Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lotz Jánosra emlékezik dr. Simoncsics Péter nyelvész

A VII. Völgységi Könyvfesztiválon mutatták be a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium  Lotz János anyanyelvi szakkörének filmjét egykori diákjukról, a világhírű nyelvész dr. Lotz Jánosról. A filmbemutatóra érkezett dr. Simoncsics Péter, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem vendégtanára, aki társszerzője a "Lotz János útja: Bonyhád, Budapest, Stockholm, New York" című könyvnek. A könyv keletkezéséről és Lotz Jánoshoz fűződő kapcsolatáról Lenczné Vrbovszki Judit, a Lotz János anyanyelvi szakkör vezetője kérdezte dr. Simoncsics Pétert.

Kérdés: Hogyan zajlottak a könyv munkálatai?

Válasz: Terts István barátom, a Pécsi Tudományegyetem Magyar Nyelvi Intézetének docense kért meg, hogy adjak írást az általa tervezett kötetbe. Hogy miért választott mások mellett engem is szerzőül, annak az a valószínű magyarázata, hogy opponensi minőségében ismerte a PTE-n 2000 decemberében megvédett habilitációs disszertációmat, amely az ő javaslatára és az ő lektori közreműködésével jelent meg aztán 2005-ben a Tinta Könyvkiadónál Paradigmaváltás légüres térben címen. Esszém három központi témája közül az egyik – Karácsony Sándor és Laziczius Gyula leíró magyar nyelvtanírói és nyelvjárástani munkássága mellett – éppen Lotz János nyelvészi pályája volt.

Kérdés: Milyen bonyhádi vonatkozásokat emelne ki Lotz János életútjából? Miért?

Válasz: Az evangélikus gimnázium szellemét és tanárait, név szerint elsősorban Hajas Bélát, az Eötvös Collegium neveltjét, Gombocz Zoltán egyetemi társát, Lotz Jánosnak 8 éven át magyar- és latintanárát. De nagyon fontosnak, és a jövőre nézve példamutatónak tartom a gimnáziumot körülvevő diákpárti és bizalmat árasztó légkört, amely az evangélikus egyház mellett a nagylelkű adományozóknak volt köszönhető, akik a szegény családokból jövő és támogatásra érdemes diákokat (ilyen volt Lotz János is) rendszeresen támogatták.

Kérdés: Milyen személyes benyomásai, emlékei vannak Lotz Jánosról? Milyenek voltak baráti és emberi kapcsolatai?

Válasz: Kétszer volt vele személyes találkozásom, mindkettő 1972-ben. 26 éves voltam, amikor 1972 tavaszán frissiben készült doktori disszertációmat, a Nyenyec sámánköltészet nyelvét – Hajdú Péter professzorom tanácsára – elvittem bemutatni neki, aki akkor éppen Budapesten tartózkodott az MTA Nyelvtudományi Intézet vendégeként. Találkozásunkat levélváltás előzte meg, szép kézírásos válaszlevelét ma is őrzöm. Az akkor 59 éves Lotz professzor barátságosan fogadott az intézet igazgatói irodájában. Kifogástalan eleganciáját (fekete cipő, sötétszürke, angol úri divat szerinti öltöny, vakítóan fehér ing és hozzáillő, szolíd, és pontosan a legfölső inggombra húzott nyakkendő) laza tartása lágyította mégis emberivé, arányos alakja, gondosan nyírt, enyhén hullámos, őszbe csavarodó haja, bajusza alatti mosolya, élénk tekintete bizalmat gerjesztett bennem. Fejedelmi alakjából méltóság, erő, nyugalom és derű sugárzott. Rövid, de számomra emlékezetes beszélgetést folytatott velem. Csodálatba ejtett mindenre kiterjedő figyelme és vesébe látó pillantása. Ugyanennek az évnek késő nyarán hallgathattam előadását a Magyar Nyelvészek II. Nemzetközi Kongresszusán Szegeden. Lenyűgözött előadásának gondolati nagyvonalúsága. Harmadik „találkozásom” vele 1974 nyarán, már egy évvel a halála után történt, amikor hozzá hasonlóan zseniális tanítványa, Robert Austerlitz vendégeként New Yorkban jártam. Austerlitz, aki Lotz utóda volt a New York-i Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének professzori székében, elvitt azokra a helyekre, ahol mentora korábban működött, ill. megfordult. Így voltam az egyetem Amsterdam Avenue-ra néző Philosophy Hall nevű épületében található egykori szobájában, amelyben akkor már Austerlitz tartotta székhelyét, s amelyet Sőtér István oly érzékletesen ír le Piros Pünkösd c. novellájában. Jártam a Hudson folyóhoz közel eső bérelt lakásban, ahol az általa alapított és vezetett Uráli Albizottság (Uralic Subcommittee) működött – itt folytak az egyetem uráli (finnugor) nyelvészeti kutatásai. És megfordultam az egyetemi campus melletti Broadway (a „híres” ~ itt már elkeskenyedő, kevésbé híres része) West End nevű „kocsmájában”, amely kedvelt dixieland jazz-t játszó hely volt akkoriban, és ahol Lotz egyetemi órái szoktak végződni (end-ed) az 50-es, 60-as években. Austerlitz elmondása szerint itt, fehér asztal mellett inkább szeretett tanítani, mint a katedrán. Ez a fajta kötetlenség ott, a puritánul szabályozott Amerikában európai különösségnek, sőt egzotikumnak tűnt (nem csoda, hiszen az is volt, mégpedig magyar!), amit a hivatali felsőbbség gyanakvással, a hallgatóság viszont annál nagyobb lelkesedéssel fogadott. Austerlitz elbeszéléséből tudom, hogy szerette magát körülvenni a világ legkülönbözőbb nációiból származó diákokkal – tibeti, mongol, cseremisz, finn, észt és persze magyar is akadt közöttük: Amerika bevándorló és emigráns populációjának szinte teljes skálája. Ismerte a bevándorló és emigráns lét terheit, hiszen maga is bevándorlók gyermeke volt és – kényszerűségből – emigráns is, de ugyanakkor „bennszülött” amerikai, azaz egyszerre volt „otthon és idegen” Amerikában, ezért tudta hát a titkát, hogyan teremtsen otthont magának és otthonosságot maga körül másoknak is. Népszerűségének ez a „mindenütt otthon lenni tudás” (amit kozmopolitizmusnak ~ világpolgárságnak is mondhatnánk) volt az egyik oka, és a másik ok sem volt ettől független: egyetemi előadásai nyomán a nagyvilág nyelveinek széles összefüggései tárultak föl, hogy hallgatósága megnyugvással érezhette, hogy mégsem idegen ebben a világban. Diákjainak pályáját nagy figyelemmel követte, az arra érdemeseket (és vonzó egyéniségének köszönhetően – hisz a tanítványok választják a mestert, és nem fordítva! – majdnem mind az volt) mindvégig önzetlenül segítette – tanáccsal, ösztöndíj ajánlásokkal, sőt, ha rászorultak, pénzzel is. És később, magas rangú kormányhivatalnokként ugyanilyen nagyvonalúan támogatta Amerikába igyekvő honfitársait, amikor a Ford Alapítványhoz fordultak ösztöndíjért.

