, mégpedig magyar!), amit a hivatali felsőbbség gyanakvással, a hallgatóság viszont annál nagyobb lelkesedéssel fogadott. Austerlitz elbeszéléséből tudom, hogy szerette magát körülvenni a világ legkülönbözőbb nációiból származó diákokkal – tibeti, mongol, cseremisz, finn, észt és persze magyar is akadt közöttük: Amerika bevándorló és emigráns populációjának szinte teljes skálája. Ismerte a bevándorló és emigráns lét terheit, hiszen maga is bevándorlók gyermeke volt és – kényszerűségből – emigráns is, de ugyanakkor „bennszülött” amerikai, azaz egyszerre volt „otthon és idegen” Amerikában, ezért tudta hát a titkát, hogyan teremtsen otthont magának és otthonosságot maga körül másoknak is. Népszerűségének ez a „mindenütt otthon lenni tudás” (amit kozmopolitizmusnak ~ világpolgárságnak is mondhatnánk) volt az egyik oka, és a másik ok sem volt ettől független: egyetemi előadásai nyomán a nagyvilág nyelveinek széles összefüggései tárultak föl, hogy hallgatósága megnyugvással érezhette, hogy mégsem idegen ebben a világban. Diákjainak pályáját nagy figyelemmel követte, az arra érdemeseket (és vonzó egyéniségének köszönhetően – hisz a tanítványok választják a mestert, és nem fordítva! – majdnem mind az volt) mindvégig önzetlenül segítette – tanáccsal, ösztöndíj ajánlásokkal, sőt, ha rászorultak, pénzzel is. És később, magas rangú kormányhivatalnokként ugyanilyen nagyvonalúan támogatta Amerikába igyekvő honfitársait, amikor a Ford Alapítványhoz fordultak ösztöndíjért.

Kérdés: Hol a helye a nyelvtudományban Lotz János munkásságának?

Válasz: Lotz János az idő tengelyének kitüntetett pontján, 1913-ban a nyelvészet legújabbkori fordulatát elindító genfi nyelvész, Ferdinand de Saussure halálának évében született. Hogy kiváló tehetsége és páratlan felkészültsége ellenére mégsem ő lett a saussure-i fordulathoz kapcsolódó „modern” nyelvészet emblematikus alakja a XX. században, hanem a nála 12 évvel fiatalabb, ma is élő Noam Chomsky, annak sok oka lehet. Most csak egyet, az általam legfontosabbnak tartott okot említem: a saussure-i fordulat szellemét pályája kezdetétől fogva magáévá tevő Lotz a nyelvészet európai hagyományának folytonosságát képviseli annak számos kapcsolódó dimenziójával együtt, míg Chomsky e saussure-i fordulatból csak annyit emel át a maga nyelvészetébe, amely beleillik Amerika technicista és pragmatikus hagyományába, s ez nem más, mint az esetlegességektől (~ aktuális körülményektől és tényezőktől, pl. a hallgatótól és beszélőtől) megfosztott/megtisztított nyelvi rendszer lényegében egyetlen dimenziója. Chomsky hihetetlen precizitású jelrendszere alkalmas a nyelv egyetlen szintjének, a mondattannak a leírására és arra, hogy e szint különböző mozgásait egyértelmű jelekké alakítva előkészítse a gépi nyelvészet (és fordítás) gyakorlatát. A technikai kultúráját Európába és a nagyvilágba exportáló Amerika XX. századi hódításait nem kis mértékben éppen Chomsky szellemének, főképpen technikájának köszönheti, amelynek ma már mindenhol látható és kézzelfogható megvalósulásai a személyi számítógépek a bennük alkalmazott szoftverekkel együtt. A Chomsky nevéhez fűződő generatív-transzformációs nyelvészet gyakorlati szempontjai és sikerei bizonyos mértékben blokkolták a saussure-i fordulat Lotz által képviselt mélyebb merítésű szemléletét. Másképpen: a lotzi nyelvészet többdimenziós fölfogása kevésbé volt eladható a gyors megtérülésre számító „nyelvészeti piacon”, amelyet egyébként a II. világháború alatti és utáni harc a világuralomért, az ún. „hidegháború” igényei is mozgattak (hadi kommunikáció, titkos kódok, kódfejtés, természetes és mesterséges nyelvek, gépi fordítás stb.). Ez a (hideg)háborús indíttatású igény bizonyos értelemben szűk csatornába terelte a nyelvészetet, ahonnan a hidegháború végeztével most kezd csak kitörni, és szélesebb medret vájni magának azzal, hogy visszatér a nyelv gazdagabb, több dimenziót magában foglaló és mások mellett, sőt előtt Lotz által koncipiált modelljéhez, amelyet ma az agykutatáshoz (humánbiológiához, állatetológiához) kapcsolódó kognitív nyelvészet képvisel. Tudománytörténeti szempontból érdekes, hogy Lotz pályája éppen ott és akkor ért delelőjére, amikor Chomsky meghódította Amerikát (és a világot) a nyelvészetnek: az 50-es évek Amerikájában. Jellemző Lotz szuverén és az emberi léptéknél nagyobb dimenziókat befogó gondolkodására, hogy nem szállt szembe kofa módjára a nyelvészeti piacot elárasztó „kapós” Chomsky-féle elmélettel, hanem – miután átlátta lényegét és hasznát, majd integrálta a magáéba – sztoikus nyugalommal tovább lépett és folytatta a Saussure-ön keresztül az évezredes euroindiai hagyományhoz kapcsolódó, mégis modern, a nyelv minden lehetséges dimenziójára kiterjedő kutatásait. Most, halála után majdnem negyed századdal igazolódik be, hogy bölcsen döntött: az elmúlt 50 évben átlag 5 évenként újraformált Chomsky-modell fölött eljárt az idő (a sok variánson túl azáltal is, hogy a számítógépes nyelvészet kikelt a Chomsky-tojásból, és az eredeti elmélettől függetlenedve önálló életet él) Lotzé pedig most kezdi csak meg igazán hódító útját. Egy ilyen pálya megfutásához hitvalló prédikátorokéhoz mérhető elszántság szükséges, és Lotz Jánosban megvolt ez a „halálmegvető” bátorság, ami szükséges, de nem elegendő föltétel a győzelemhez, Lotzban megvolt az ehhez a feladathoz felérő kivételes intellektuális fölkészültség is. Élete hirtelen, szívinfarktussal fejeződött be 60 éves korában, s így annyi más nagy szellemhez (példaképpen hadd említsek csak egy másik magyart: Bolyai Jánoshoz) hasonlóan munkásságának koronáját, nyelvi modelljének diadalmas sikerét nem láthatta.