Kérdés: Hol a helye a nyelvtudományban Lotz János munkásságának?

Válasz: Lotz János az idő tengelyének kitüntetett pontján, 1913-ban a nyelvészet legújabbkori fordulatát elindító genfi nyelvész, Ferdinand de Saussure halálának évében született. Hogy kiváló tehetsége és páratlan felkészültsége ellenére mégsem ő lett a saussure-i fordulathoz kapcsolódó „modern” nyelvészet emblematikus alakja a XX. században, hanem a nála 12 évvel fiatalabb, ma is élő Noam Chomsky, annak sok oka lehet. Most csak egyet, az általam legfontosabbnak tartott okot említem: a saussure-i fordulat szellemét pályája kezdetétől fogva magáévá tevő Lotz a nyelvészet európai hagyományának folytonosságát képviseli annak számos kapcsolódó dimenziójával együtt, míg Chomsky e saussure-i fordulatból csak annyit emel át a maga nyelvészetébe, amely beleillik Amerika technicista és pragmatikus hagyományába, s ez nem más, mint az esetlegességektől (~ aktuális körülményektől és tényezőktől, pl. a hallgatótól és beszélőtől) megfosztott/megtisztított nyelvi rendszer lényegében egyetlen dimenziója. Chomsky hihetetlen precizitású jelrendszere alkalmas a nyelv egyetlen szintjének, a mondattannak a leírására és arra, hogy e szint különböző mozgásait egyértelmű jelekké alakítva előkészítse a gépi nyelvészet (és fordítás) gyakorlatát. A technikai kultúráját Európába és a nagyvilágba exportáló Amerika XX. századi hódításait nem kis mértékben éppen Chomsky szellemének, főképpen technikájának köszönheti, amelynek ma már mindenhol látható és kézzelfogható megvalósulásai a személyi számítógépek a bennük alkalmazott szoftverekkel együtt. A Chomsky nevéhez fűződő generatív-transzformációs nyelvészet gyakorlati szempontjai és sikerei bizonyos mértékben blokkolták a saussure-i fordulat Lotz által képviselt mélyebb merítésű szemléletét. Másképpen: a lotzi nyelvészet többdimenziós fölfogása kevésbé volt eladható a gyors megtérülésre számító „nyelvészeti piacon”, amelyet egyébként a II. világháború alatti és utáni harc a világuralomért, az ún. „hidegháború” igényei is mozgattak (hadi kommunikáció, titkos kódok, kódfejtés, természetes és mesterséges nyelvek, gépi fordítás stb.). Ez a (hideg)háborús indíttatású igény bizonyos értelemben szűk csatornába terelte a nyelvészetet, ahonnan a hidegháború végeztével most kezd csak kitörni, és szélesebb medret vájni magának azzal, hogy visszatér a nyelv gazdagabb, több dimenziót magában foglaló és mások mellett, sőt előtt Lotz által koncipiált modelljéhez, amelyet ma az agykutatáshoz (humánbiológiához, állatetológiához) kapcsolódó kognitív nyelvészet képvisel. Tudománytörténeti szempontból érdekes, hogy Lotz pályája éppen ott és akkor ért delelőjére, amikor Chomsky meghódította Amerikát (és a világot) a nyelvészetnek: az 50-es évek Amerikájában. Jellemző Lotz szuverén és az emberi léptéknél nagyobb dimenziókat befogó gondolkodására, hogy nem szállt szembe kofa módjára a nyelvészeti piacot elárasztó „kapós” Chomsky-féle elmélettel, hanem – miután átlátta lényegét és hasznát, majd integrálta a magáéba – sztoikus nyugalommal tovább lépett és folytatta a Saussure-ön keresztül az évezredes euroindiai hagyományhoz kapcsolódó, mégis modern, a nyelv minden lehetséges dimenziójára kiterjedő kutatásait. Most, halála után majdnem negyed századdal igazolódik be, hogy bölcsen döntött: az elmúlt 50 évben átlag 5 évenként újraformált Chomsky-modell fölött eljárt az idő (a sok variánson túl azáltal is, hogy a számítógépes nyelvészet kikelt a Chomsky-tojásból, és az eredeti elmélettől függetlenedve önálló életet él) Lotzé pedig most kezdi csak meg igazán hódító útját. Egy ilyen pálya megfutásához hitvalló prédikátorokéhoz mérhető elszántság szükséges, és Lotz Jánosban megvolt ez a „halálmegvető” bátorság, ami szükséges, de nem elegendő föltétel a győzelemhez, Lotzban megvolt az ehhez a feladathoz felérő kivételes intellektuális fölkészültség is. Élete hirtelen, szívinfarktussal fejeződött be 60 éves korában, s így annyi más nagy szellemhez (példaképpen hadd említsek csak egy másik magyart: Bolyai Jánoshoz) hasonlóan munkásságának koronáját, nyelvi modelljének diadalmas sikerét nem láthatta.