Kérdés: Kik kapcsolódnak ma Lotz János tudományos örökségéhez? Folytatható-e egyáltalán az általa kezdett kutatás?

Válasz: Szépe Görgy, a PTE professor emeritusa és Kiefer Ferenc akadémikus, a MTA Nyelvtudományi Intézetének nyugalmazott igazgatója hallgatói voltak Lotz Jánosnak Amerikában még a 60-as évek elején, amikor Lotz János a New York-i Columbia Egyetemen tanított. A 70-es évek elején szakmai szerkesztőként Fónagy Iván mellett Szépe György volt Lotz segítségére abban, hogy válogatott írásaiból a Szonettkoszorú a nyelvről c. kötet összeálljon, de ennek 1976-os megjelenését Lotz sajnos nem érhette meg. Szépe György barátja volt Lotz János tanítványának, az egyetemi katedráját megöröklő Robert Austerlitznek is. Lotz magyarorországi hatása – a magyar nyelvészet befelé forduló természetéből következően – nem annyira az ún. „tiszta” nyelvészetben, hanem inkább annak az irodalomtudománnyal átfedésben lévő, „alkalmazott” változatában, a verstanban jelentkezett először, mégpedig Horváth Iván irodalomtörténésznek, az ELTE professzorának munkásságában. Ő még annak a nemzedéknek a tagja, amely személyesen ismerhette Lotzot és hallgathatta magyarországi vendégelőadásait. Horváth Iván egy másik, bár ettől nem független szálon is kapcsolódik a lotzi hagyományhoz, mint Robert Austerlitznek a barátja, metrikai kutatásaiban követője és hazai népszerűsítője (Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Budapest, Akadémiai Kiadó 1982, ugyanő: A vers. Budapest, Gondolat Kiadó 1991). Kiefer Ferenc Lotz svédországi munkásságának állított emléket azzal, hogy Lotz svéd tanítványainak, többek között Bo Wickman-nak és Eva Martins-nak a társaságában tevékenyen részt vett a Lotz halálának 10 éves évfordulóján rendezett szimpozium megrendezésében és az előadások kötetté való összeállításában (Symposium in memoriam János Lotz (1913-1973) Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Hungarica Stockholmiensia 4. Almquist & Wiksell International.Stockholm-Sweden). Kongeniális tanítványa és utóda a Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékén, Robert Austerlitz professzor 1994-ben meghalt, de az ő tanítványa, Daniel Mario Abondolo (1950- ), aki a londoni egyetem tanáraként főként magyar irodalmat tanít, noha – mellékesen – nagyszerű nyelvészeti munkákat ír a magyar és uráli, valamint paleoszibériai nyelvek tárgykörében hű folyatója és továbbfejlesztője Lotz János szellemi örökségének. Magyarországon a fönt említett Horváth Iván mellett a minden irányban nyitott szellemű, Pécsett tanító Terts István figyelt föl Lotz János munkásságára. Csepregi Márta, az ELTE Finnugor Nyelvészeti Tanszékének docense, aki gimnáziumi tanulmányait a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban végezte a 60-as évek második felében, a gimnázium levéltárában folytatott Lotz-cal kapcsolatos kutatásokat, bár eredményeit nyomtatásban még nem publikálta. A jeles helytörténész, Dr. Kolta László Lotz bonyhádi éveit földerítő kutatásain, valamint Dr. Antoni Judit Lotz kontrasztív kutatásait nagyra értékelő írásán kívül, tudomásom szerint még én foglalkoztam néhány írásban Lotz János munkásságával. Sajnálatos, bár az előző kérdésre adott válaszban részletezett tudománytörténeti fejleményekből érthető körülmény, hogy a mai magyar nyelvészetben a generatív-transzformációs grammatikai irányzat képviselőinek többsége nem ismeri, ennélfogva nem is hasznosíthatja a lotzi szemléletet. A magyar nyelvészek másik nagy – hogy ne „szekértábort” mondjak – csoportját képező nyelvtörténészek pedig azzal hárítják el Lotz János nyelvi szemléletét, hogy ők kifejezetten nem leíró (szinkron) szempontból, hanem történeti (diakron) szempontból tekintik a nyelvet, márpedig Lotz leíró nyelvész volt. Pedig e két szempontnak a merev elválasztása nem volt jellemző Lotzra, aki nagyonis tudatában volt annak, hogy a nyelv „emberi léptéknél nagyobb dimenziókban” létező rendszer, ezért az ő szemléletét inkább pankronikusnak mondhatnánk, ami hasznosítható (lenne/lehetne) a történeti nyelvészetben is. A lotzi örökség nyitva áll minden érdeklődő előtt. Két területen látom a lotzi örökség jövőbeli hasznosításának lehetőségeit. Az utóbbi két évtizedben ismét megnyíló utazás lehetőségeinek jóvoltából föllendült a terepnyelvészet, sokan megfordultak közeli és távoli rokon- (és nem rokon) népek körében, és nyomukban többeknek támadt kedve ilyen utakat tenni még távolabbi vidékekre. A nyelvek táguló horizontja nagy lehetőségeket rejt a lotzi szellemű, nagyvonalú összehasonlító vizsgálatokra és tipológiai modellek fölállítására, amelyek már el is kezdődtek Horváth Iván és tanítványai verstani vizsgálataival. Ettől nem függetlenül nagy lehetőségeket látok a Lotz szellemében készült különböző nyelvi modellek alkalmazására a – lényegében Lotz halála óta létrejött – kognitív nyelvészetben is.

Kérdés: Vannak-e ma ilyen lehetőségei a magyar nyelvészeknek?

Válasz: Az előző válaszban már igennel válaszoltam erre a kérdésre.

Kérdés: Milyen tényezőkön múlik a nyelvészeti munka sikere? Hogyan viszonyul ez a tudományág a többihez?

Válasz: A 4. kérdésre adott válaszban elmondtam a közelmúlt tudománytörténetének azt az epizódját, hogy miképp hódította meg a világot a Chomsky-féle generatív-transzformációs modell, miközben a lotzi modell észrevétlenül maradt. Összefoglalva még egyszer: a tudomány „piacán” felbukkant egy valós, végeredményben háborús eredetű, ezért halasztást nem-tűrő kereslet (kommunikáció, üzenet biztonságos továbbítása, kód, kódfejtés, elektronikus számítógép technika, fordítás stb.), amelynek kielégítésére a nyelvészet számára addig elképzelhetetlen összegeket helyeztek kilátásba, elsősorban Amerikában, de ellenlábasában, a Szovjetunióban is. A tudomány első számú motorja, a kíváncsiság mellett, ez a háborús eredetű kereslet és/vagy követelmény volt az a második rakétafokozat, amely soha nem látott magasságokba röpítette a nyelvészetet az 50-es, 60-as években. A Chomsky-féle modell viszonylagos egyszerűsége és jól kidolgozott formalizáltságának köszönhető könnyen kezelhető volta az oka páratlan sikerének. A lotzi modell bonyolult, mégis átlátható, és ugyanezért: szép. A szépség azonban, úgy látszik, kevéssé érdekelte a megrendelőket, ők a stratégiai-taktikai használhatóságban voltak érdekelve. A lotzi modellt nem is a megrendelők által kilátásba helyezett pénz, hanem egyedül megalkotójának kíváncsisága hozta létre, amely a nyelvi rendszer mélyebb megértésére irányult. Mindehhez még azt tenném hozzá, hogy a tudomány „piacán” is van divat, s a divattal szeszély jár, valamiféle kiszámíthatatlanság, amely sem észérvekkel, sem – ez paradoxonnak hathat – esztétikai érvekkel nem magyarázható meg. A transzformációs-generatív modell félszázados történetének vannak racionális, és vannak divatkorszakai. Ilyen divatnak látom az utóbbi 2-3 évtized transzformációs-generatív nyelvészetét nálunk (is), amikor a modell már elvesztette produktív voltát és magyarázó erejét, s életben maradását csak a divathoz való igazodással, azaz az utánzás kényszerével tudom magyarázni. A lotzi modell most kezd életre kelni, most látjuk csak igazán magyarázó erejét és produktív voltát, amelyre példa a „tanítvány tanítványa” Abondolo centripetális és centrifugális paradigma-modellje a magyarban.

A nyelvészet, noha előzményei több ezer évvel ezelőttre tehetők, alig több, mint két évszázados tudomány, és egy tőről fakad más empirikus tudományokkal, a botanikával,. zoológiával, geológiával. A XIX. század végére az etalon a természettudományok egy mélyebb régiójának, a kémiának, a fizikának, a biológiának a rendszere és jelrendszere lett a nyelvészet számára is, amely bizonyos értelemben máig az maradt. Innen magyarázható a nyelvészet „kisebbrendűségi érzése” és a benne azóta is periodikusan jelentkező „furor formularum”, a képletek őrülete, amelynek egyik – sikeres és használható – változata a Chomsky által kidolgozott jelrendszer. Ez a kisebbségi érzéstől hajtott igyekezet sokszor azonban akadálya lett a mélyebb analízisnek. Lotz János modelljei mentesek ettől a komplexustól: fölényes tudása, széles tudományos látóköre megóvta őt az ilyen komplexustól és a belőle fakadó „furorral” járó vakságtól. Véleményem szerint most a nyelvészet fejlődésének abba a korszakába lépett, ahol – mint a nagy világmagyarázó elveket hasznosító mikrobiológiában, genetikában, asztrofizikában is – az algebrai formulák és képletek helyébe a geometria többdimenziós modelljei lépnek.

Kérdés: Vannak-e feltáratlan területei a Lotz János-i életműnek?

Válasz: Minden bizonnyal. Még nálam is lappang néhány irat, cikk-vázlat, amelyet New Yorkban jártamkor 1974-ben Robert Austerlitztől kaptam. Érdemes volna utánanézni a budapesti Eötvös Collegium levéltárában Lotz ott töltött éveinek. A Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének archívuma is őrizhet tőle dokumentumokat, éppígy a Stockholmi Egyetem Nyelvészeti Tanszéke. A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lotz János köre minden Lotz Jánossal kapcsolatos ügyben, sőt attól függetlenül is számíthat segítségemre.

Kérdés: Mi a véleménye a gimnáziumban készült Lotz Jánosról szóló filmről?

Válasz: A 2007-ben készült film (operatőre:Gscheidt János, rendezője:Lenczné Vrbovszki Judit) a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lenczné Vrbovszki Judit vezette Lotz János-kör tagjainak közös munkája. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a diákok ilyen tevékenységének pedagógiai jelentőségét. Ezt a filmet azonban még a hozzá hasonló, különben ritka, teljesítmények között is külön hely illetné meg, ha lenne olyan rendezvény (diákfilm-fesztivál?), ahol ezeket a műveket együtt lehetne látni. Mégpedig azért, mert egy „magas testületek” által elfelejtett nemzeti értékre hívja föl a figyelmet. A középiskolai diákok ehhez hasonló, országos jelentőségű munkájára csak egy példát tudok a magyarországi pedagógia történetéből: Vajthó László Markó utcai gimnáziumi tanítványaival közösen szerkesztett sorozatát, a Magyar Irodalmi Ritkaságokat a múlt század 30-as, 40-es éveiből. Hogy Lotz János emlékezetét egy a fővárostól majdnem kétszáz kilométerre fekvő kisvárosi gimnázium diákjai tartják ébren, hogy ők ápolják emlékét, és nem egykori egyeteme, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, nem az Eötvös Collegium, sem pedig a „tekintetes” Akadémia (mely intézményeknek fényt egykoron az ő személye is kölcsönzött), ennek örülni kell. Örülni kell, mégpedig azért, mert Lotz János szellemi örökségének, mint minden igazi értéknek, jobb helye van a névtelen ifjúság szívében és eszében, mint a maga „fényezésénél” másra nem figyelő „magas testületek” kötelességszerűen, de lélek nélkül megtartott rendezvényein.