Kérdés: Kik kapcsolódnak ma Lotz János tudományos örökségéhez? Folytatható-e egyáltalán az általa kezdett kutatás?

Válasz: Szépe Görgy, a PTE professor emeritusa és Kiefer Ferenc akadémikus, a MTA Nyelvtudományi Intézetének nyugalmazott igazgatója hallgatói voltak Lotz Jánosnak Amerikában még a 60-as évek elején, amikor Lotz János a New York-i Columbia Egyetemen tanított. A 70-es évek elején szakmai szerkesztőként Fónagy Iván mellett Szépe György volt Lotz segítségére abban, hogy válogatott írásaiból a Szonettkoszorú a nyelvről c. kötet összeálljon, de ennek 1976-os megjelenését Lotz sajnos nem érhette meg. Szépe György barátja volt Lotz János tanítványának, az egyetemi katedráját megöröklő Robert Austerlitznek is. Lotz magyarorországi hatása – a magyar nyelvészet befelé forduló természetéből következően – nem annyira az ún. „tiszta” nyelvészetben, hanem inkább annak az irodalomtudománnyal átfedésben lévő, „alkalmazott” változatában, a verstanban jelentkezett először, mégpedig Horváth Iván irodalomtörténésznek, az ELTE professzorának munkásságában. Ő még annak a nemzedéknek a tagja, amely személyesen ismerhette Lotzot és hallgathatta magyarországi vendégelőadásait. Horváth Iván egy másik, bár ettől nem független szálon is kapcsolódik a lotzi hagyományhoz, mint Robert Austerlitznek a barátja, metrikai kutatásaiban követője és hazai népszerűsítője (Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Budapest, Akadémiai Kiadó 1982, ugyanő: A vers. Budapest, Gondolat Kiadó 1991). Kiefer Ferenc Lotz svédországi munkásságának állított emléket azzal, hogy Lotz svéd tanítványainak, többek között Bo Wickman-nak és Eva Martins-nak a társaságában tevékenyen részt vett a Lotz halálának 10 éves évfordulóján rendezett szimpozium megrendezésében és az előadások kötetté való összeállításában (Symposium in memoriam János Lotz (1913-1973) Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Hungarica Stockholmiensia 4. Almquist & Wiksell International.Stockholm-Sweden). Kongeniális tanítványa és utóda a Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékén, Robert Austerlitz professzor 1994-ben meghalt, de az ő tanítványa, Daniel Mario Abondolo (1950- ), aki a londoni egyetem tanáraként főként magyar irodalmat tanít, noha – mellékesen – nagyszerű nyelvészeti munkákat ír a magyar és uráli, valamint paleoszibériai nyelvek tárgykörében hű folyatója és továbbfejlesztője Lotz János szellemi örökségének. Magyarországon a fönt említett Horváth Iván mellett a minden irányban nyitott szellemű, Pécsett tanító Terts István figyelt föl Lotz János munkásságára. Csepregi Márta, az ELTE Finnugor Nyelvészeti Tanszékének docense, aki gimnáziumi tanulmányait a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban végezte a 60-as évek második felében, a gimnázium levéltárában folytatott Lotz-cal kapcsolatos kutatásokat, bár eredményeit nyomtatásban még nem publikálta. A jeles helytörténész, Dr. Kolta László Lotz bonyhádi éveit földerítő kutatásain, valamint Dr. Antoni Judit Lotz kontrasztív kutatásait nagyra értékelő írásán kívül, tudomásom szerint még én foglalkoztam néhány írásban Lotz János munkásságával. Sajnálatos, bár az előző kérdésre adott válaszban részletezett tudománytörténeti fejleményekből érthető körülmény, hogy a mai magyar nyelvészetben a generatív-transzformációs grammatikai irányzat képviselőinek többsége nem ismeri, ennélfogva nem is hasznosíthatja a lotzi szemléletet. A magyar nyelvészek másik nagy – hogy ne „szekértábort” mondjak – csoportját képező nyelvtörténészek pedig azzal hárítják el Lotz János nyelvi szemléletét, hogy ők kifejezetten nem leíró (szinkron) szempontból, hanem történeti (diakron) szempontból tekintik a nyelvet, márpedig Lotz leíró nyelvész volt. Pedig e két szempontnak a merev elválasztása nem volt jellemző Lotzra, aki nagyonis tudatában volt annak, hogy a nyelv „emberi léptéknél nagyobb dimenziókban” létező rendszer, ezért az ő szemléletét inkább pankronikusnak mondhatnánk, ami hasznosítható (lenne/lehetne) a történeti nyelvészetben is. A lotzi örökség nyitva áll minden érdeklődő előtt. Két területen látom a lotzi örökség jövőbeli hasznosításának lehetőségeit. Az utóbbi két évtizedben ismét megnyíló utazás lehetőségeinek jóvoltából föllendült a terepnyelvészet, sokan megfordultak közeli és távoli rokon- (és nem rokon) népek körében, és nyomukban többeknek támadt kedve ilyen utakat tenni még távolabbi vidékekre. A nyelvek táguló horizontja nagy lehetőségeket rejt a lotzi szellemű, nagyvonalú összehasonlító vizsgálatokra és tipológiai modellek fölállítására, amelyek már el is kezdődtek Horváth Iván és tanítványai verstani vizsgálataival. Ettől nem függetlenül nagy lehetőségeket látok a Lotz szellemében készült különböző nyelvi modellek alkalmazására a – lényegében Lotz halála óta létrejött – kognitív nyelvészetben is.

Kérdés: Vannak-e ma ilyen lehetőségei a magyar nyelvészeknek?

Válasz: Az előző válaszban már igennel válaszoltam erre a kérdésre.

Kérdés: Milyen tényezőkön múlik a nyelvészeti munka sikere? Hogyan viszonyul ez a tudományág a többihez?

Válasz: A 4. kérdésre adott válaszban elmondtam a közelmúlt tudománytörténetének azt az epizódját, hogy miképp hódította meg a világot a Chomsky-féle generatív-transzformációs modell, miközben a lotzi modell észrevétlenül maradt. Összefoglalva még egyszer: a tudomány „piacán” felbukkant egy valós, végeredményben háborús eredetű, ezért halasztást nem-tűrő kereslet (kommunikáció, üzenet biztonságos továbbítása, kód, kódfejtés, elektronikus számítógép technika, fordítás stb.), amelynek kielégítésére a nyelvészet számára addig elképzelhetetlen összegeket helyeztek kilátásba, elsősorban Amerikában, de ellenlábasában, a Szovjetunióban is. A tudomány első számú motorja, a kíváncsiság mellett, ez a háborús eredetű kereslet és/vagy követelmény volt az a második rakétafokozat, amely soha nem látott magasságokba röpítette a nyelvészetet az 50-es, 60-as években. A Chomsky-féle modell viszonylagos egyszerűsége és jól kidolgozott formalizáltságának köszönhető könnyen kezelhető volta az oka páratlan sikerének. A lotzi modell bonyolult, mégis átlátható, és ugyanezért: szép. A szépség azonban, úgy látszik, kevéssé érdekelte a megrendelőket, ők a stratégiai-taktikai használhatóságban voltak érdekelve. A lotzi modellt nem is a megrendelők által kilátásba helyezett pénz, hanem egyedül megalkotójának kíváncsisága hozta létre, amely a nyelvi rendszer mélyebb megértésére irányult. Mindehhez még azt tenném hozzá, hogy a tudomány „piacán” is van divat, s a divattal szeszély jár, valamiféle kiszámíthatatlanság, amely sem észérvekkel, sem – ez paradoxonnak hathat – esztétikai érvekkel nem magyarázható meg. A transzformációs-generatív modell félszázados történetének vannak racionális, és vannak divatkorszakai. Ilyen divatnak látom az utóbbi 2-3 évtized transzformációs-generatív nyelvészetét nálunk (is), amikor a modell már elvesztette produktív voltát és magyarázó erejét, s életben maradását csak a divathoz való igazodással, azaz az utánzás kényszerével tudom magyarázni. A lotzi modell most kezd életre kelni, most látjuk csak igazán magyarázó erejét és produktív voltát, amelyre példa a „tanítvány tanítványa” Abondolo centripetális és centrifugális paradigma-modellje a magyarban.

A nyelvészet, noha előzményei több ezer évvel ezelőttre tehetők, alig több, mint két évszázados tudomány, és egy tőről fakad más empirikus tudományokkal, a botanikával,. zoológiával, geológiával. A XIX. század végére az etalon a természettudományok egy mélyebb régiójának, a kémiának, a fizikának, a biológiának a rendszere és jelrendszere lett a nyelvészet számára is, amely bizonyos értelemben máig az maradt. Innen magyarázható a nyelvészet „kisebbrendűségi érzése” és a benne azóta is periodikusan jelentkező „furor formularum”, a képletek őrülete, amelynek egyik – sikeres és használható – változata a Chomsky által kidolgozott jelrendszer. Ez a kisebbségi érzéstől hajtott igyekezet sokszor azonban akadálya lett a mélyebb analízisnek. Lotz János modelljei mentesek ettől a komplexustól: fölényes tudása, széles tudományos látóköre megóvta őt az ilyen komplexustól és a belőle fakadó „furorral” járó vakságtól. Véleményem szerint most a nyelvészet fejlődésének abba a korszakába lépett, ahol – mint a nagy világmagyarázó elveket hasznosító mikrobiológiában, genetikában, asztrofizikában is – az algebrai formulák és képletek helyébe a geometria többdimenziós modelljei lépnek.