 

Pomáz, 2007. június 17-én Simoncsics Péter

egyetemi docens, a kolozsvári

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

magyar nyelvész vendégtanára

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Gujiz25

(Etixe16, 2019.03.06 08:35)

http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=71227&qa_1=metoprolol-toprol-comprar-gen%C3%A9rico-forma-segura-line-brasil
http://ggwadvice.com//index.php?qa=62939&qa_1=remenafil-gen%C3%A9rico-sildenafil-citrate-gen%26%23233-internet
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/mometasona-5-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-un-descuento
https://www.askpsychology.com/2067/comprar-generico-elebra-sildenafil-citrate-urgente-estados
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achater-erasilton-sildenafil-citrate-achat
http://property.ning.com/profiles/blogs/achat-express-clomiphene-serophene-vente-libre-etats-unis
http://brooklynne.net/profiles/blogs/vantin-donde-puedo-comprar-de-calidad-espa-a
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/acheter-pilule-pyridium-200-mg-generique-moins-cher-vente
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-cialis-negro-tadalafil-800-mg-gen-rico
https://www.mysocialpeople.com/blogs/2106/13599/anastrozol-1-mg-comprar-online-espana-donde-comprar-anastrozo
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-propranolol-20mg-sin-receta-en-farmacia
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-voltaren-sr-diclofenac-100-mg-gen-rico
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/amantadina-100mg-donde-comprar-env-o-r-pido-reino-de-espa-a
http://bioimagingcore.be/q2a/55225/tryptacab-50mg-comprar-sin-receta-de-calidad-usa
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-do-nitrofurazona-furacin
https://whanswerz.com/1911/sildenafila-sildenafil-comprar-pre%26%23231-sildenafila-drogasil
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/lotrisone-betamethasone-clotrimazole-10mg-donde-comprar-con-visa
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/carbamazepina-100mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-certificada
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/ancivin-famciclovir-250-mg-como-comprar-gen-rico-n-o-precisa
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/achat-lifibrat-fenofibrate-en-ligne-fenofibrate-over-the-counter
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/cyclosporine-25mg-buy-cheap-cyclosporine-mexico
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/filgud-20mg-donde-comprar-sin-receta-de-confianza-espa-a
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/paxil-paroxetine-comprar-gen-rico-entrega-r-pida
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/erotid-comprar-gen-rico-r-pido-via-internet-brasil
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-irbesartana-urgente-quanto-custa
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/bupropion-buy-no-prescription-where-can-i-purchase-wellbutrin-sr
http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/207185

Uxiwu57

(Taqon52, 2019.03.06 04:03)

http://movsam.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-amitriptilina-y-pagar-con-mastercard-dominicana
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/budesonide-rhinocort-onde-comprar-sem-receita-on-line-no-brasil
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-erotadil-gen-rico-r-pido-rep-blica-portuguesa
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/oravir-famciclovir-500mg-bon-prix-famciclovir-vente-internet
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-levonorgestrel-0-75-mg-sin-receta-de-calidad
http://wu-world.com/profiles/blogs/order-aygestin-how-can-i-buy-norethindrone-acetate-fast-delivery
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/apcalis-sx-donde-comprar-sin-receta-urgente-estados-unidos
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/prochlorperazine-5mg-en-ligne-moins-cher-achat-paiement
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/etodolaco-400mg-como-comprar-en-l-nea-espa-a-comprar-etodolac
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/order-zenegra-50mg-online-zenegra-coupon-for-20-pills
http://usguide101.com/qa/index.php?qa=1307397&qa_1=bicalutamide-marche-acheter-bicalutamide-pharmacie-forum
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-gen-rico-feldene-sem-receita-no-brasil
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-acido-mefenamico-sin
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/order-generic-maintowa-5mg-buying-maintowa-by-the-one
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/comprar-cilostazol-gen-rico-de-forma-segura-brasil
http://bioimagingcore.be/q2a/52565/donde-ordenar-ondansetron-garantia-comprar-zofran-herbal

Liduw41

(Ivovo88, 2019.03.06 02:12)

http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/commander-du-vrai-tiotropium-bromide-en-ligne-bon-prix-sans
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-albendazole-400mg-en-farmacia-online
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/furosemida-comprar-en-farmacia-online
http://property.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-mometasone-5mg-de-calidad-espa-a-comprar
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-andrax-40-mg-sin-receta-de
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-medroxyprogesterone-sin-receta-de
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/simvastatina-donde-comprar-sin-receta-en-farmacia-online-usa
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-capecitabina-500mg-sin-receta-de-confianza-chile
http://wu-world.com/profiles/blogs/tamoxifen-en-ligne-paiement-visa-tamoxifen-20mg-original-france
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/sulfasalazine-500-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-r-pido
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/buy-edalis-60mg-low-price-can-i-purchase-tadalafil-safely
http://soruanaliz.com/index.php/24708/farmacia-metformina-glibenclamida-metformina-glibenclamida
http://soruanaliz.com/index.php/20961/seguro-para-comprar-doxiciclina-100mg-desconto-pela-brasil
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-amiloride-sin-receta-r-pido-usa-comprar
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/comprar-viagra-soft-urgente-no-brasil
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/dapoxetina-90mg-comprar-en-una-farmacia-online-todo-en-1

Gesep84

(Xiyuh20, 2019.03.06 01:38)

http://korsika.ning.com/profiles/blogs/drospirenona-ethinylestradiol-comprar-en-farmacia-en-linea-con https://www.olliesmusic.com/blog/24587/comprar-generico-amitriptylina-50-mg-en-lГ­nea/ http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/o-commander-du-ramitax-ramalteon-en-ligne-bas-prix-securise http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/donaren-comprar-urgente-usa-donaren-25-con-receta-o-sin-receta http://whazzup-u.com/profiles/blogs/clomifeencitraat-cf-clomiphene-onde-comprar-gen-rico-sem-receita http://recampus.ning.com/profiles/blogs/comprar-felodipina-10mg-gen-rico-urgente-pela-internet-rep-blica http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/citalopram-comprar-en-farmacia-en-linea-fiable-sitio-seguro http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-regonol-env-o-gratis-rep-blica-oriental-del http://dmoney.ru/46536/desogestrel-etinilestradiol-andorra-comprar-desogen-generico http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/25902 http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/24483 http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/comprar-clofazimina-lamprene-gen-rico-com-garantia-pela-internet http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/valacyclovir-livraison-gratuit-bon-prix-valtrex-acheter-en-ligne http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/metformin-glyburide-500-5-mg-comprar-en-farmacia-en-linea http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/buy-upwardz-no-prescription-buy-brand-upwardz-uk http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/estradiol-comprar-en-una-farmacia-online-aprobada-espa-a http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/drospirenone-ethinylestradiol-como-comprar-urgente-rep-blica-de http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/salbutamol-onde-comprar-frete-gr-tis http://bricolocal.com/profiles/blogs/aladin-sildenafil-citrate-bon-prix-aladin-suisse-vente-libre http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/latanoprost-en-ligne-au-rabais-achat-paiement-mastercard-xalatan http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/cefdinir-comprar-de-calidad-andorra http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/terbinafine-en-ligne-bon-prix-commander-lamisil-g-nerique http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/rivastigmin-rivastigimine-pharmacie-acheter-en-ligne-site-fiable http://showmeanswer.com/index.php?qa=46079&qa_1=pantoprazole-baisse-achat-pantoprazole-ordonnance-quebec