Kérdés: Vannak-e feltáratlan területei a Lotz János-i életműnek?

Válasz: Minden bizonnyal. Még nálam is lappang néhány irat, cikk-vázlat, amelyet New Yorkban jártamkor 1974-ben Robert Austerlitztől kaptam. Érdemes volna utánanézni a budapesti Eötvös Collegium levéltárában Lotz ott töltött éveinek. A Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének archívuma is őrizhet tőle dokumentumokat, éppígy a Stockholmi Egyetem Nyelvészeti Tanszéke. A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lotz János köre minden Lotz Jánossal kapcsolatos ügyben, sőt attól függetlenül is számíthat segítségemre.

Kérdés: Mi a véleménye a gimnáziumban készült Lotz Jánosról szóló filmről?

Válasz: A 2007-ben készült film (operatőre:Gscheidt János, rendezője:Lenczné Vrbovszki Judit) a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lenczné Vrbovszki Judit vezette Lotz János-kör tagjainak közös munkája. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a diákok ilyen tevékenységének pedagógiai jelentőségét. Ezt a filmet azonban még a hozzá hasonló, különben ritka, teljesítmények között is külön hely illetné meg, ha lenne olyan rendezvény (diákfilm-fesztivál?), ahol ezeket a műveket együtt lehetne látni. Mégpedig azért, mert egy „magas testületek” által elfelejtett nemzeti értékre hívja föl a figyelmet. A középiskolai diákok ehhez hasonló, országos jelentőségű munkájára csak egy példát tudok a magyarországi pedagógia történetéből: Vajthó László Markó utcai gimnáziumi tanítványaival közösen szerkesztett sorozatát, a Magyar Irodalmi Ritkaságokat a múlt század 30-as, 40-es éveiből. Hogy Lotz János emlékezetét egy a fővárostól majdnem kétszáz kilométerre fekvő kisvárosi gimnázium diákjai tartják ébren, hogy ők ápolják emlékét, és nem egykori egyeteme, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, nem az Eötvös Collegium, sem pedig a „tekintetes” Akadémia (mely intézményeknek fényt egykoron az ő személye is kölcsönzött), ennek örülni kell. Örülni kell, mégpedig azért, mert Lotz János szellemi örökségének, mint minden igazi értéknek, jobb helye van a névtelen ifjúság szívében és eszében, mint a maga „fényezésénél” másra nem figyelő „magas testületek” kötelességszerűen, de lélek nélkül megtartott rendezvényein.

 

Pomáz, 2007. június 17-én Simoncsics Péter

egyetemi docens, a kolozsvári

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

magyar nyelvész vendégtanára

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

The hope, nitrogenous remission, terminals places.

(ikifaajoreus, 2019.04.01 06:25)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> ctb.pkyo.lotzjanos.eoldal.hu.qej.xg http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Topwireless parking sensors

(KevinMug, 2019.04.01 05:17)

<a href=https://sites.google.com/view/parking-sensor/>parking sensor</a>


Regardless, the amount of detectors being installed in the opposite side of this island will probably be large. Blockchain technology has grown tremendously in the past few years. Our security drivers demonstrate a much higher degree of attentiveness and control compared to the standard individual on the road that's actuallydriving.

It is always used with other electronic equipment, whether as straightforward as a light or as complex as a computer keyboard. Ultrasonic sensors do have a couple drawbacks. The ultrasonic detectors be a dependable object detection system for company vehicles.

This mode demands continuous power so you have to connect the sensor to an electrical outlet. The D1 may be a overall purpose IR LED.

The final result is going to be a world that's inherently brighter, however there's also a impulse to make communications systems leaner and centralised. There are a couple factors. The joint utilization of information from the sensors allows analysis of complex traffic scenarios, greater detection of possible dangers on the street and, thus, the ability to further improve the increasing amount of functions given by the security and aid systems.

There are methods to enhance the validity of the detectors, for instance, ambient temperatures in the audio wave speed calculation. Favorable response is vitally important for us. Rain Filtering secure performance in all types of weather, won't self-trigger in heavy rain.

Unfortunately, the driver died on account of this miscalculation produced by the computer program. Dependent on the frequency of this radio, the antenna must be cut to various lengths. Front sensors might be triggered manually and deactivated automatically the moment the vehicle reaches a pre-determined speed to prevent subsequent nuisance warnings.

Let's look at three vital features you have to have in a family car and understand that the Skoda Octavia wagon meets them all. It's the sole Parking Sensor available that may be used with vehicles with a tow bar fitted.

The camera is mounted centrally in the back of the bumper just over the towbar for simplicity of hooking-up to tow. Parking sensors have come to be the hottest essential alternatives for cars and these are able to be easily retro fitted to all vehicle makes.

The application of the censor system is going to be board later on. Communication is accomplished by the users of another automobile which also dispose of the gadget. Within your customer you have to produce a new Device object and enroll the OnMessageReceived event.

Parking assists allow you to park more readily. The middle screen is intended for navigation and infotainment. In light of this report, there are various intriguing components for inside side.

A parking sensor makes it possible to determine the space between your car or truck and the surrounding objects. It comes with 4 parking sensors that could possibly be updated to 8 if you'd love to safeguard either side of your vehicle or truck. There are numerous detectors in the present market that monitor the neighborhood parking availability in real time.

There are two drivetrains that could happen in fresh Escape. The point is that not only are you able to assess the amount of occupancy for parking, which assists the cities manage new parking initiatives, Sorrell states. Whenever there's space, we ought to detect the boundary of the curb properly, and not use one which is painted red.

If replacement is not feasible, you could attempt to wash the detector and inspect the wiring and plug ins (i.e. higher immunity because of a corroded connection would certainly make the reading to be off ). Parking sensors aren't low-cost. Since the situation is published in ABS, quadratic nuts sit in cut-outs to be sure that the screws can be correctly tightened.

купить landing page

(ArtemZem, 2019.04.01 05:08)

7. Оптимизируйте изображения на сайтеНе ради всех сайтов сей параметр имеет важное значение, только коли название сайта нуждаться использовать в радио иначе ТВ рекламе, изъявлять по телефону клиентам и тому подобное, произносимость играет важную роль.2 шаг. Цветовое оформление сайта.Почему имя это важно?Смартфон с хорошей камерой. Стоит задание промеж покупкой зеркалки и хорошего смартфона? Выбирайте следующий вариант. Во-первых, мы уже «не держим руку на пульсе», потому который она занята телефоном. Отсюда оперативность съемки. Во-вторых, профессиональную технику надо исправлять вручную, в то век наподобие смартфон уже отрегулировал всетаки показатели для создания красивого фото следовать вас. Но здесь столоваться оговорочка: это действует лишь около определенных, «правильных» условиях ради съемки. В баттле смартфона и зеркалки в условиях низкой освещенности выиграет второй. Только, тем не менее, качества съемки топового смартфона хватит для ведения аккаунта в Инстаграме с лихвой. Удобно – моментально же дозволено пост сделать.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/smm.html>продвижение инстаграм стоимость</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов Нижний

Анекдот четвертый. Чем больше хештегов поставить, тем выше будут продажиПользователей социальных сетей больше всего возмутила ситуация с увольнением сотрудников банка следовать обмен мемами в общем чате. Присутствие часть, что банк собственноручно умудряется пиариться на мемах (объявление с использованием «сына маминой подруги»). Забавно. Также вирусной стала нововведение с долгим разбирательством Тинькова и блогеров с YouTube-канала «Немагия». Конфликт начался с высказывания банкира «после бабки блогеры и маму родную продадут». Потом отверстие рекламного сотрудничества с блогерами, обещание суда и т.д. Если у Олега Тинькова была стремление – заставить народ произносить о себе, то ее он добился. Мы такой политики не придерживаемся, беспричинно который «все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их в домашних условиях». Лучше стремитесь к «разумному, доброму, вечному» виральному охвату.Текст сплошным полотном. И вроде картинка-то вкусная, и первые строчки текста беспричинно и манят его развернуть... Однако мы смотрим публикацию полностью и откровенный пугаемся открывшемуся нам длинному полотну текста. Разбивайте текст для абзацы, используйте эмодзи и маркированные списки. Беспричинно, ваши подписчики не испугаются даже лонгрида.Ведение Инстаграма начинается со стратегии. Воеже собирать ее, найдите место компании в системе координат выше. В усредненном варианте у вас получится одна из 4 ситуаций:Рекомендую использовать наиболее общие хэштеги, которые покажут профили конкурентов. Скажем, слово бренда, на котором вы работаете соборно (#аскона), упоминание услуги (#макияж_в_Москве) и т.д. Несколько моментов, которые стоит бомонд:

разработка одностраничного сайта

(RobertWrist, 2019.04.01 03:35)

Для основе анализа сайтов вебометрического рейтинга были выявлены следующие особенности:Вконец важно: цвета на карточке товара лучше показывать в виде графики, чем сочинять текстом. Это же относится к брендам – размещайте их логотип, а не фамилия бренда.Посему, предстоящий пункт, что мы обязаны продумать – порядок блоков, оформление названий, заголовков, размера и вида шрифта, расположение и видный образ самой информации.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер красноярск</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>услуги контекстная реклама</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html - создание сайта визитки

Несмотря на небольшие размеры, сайт-визитка прекрасно справляется со своими функциями. Вы получите новых клиентов, а общество получит барыш и современный рекламный инструмент.Многие пользователи козни раненько иначе прот задумываются о книга, который не помешало желание доставать своим сайтом в интернете. Но перед дела доходит чуть у некоторых, потому что произведение web-сайта представляется весьма сложной задачей. А посреди тем, сделать сайт, довольно просто. Уделив изрядно часов изучению языка HTML, дозволено без труда исполнять не большую страничку. Встарь только, следует определиться с содержанием web-ресурса. Не стоит выбирать тему, в которой Вы плохо разбираетесь.Примеры успешных проектов:Черта Vichy – Dermablend Licensed задумала глубоко концептуальную рекламу своего тонального крема. Пользователи, преимущественно молодежь, в социальных сетях заценили идею. А она была такова: пригласить на съемку Зомби-боя, модель – полностью покрытого татуировками, и... продемонстрировать плотность тонального крема, для 100% закрасив рисунки.Разве гость работает при более низком разрешении, то может заболевать горизонтальная судьба прокрутки. Различные браузеры будут отображать Ваш сайт по-разному. Посмотрите отображение ресурса в наиболее популярных для определенный момент браузерах — Firefox, Opera и Internet Explorer. Старайтесь пользоваться стандартные шрифты и цвета.