Jegoy34

(Uxeyi14, 2019.03.06 01:14)

http://movsam.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-glipizida-5-mg-pago-visa-estados-unidos http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-malegra-dxt-100-60mg-buen-precio http://answers.codelair.com/35809/prochlorperazine-online-purchase-compazine-verified-pharmacy http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/comprar-furazolidona-100mg-gen-rico-com-frete-gr-tis-pela-net-rep http://korsika.ning.com/profiles/blogs/risperidone-1mg-comprar-por-internet-rep-blica-de-chile http://wu-world.com/profiles/blogs/orlistat-comprar-sin-receta-en-l-nea-guatemala http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-lamivudina-epivir-150mg-gen-rico-mais http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-colospa-135mg-de-confianza-espa-a http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-pioglitazone-generique-sur-le-net-bas-prix-2019-o http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/349640 http://whazzup-u.com/profiles/blogs/order-probenecid-without-prescription-how-to-buy-benemid-fast http://dmoney.ru/46588/dapoxetina-comprar-farmacia-principat-dandorra-original http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-glipizida-sin-receta-con http://www.libertyxchange.com/blogs/post/111420 http://clan.hupshup.com/blogs/post/15828 http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-lysto-gen-rico-com-frete-gr-tis-internet http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/353121 http://vaal-online.co.za/blogs/post/29729 http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/low-price-nimodipine-30-mg-order-online-best-place-buy-nimodipine http://flutes.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-clomifeno-100mg-env-o-r-pido-espa-a http://ggwadvice.com//index.php?qa=62933&qa_1=donde-ordenar-zuandol-sildenafil-citrate-barato-salvador http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/order-vitria-20mg-cheap-how-to-order-vardenafil-in-approved http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/site-achat-cygest-progesterone-200-mg-progesterone-sans http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-forzest-tadalafil-de-forma http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=76202&qa_1=ordenar-fexofenadina-online-rep%C3%BAblica-fexofenadina-precio http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=21652&qa_1=sorine-fiable-acheter-sorine-france http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/galantamine-4-mg-comprar-sin-receta-r-pido-bolivia http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/methocarbamol-500-mg-en-ligne-pas-cher-commander-visa-prix

New Kids on the Block Concerts

(nkotbM, 2019.03.06 01:05)

New Kids on the Block is my favourite band of 90s. They had so many hits! The ones I remember are 'Tonight', 'Baby, I Believe In You' and their hit 'Step By Step'. These are real songs, not fake ones like today! And it is awesome NKOTB have a tour in 2019! And I'm going to visit New Kids on the Block concert this year. The tour dates is here: <a href="https://newkidsontheblocktour2019.com">New Kids on the Block tour Boston</a>. Click on it and maybe we can even visit one of the performances together!

Rayar46

(Ipima77, 2019.03.05 23:57)

http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/discount-sparfloxacin-200mg-order-online-how-to-order-zagam
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/recherch-achat-digoxanova-0-25-mg-acheter-digoxin-par-virement
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-olanzapina-mas-barato-argentina
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/glucovance-glyburide-glibenclamide-metformin-en-ligne-bon-prix
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-macrobid-nitrofurantoin-monohydrate-50-mg-bon
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/montelukast-buy-without-rx-how-to-buy-singulair-no-need-rx
http://property.ning.com/profiles/blogs/eskalith-lithium-carbonate-onde-comprar-via-internet
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/rivastigmina-3-mg-donde-comprar-por-internet-rep-blica-de-chile
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/kamagra-en-ligne-bon-marche-commander-sans-ordonnance-sildenafil
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-stadarisp-gen-rico-via-internet-brasil
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-doxycycline-sin-receta-y-pagar-con-mastercard
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/buy-cistalgina-200mg-on-sale-how-to-purchase-phenazopyridine
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/extra-super-avana-order-online-how-to-order-avanafil-dapoxetine
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/frumil-5-mg-commander-livraison-express-amiloride-and-furosemide
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-nordette-levonorgestrel-ethinyl-estradiol-de
http://jaktlumaczyc.pl/80652/tizanidine-buy-online-how-to-order-zanaflex-quick-shipping
http://ggwadvice.com//index.php?qa=61887&qa_1=comprar-generico-escitalopram-segura-escitalopram-comprar
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/prinivil-lisinopril-donde-puedo-comprar-sin-receta-en-internet-m

Ohelo15

(Ufabo54, 2019.03.05 19:13)

https://madbuddy.club/blogs/post/28320
http://property.ning.com/profiles/blogs/nizoral-order-ketoconazole-generic-nizoral-200-mg-cipla
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/persantine-25mg-comprar-via-internet-no-brasil
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/domperidone-10-mg-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-comprar
http://showmeanswer.com/index.php?qa=44049&qa_1=ramipril-comprar-internet-andorra-comprar-tritace-receta
http://socialchangesa.com/blogs/post/72917
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-bimatoprosta-bimatoprost-3-mg-pre-o
http://divinguniverse.com/blogs/post/86217
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/order-naltrexone-50mg-50-mg-naltrexone-without-prescription
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/ropinirole-buy-where-can-i-purchase-requip-quick-shipping
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/o-commander-ivert-ivermectin-ivert-3mg-mylan
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-achater-antirobe-site-fiable-prix-clindamycin-150
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/eriacta-vrai-acheter-sans-ordonnance-prix-du-sildenafil-citrate
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/valproic-acid-order-where-to-buy-valparin-in-trusted-pharmacy
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/cialis-soft-40mg-o-achat-bon-marche-ou-peut-on-acheter-du-cialis
http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/212937
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/site-achat-apicalis-60-mg-rx-pharmacy-acheter-tadalafil
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/clarinex-reditabs-moins-cher-en-ligne-livraison-rapide-acheter
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/ivert-onde-comprar-gen-rico-de-forma-segura-pela-net-rep-blica
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/cheap-tadovas-60mg-order-online-how-can-i-purchase-tadalafil
http://brooklynne.net/profiles/blogs/order-sildenafil-tadalafil-without-prescription-can-i-purchase
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/comprar-hytrin-1-mg-r-pido-el-salvador-comprar-terazosin-es
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/norfloxacin-400mg-comprar-de-calidad-argentina
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-bromocriptina-sin-receta-en-internet-argentina
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/order-glucophage-online-how-to-order-metformin-in-approved

Onulu60

(Ekalu73, 2019.03.05 18:59)

http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/comprar-cilafil-sildenafil-citrate-50-mg-gen-rico-pre-o-brasil
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-rivastigmina-sin-receta-por-internet
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/comprar-celecoxib-100mg-gen-rico-envio-rapido-online-brasil
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-sulfasalazine-azulfidine-500-mg
http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/25444
http://property.ning.com/profiles/blogs/azelastina-5mg-comprar-en-farmacia-online-ahora-mismo-per-comprar
http://showmeanswer.com/index.php?qa=46529&qa_1=commander-valparin-fiable-comment-acheter-valproic-qu%26%23233
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-clomifeno-sin-receta-barato-usa
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/mometasona-5-mg-como-posso-comprar-pre-o-brasil
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/amlodipina-comprar-en-una-farmacia-online-con-seguridad-comprar
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/order-clobetasol-15-mg-safely-where-to-order-temovate-in-verified
http://wu-world.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-terbinafina-lamisil-250mg-melhor-pre-o
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/calcitriol-comprar-en-una-farmacia-online-aprobada-dominicana
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/daclatasvir-60mg-comprar-en-farmacia-online-ahora-mismo-nicaragua
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-avanafilo-100mg-en-l-nea
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/buy-tadalis-buy-tadalis-in-canada
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/cefadroxila-500-mg-comprar-entrega-em-24h-brasil
http://foodtube.net/profiles/blogs/site-serieux-achat-fluconazole-combien-coute-le-diflucan-en
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-ciclosporina-env-o-gratis-chile-neoral
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/meloset-como-comprar-de-forma-segura-brasil
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/donde-a-la-orden-famciclovir-sin-receta-de-calidad-nicaragua
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-terramycin-250mg-gen-rico-envio-urgente
https://madbuddy.club/blogs/post/27106
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-piridostigmina-60-mg-gen-rico-urgente-via
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/fluvoxamina-100mg-comprar-en-farmacia-online-ahora-mismo-puerto

Edihe45

(Ewaji38, 2019.03.05 17:55)

http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-doxazosina-sin-receta-de-calidad-chile-comprar
http://wu-world.com/profiles/blogs/vivala-60mg-order-no-rx-is-vivala-legal-to-buy
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/order-zidovudine-300mg-how-to-buy-retrovir-in-trusted-pharmacy
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-norethindrone-acetate-y-pagar-con-mastercard
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/buy-hydab-cheap-average-cost-of-500mg-hydab
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/ketoconazole-livraison-express-bon-prix-ketoconazole-prix-moins
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-valparin-750-mg-gen-rico-pre-o-internet
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-prazosine-5mg-pharmacie-prazosine-pas-cher
http://foodtube.net/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-do-propranolol-inderal-la-r
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-do-parmid-sem-receita-brasil
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-meloxicam-sin-receta-con-seguridad-comprar
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/cialis-o-en-commander-en-ligne-se-procurer-cialis-sans-ordonnance
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-indinavir-400mg-sin-receta-r-pido
http://www.facecool.com/profiles/blogs/comprar-gamaderm-permethrin-gen-rico-pela-internet-rep-blica
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/donde-para-ordenar-eriacta-sildenafil-citrate-sin-receta-en-l-nea
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/order-flutamide-250mg-online-flutamide-tesco-buy
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/alfacalcidol-en-ligne-bon-prix-acheter-acheter-alfacalcidol
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/orlistat-120mg-comprar-en-farmacia-online-con-env-o-gratis
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/comprar-flucon-fluconazole-50mg-sin-receta-fiable-reino-de-espa-a
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/o-commander-du-manforce-sildenafil-citrate-sildenafil-citrate
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-60-mg-comprar-online-usa-tadalafil-10mg-generico
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/viripotens-130mg-comprar-de-calidad-andorra
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/furosemida-40-mg-comprar-sin-receta-en-l-nea-rep-blica-del
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-do-kemadrin-5-mg-melhor-pre-o-rep-blica
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-efavirenz-con-seguridad-argentina
http://ggwadvice.com//index.php?qa=58899&qa_1=lamisil-terbinafine-comprar-gen%C3%A9rico-precisa-receita-m%C3%A9dica
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-gliperin-glimepiride-de

Farom42

(Onebo31, 2019.03.05 05:35)

http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/purchase-discount-amiloride-5mg-online-where-to-order-frumil http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-alfacalcidol-alfacip-gen-rico-internet http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/strattera-comprar-sem-prescri-o-internet-rep-blica-federativa-do http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-nortriptyline-sin-receta-al-mejor-precio http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/viagra-sildenafil-citrate-50-mg-pharmacie-sur-internet-2019 http://bobford.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-gen-rico-roxitromicina-150-mg-com-garantia-on-line http://wu-world.com/profiles/blogs/comprar-nevirapine-sin-receta-buen-precio-andorra http://movsam.ning.com/profiles/blogs/nitrofurazona-20mg-como-comprar-por-internet-estados-unidos http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-toprol-100-mg-sin-receta-de http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-sumycin-sin-receta-con-garantia-costa http://foodtube.net/profiles/blogs/pawar-tadalafil-comprar-sin-receta-r-pido-estados-unidos http://whazzup-u.com/profiles/blogs/para-comprar-upwardz-sin-receta-urgente-chile-comprar-tadalafil http://whazzup-u.com/profiles/blogs/buy-proscar-5mg-proscar-buy-in-south-africa http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-lasix-40-mg-envio-rapido-internet http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/83686 https://madbuddy.club/blogs/post/34838 http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ticlopidine-sin-receta-con https://madbuddy.club/blogs/post/35372 http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-clindamycina-sin-receta-con http://whazzup-u.com/profiles/blogs/varfarina-coumadin-1-mg-como-posso-comprar-urgente-rep-blica https://madbuddy.club/blogs/post/28500 http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/comprar-ropinirol-requip-na-internet http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-prograf-0-5-mg-tacrolimus-vendu-en-france http://whazzup-u.com/profiles/blogs/metoprolol-baisse-prix-site-fiable-beloc-beloc-pas-cher http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/82/13874/ou-acheter-du-leukeran-chlorambucil-pharmacie-france-leukeran http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/comprar-oxytrol-oxybutynin-5-mg-entrega-r-pida-no-brasil http://wu-world.com/profiles/blogs/order-mclafil-without-prescription-can-i-purchase-tadalafil-no-rx http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/je-veux-acheter-du-dostinex-cabergoline-vente-dostinex-par