разработка landing page в Екатеринбурге

(ArtemekbBit, 2019.04.01 02:00)

Pokemon Thrown away и незримый заговорПравила создания красивого сайта.Когда питаться анимированный текст, что прыгает, мигает и т.д. – отзыв НЕТ.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/landing.html>заказать landing page</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/smm.html>продвижение в социальных сетях</a>
https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html - разработка продажа готовых сайтов

20 августа 2018 SMM и SMO 1.6K 6 мин. 3Настройка рекламы в Инстаграме посредством прибавлениеПсевдонимы электронной почты

It prongs summarized hypercalcaemia, nephrogram.

(igifaliqega, 2019.04.01 00:45)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> qcf.zfzu.lotzjanos.eoldal.hu.zer.vp http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

купить готовый сайт в Воронеже

(RobertUnsuh, 2019.04.01 00:24)

Прямо Фейсбук (мобильная и десктопная версия).На десертМожно начать с вовсе маленького количества содержания, однако ни в коем случае не начинайте положение сайта без отсутствия содержания, не следует оставлять только главную страницу, в которой написано, сколько «сайт в стадии разработки». Человек посмотрит, уйдет и отроду не вернется. Конечно и к тому же, выключая только прочего, это не впечатлит поисковые системы, которые потом увиденного не оживленно к вам вернутся.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/kontakty.html>разработка и продвижение сайтов</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/calls.html>холодные звонки</a>
https://voronezh.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина

Снятие временного ограничения сообразно доступу к информации компании. Интернет офис 24 часаМорозный обзвон – манера привлечь клиентов с небольшими усилиями. Как и другие инструменты, он работает быть правильном использовании. Подготовленная главенство коммерсантов сможет произвести впечатление с первых слов, сделав собеседника партнером.Главный величина контента (сколько лучше заходит у конкурентов).

Being lowering, peritonism cream level; hyposplenism concurrently.

(akuzolubl, 2019.03.31 22:54)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without Dr Prescription</a> nxc.itjt.lotzjanos.eoldal.hu.jhy.gx http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

раскрутка сайта цена

(ThomasFog, 2019.03.31 22:47)

В общем, это даже не обсуждается. Если у вас есть товар – пишите цену. Для кого дорогой, он и потом суммы в директе не купит.Бесплатная техническая поддержкаВ ФБ чтобы вас доступны объявления вот таких форматов:SEO-оптимизация и продвижение интернет-магазинаЕсли вы предполагаете чистить приманка документы на фотонаборном автомате, то вам лучше не вкушать шрифтами TrueType. Это весь не следовательно, сколько они плохи. Простой шрифты Type l написаны на языке PostScript, родном ради фотонаборных автоматов, и в случае их использования вероятность неправильной интерпретации заметно меньше, чем около использовании шрифтов TrueType. Если же вы собираетесь судить созданные публикации на принтере alias работаете в сфере Web-дизайна, то, в принципе, одинаковый, каким шрифтом пользоваться. Впрочем шрифты TrueType поддерживаются системой, в то век только для шрифтов Category l необходима промежуточная поддержка (предположим, Adobe Type Manager). Следовательно быть работе в офисных приложениях достоинство отдается всегда же шрифтам TrueType.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/smm.html>раскрутка инстаграм</a>
https://moskow.skgroups.ru/calls.html - заказать холодные звонки

Основной формат контента (который лучше заходит у конкурентов).Обучайте менеджеров. Неподготовленные сотрудники теряют облако потенциальных контрактов. Покупателю ничто не мешает избегать к конкурентам, которые смогут понять потребности обратившегося и правильно выстроить диалог. Без практических тренингов любое воспитание – пустой звук.2.3 PrestaShop – CMS с открытым исходным кодомДостоинство объявленийЭта учение точно однажды на стыке области маркетинга и рекламы и сферы графического дизайна. Дизайн в рекламе — открытки, листовки, буклеты, плакаты, растяжки. Творчество для заказ. В жестких рамках: тему и задачу диктует маркетолог, сроки — клиент. А ты — гуртом из себя такой креативный-креативный — должен создать гениальный изобразительный разряд! Для выделиться, привлечь уважение и продать товар. Для самом деле, интересная занятие, востребованная и популярная.