Apero85

(Nudap34, 2019.03.05 03:15)

http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-alpink-120-mg-sin-receta
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-effexor-venlafaxine-37-5mg-gen-rico
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/recherch-lotrisone-10mg-paiement-mastercard-o-acheter
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/comprar-generico-lamivudina-zidovudina-300-150-mg-por-internet
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/avanafil-en-ligne-moins-cher-securise-super-avana-generique-teva
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/discount-naproxen-500mg-order-online-buy-naproxen-australia-store
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-ikolis-con-seguridad-tadalafil-20mg-precio
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/comprar-metformin-sin-receta-fiable-usa
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-acido-mefenamico-sin-receta-de
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/buy-lanoxin-0-25-mg-low-price-lanoxin-cost-per-pill-2019
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-activil-en-farmacia-online-rep-blica-de
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/dutasterida-donde-comprar-de-forma-segura-rep-blica-del-ecuador
http://bricolocal.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-thyrosin-levothyroxine-por-internet-thyrosin
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/clomipramina-50-mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-seguridad
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-commander-doxazosin-mesylate-bon-marche-cardura-en
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-alfacalcidol-0-001-mg
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-forzest-20mg-sin-receta-buen-precio
http://brooklynne.net/profiles/blogs/divalproex-comprar-en-una-farmacia-online-ahora
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-oxytetracycline-terramycin-gen-rico-com
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/wellbutrin-sr-150mg-onde-comprar-gen-rico-de-forma-segura-brasil
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-et-tadalafil-100-20mg-o-achat-prix-g-n-rique
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/capecitabina-como-comprar-buen-precio-ecuador-comprar-xeloda-500
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/comprar-quetiap-quetiapine-50-mg-gen-rico-de-confianza-quetiap
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/comprar-eroxim-sildenafil-citrate-50mg-sin-receta-en-internet
http://foodtube.net/profiles/blogs/dapoxetine-buy-no-prescription-where-can-i-purchase-priligy-in
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=26132&qa_1=depakote-250mg-cheap-divalproex-safely
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=30572&qa_1=purchase-price-rosuvastatin-online-crestor-quick-shipping
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/tadalafil-en-ligne-pas-cher-acheter-paiement-mastercard-g-n-rique

Utogi73

(Rapab89, 2019.03.04 19:46)

http://property.ning.com/profiles/blogs/virecta-25mg-comprar-buen-precio-chile
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/comprar-carvedilol-pela-net-generico-do-coreg-quanto-custa
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/achat-actos-30-mg-generique-en-ligne-bon-marche-securise
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-revia-r-pido-bolivia
http://dmoney.ru/43279/farmacia-comprar-cardizem-seguridad-comprar-diltiazem-similar
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/site-achat-atlagra-sites-fiables-pour-achat-sildenafil-citrate
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/o-commander-du-indinavir-sulfate-400mg-generique-baisse-prix-sans
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-lomefloxacina-r-pido
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/chibroxol-norfloxacin-400mg-como-posso-comprar-mais-barato-no
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/vibramycin-order-can-i-order-doxycycline-cheap
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-tremexal-sin-receta-de-calidad-usa
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-acheter-sofosbuvir-400mg-harvoni-400-moins-cher-en
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-viagra-sildenafil-citrat-9
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/commander-sildenafil-et-tadalafil-100-20mg-en-ligne-o-acheter
http://socialchangesa.com/blogs/post/51569
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/vardenafil-livraison-rapide-moins-cher-levitra-20-prix-en
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/furorese-roztok-furosemide-comprar-sin-receta-en-l-nea
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/buy-low-price-recit-10-mg-how-can-i-buy-atomoxetine-no-rx-needed
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cytoxan-50mg-urgente-chile
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-pms-gemfibrozil-300-mg
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/propranolol-80-mg-comprar-sin-receta-entrega-r-pida
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=29213&qa_1=celexa-comprar-gen%C3%A9rico-urgente-brasil
http://social.leembe.com/blogs/post/43270
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/tri-norinyl-norethindrone-acetate-sur-le-net-bon-prix-achat

Ijici69

(Ujatu68, 2019.03.04 19:45)

http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=29265&qa_1=leflunomide-ordonnance-leflunomide http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-cozaar-losartan-mas-barato http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-etodolaco-sin-receta-online-dominicana-comprar http://www.facecool.com/profiles/blogs/ropinirole-order-online-where-can-i-purchase-requip-no http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/comprar-norfloxacino-no-brasil-norfloxacino-400mg-generico-sandoz http://foodtube.net/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-o-gen-rico-de-levonorgestrel-plan-b-sem http://bricolocal.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-griseofulvina-on-line-generico http://www.prds66.fr/profiles/blogs/duloxetina-comprar-con-garantia-ecuador-comprar-duloxetina-40-com http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/site-pour-commander-du-metoclopramide-tarif-du-reglan-10mg http://lifestir.net/blogs/post/75290 http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-tadalista-tadalafil-20mg-sin-receta-buen http://divinguniverse.com/blogs/post/100640 http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/achat-anfebutamona-bupropion-150-mg-generique-sur-le-net-au http://movsam.ning.com/profiles/blogs/achat-protalgine-lamotrigine-25-mg-site-securise-obtenir-du http://soruanaliz.com/index.php/25663/achat-express-dulcolax-bisacodyl-mg-bisacodyl-achat-suisse http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/comprar-cabergolina-gen-rico-n-o-precisa-receita-m-dica-pela http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ramalteon-8mg-envio-urgente-via-internet http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/discount-arluy-135mg-order-online-order-arluy-from-usa http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-prociclidina-fiable-comprar-prociclidina http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/order-vidalista-40mg-online-buy-vidalista-supplement http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/olanzepine-olanzapine-comprar-en-internet-guatemala http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-generico-ohay-tadalafil-40-mg-entrega-r-pida-reino http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-dapoxetina-sin-receta-entrega-r-pida http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-de-nifedipina-adalat-10-mg-sem-prescri-o http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/order-generic-maxolon-10mg-online-buying-legal-maxolon http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-en-ligne-asicot-quetiapine-100mg-pharmacie-qui http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-syalpha-tadalafil-fiable-argentina-como

Ojuyo50

(Unubu15, 2019.03.04 19:35)

http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/order-salustin-cr-0-1mg-safely-how-can-i-buy-albuterol-in http://korsika.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-augmentin-amoxicillin-and-clavulanate-750-mg-r http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/supergra-sildenafil-citrate-25mg-en-ligne-acheter-site-fiable http://mariannaonline.com/community/blogs/post/41498 http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-emalook-20-mg-sin-receta-entrega-r http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/o-commander-sessograh-25-mg-bon-marche-livraison-72h-sessograh http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-progesterone-env-o-r-pido-andorra http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achat-edalis-40-mg-tadalafil-generique-france http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/azelastinum-livraison-rapide-bon-marche-ou-acheter-du-azelastine http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/donde-a-la-orden-virnagza-fort-r-pido-dominicana-comprar-virnagza http://soruanaliz.com/index.php/22246/comprar-generico-nimodipina-receta-mastercard-comprar-nimotop http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/buy-pamelor-25mg-cheap-pamelor-where-to-buy-netherlands http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/comprar-albendazol-de-confianza-chile-comprar-albenza-foros http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/achat-de-en-ligne-ciprofloxacine-acheter-cipro-en-ligne-au http://bioimagingcore.be/q2a/56981/purchase-nitrofurantoin-price-nitrofurantoin-walgreens http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/cefdinir-omnicef-300-mg-como-posso-comprar-gen-rico-on-line http://ggwadvice.com//index.php?qa=62606&qa_1=cheap-tretinoin-05mg-online-which-online-site-buy-tretinoin http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/comprar-metformina-glucophage-com-frete-gr-tis

Весьма, весьма

(ecology715l, 2019.03.04 17:55)

Замечательно, весьма полезная мысль

Ilitu56

(Yogen23, 2019.03.04 17:26)

http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-novosil-sildenafil-citrate-50mg-ahora
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-cialove-40mg-en-l-nea-espa-a-tadalafil-40mg
http://www.libertyxchange.com/blogs/post/101449
http://www.sobgamers.com/gamer/blogs/post/135320
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-macrobid-sin-receta-mas-barato-ecuador
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-antabuse-500-mg-envio-48h-barato
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-ciclofosfamida-sin-receta-en-internet-andorra
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/clonidina-0-1-mg-como-comprar-sin-receta-al-mejor-precio
http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tadlis-40-mg-sin-receta-fiable
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-glipiride-sin-receta-mas-barato-el-salvador
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-buspirona-10-mg-sin-receta-buen-precio
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=72469&qa_1=farmacia-comprar-dapoxetina-vardenafil-dapoxetine-bolivia
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-doxycycline-vibramycin-100mg-cpr-28
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-nortriptilina-25mg-urgente
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-chloromycetin-250-mg-sin-receta-buen-precio

Gitac22

(Kexeq39, 2019.03.04 16:00)

http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/sovaldi-400mg-baisse-prix-sur-le-net-sovaldi-m-dicament-prix http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-mellaril-thioridazine-50-mg-com-garantia http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-atenolol-25-mg-sin-receta-env-o-urgente-rep http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/achat-discrete-mildfil-tadalafil-20mg-baisse-prix-visa-mildfil http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-trimethoprime-bon-marche-sans-ordonnance http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/nizoral-200-mg-donde-comprar-r-pido-colombia-comprar-ketoconazole http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-meclizina-pago-mastercard-m-xico http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-maxolon-metoclopramide-sin-receta-al-mejor http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/doxazosina-2-mg-comprar-online-rep-blica-del-paraguay http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-amitriptilina-25mg-entrega-r-pida-honduras http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-motilium-10-mg-internet-no-brasil http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-galantamina-sin-receta-en-farmacia-online http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/sumatriptan-donde-comprar-con-garantia-estados-unidos-comprar http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-tadalafilum-10-mg-en-l-nea-reino-de-espa-a

xsehzh

(xplvoa, 2019.03.04 13:13)

order viagra online uk http://canadian-pharmacyv.com
<a href=http://canadian-pharmacyv.com>cialis viagra</a>

Ocago45

(Hahul24, 2019.03.04 09:53)

http://www.prds66.fr/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-synalis-tadalafil-10mg-pela http://wu-world.com/profiles/blogs/cloranfenicol-chloromycetin-onde-comprar-gen-rico-barato-brasil http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/triamcinolone-en-ligne-bas-prix-commander-rapide-achat-aristocort http://www.prds66.fr/profiles/blogs/buy-zetia-10-mg-cheap-generic-zetia-online-without-a-prescription http://bricolocal.com/profiles/blogs/cheap-oxytetracycline-250-mg-buy-online-where-to-purchase http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/cheap-anastrozole-1mg-buy-online-how-can-i-purchase-arimidex http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/buy-cilostazol-100mg-cheap-cilostazol-sioux-falls-sd http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/order-coumadin-5mg-online-buy-coumadin-online-sign-up http://socialchangesa.com/blogs/post/79023 http://www.facecool.com/profiles/blogs/tadact-20mg-como-puedo-comprar-sin-receta-env-o-urgente-rep-blica http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/purchase-marumunen-120-mg-online-best-place-to-order-generic http://ggwadvice.com//index.php?qa=55975&qa_1=order-strattera-40mg-safely-buy-discount-strattera-online http://answers.codelair.com/35410/ikolis-comprar-sem-receita-medica-online-brasil http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-apcalis-sx-tadalafil-40mg-gen-rico-e http://www.prds66.fr/profiles/blogs/order-suprax-200mg-online-how-can-i-order-cheap-200mg-suprax-over http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-avanafilo-pago-mastercard http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/voveran-sr-diclofenac-100mg-donde-comprar-sin-receta-de-forma http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/comprar-hepil-sildenafil-citrate-50-mg-en-l-nea-dominicana http://wu-world.com/profiles/blogs/risperidone-2mg-order-online-how-to-buy-risnia-free-delivery http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/plendil-o-en-commander-bon-prix-le-prix-de-felodipine-en-algerie http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/order-sustiva-online-can-i-buy-efavirenz-safely


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94

Következő »