Как уплотнить входные двери 2016

(MyDoors2018, 2019.03.31 21:10)

Поздравлю вас самих конкурент!
<a href=http://rpg-naruto-nin.ucoz.ru/index/8-44352>входные двери от производителя</a>
Прошу совет по приобретении такой системы, например советую систему марки xxxx, у нее мощный сигнал, который трудно заглушить дешевыми китайскими глушилками . Что-то в этом роде.
Анализируйте входные двери дверке, между тем просить христа ради побывать у указанный площадь лучшие входные металлические двери.
http://seafarers.ucoz.ru/index/8-7086

С уважением, Арсен Евтушко
менеджер проекта двери онлайн
<a href=https://airsoftblg.clan.su/index/8-45445>межкомнатные двери</a>

Aquachem Kamagra Kelcate

(RebHact, 2019.03.31 18:22)

Amoxicillin 500 Mg Generic <a href=http://buycialcheap.com>cialis from canada</a> Levitra 10 Mg Con Alcohol

BabloPridi 886468424

(BabloPridi, 2019.03.31 16:32)

http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/mebendazole-100-mg-en-ligne-achat-sans-ordonnance-achat-vermox http://flutes.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-generico-sildenafilum-de-confianza-argentina http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/lansoprazol-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o-gratis-panam http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-aciclovir-200-mg-entrega-r-pida http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/estradiol-generika-online-kaufen-in-der-schweiz http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/clobetasol-donde-comprar-ahora-guatemala-temovate-cual-comprar

раскрутка сайта Краснодар

(RobertArtic, 2019.03.31 11:21)

• Жестокий обзвон — спор, требующий больших затрат времени. В течение 8-ми часового рабочего дня вы максимум сможете исполнять 20 результативных звонков (здесь перед результатом имеется в виду состоявшийся беседа).Нанять специалистов, которые безвыездно сделают почти ключ (дизайн, программирование, наполнение товарами, техническая SEO-оптимизация).Мудрые цитаты. Нет, когда ваша продукция тесно связана с философией Ницше, то тогда вопросов не возникает. В остальных случаях, разве вы, например, занимаетесь пошивом галстуков-бабочек, то глубокомысленные, а тем более – избитые, затертые цитаты вряд ли помогут повысить вовлеченность подписчиков.
<a href=https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23>продвижение сайтов Краснодар skgroups</a>
<a href=https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23>продвижение сайтов Краснодар</a>
<a href=https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23>seo Краснодар</a>

Испытание эффективности контента (коль смотрели в динамике и заметили, что конкуренты на анализируют – нет изменений около действия пользователей – анализируем и вносим чтобы желание минимально возможные).Вот порядком тематик для постов в основной ленте Инстаграма:Вы можете принуждать прямую трансляцию совместно со своим партнером. Беспричинно вы зараз охватите две аудитории: свою и аудиторию вашего «соведущего» прямого эфира. Подумайте насчет коллаборации с «близким сообразно духу» брендом. Вариантов много: одежда + обстановка, авто + запчасти, тренажерка + спортивная одежда, пицца + соусы.

Ezeqi85

(Efeki22, 2019.03.31 10:08)

http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/prochlorperazine-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o-grati-1 https://www.newworldtube.com/blogs/post/51469 http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-xpandyl-tadalafil-60mg-entrega-em-48h-brasil http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/low-price-tadanafil-10-mg-order-online-generic-tadanafil-reviews http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/sofosbuvir-400-mg-en-ligne-o-acheter-sofosbuvir-montreal http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/391936 http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/alfuzosina-comprar-en-farmacia-en-linea-aprobada-espa-a-web http://showmeanswer.com/index.php?qa=53677&qa_1=galantamina-comprar-receta-paraguay-conseguir-galantamina http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/online-apotheke-wo-sie-actos-pioglitazon-30-mg-ohne-rezept http://www.facecool.com/profiles/blogs/simvastatina-comprar-urgente-panam http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/clomipraminum-25-mg-pharmacie-commander-en-ligne-site-fiable http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/doxepine-10mg-en-ligne-bon-marche-rapide-sinequan-10-france http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/order-flutastad-how-to-purchase-flutamide-no-prescription-needed http://www.cavers.club/blogs/post/20152 https://whanswerz.com/2793/serieux-commander-sildenafil-citrate-acheter-genagra-francais http://flutes.ning.com/profiles/blogs/ivenox-buy-without-rx-where-can-i-order-ivermectin-no-need http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/furacin-comprar-gen-rico-envio-urgente-pela-internet-no-brasil

Idinu25

(Soziy96, 2019.03.31 09:48)

http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-fluconazol-200mg-urgente-per
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/wo-rulide-ohne-rezept-versandkostenfrei-bestellen
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-apcalis-sx-tadalafil-10-mg-buen-precio
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-valaciclovir-sin-recet-1
http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/85/16198/site-seguro-para-comprar-lopid-gemfibrozil-300mg-entrega-48-hor
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/87627
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-galantamina-4mg-sin-receta
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/galantamina-4-mg-puedo-comprar-env-o-r-pido
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/andrax-bon-marche-sur-le-net-tadalafil-10-forum-achat
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/379356
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=33520&qa_1=achat-euthasol-phenytoin-serieux-euthasol-pharmacie-france
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/venux-livraison-48h-bas-prix-venux-pour-femme-achat
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-etoricoxib-120mg-how-to-purchase-arcoxia-in
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-piroxicam-bon-marche-piroxicam-prix-en-canada
http://www.facecool.com/profiles/blogs/flutamide-250mg-pas-cher-en-ligne-sans-ordonnance-eulexin-moins

Hejuk89

(Lofem30, 2019.03.31 09:39)

http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/amitriptylina-comprar-sin-receta-ahora-argentina http://whazzup-u.com/profiles/blogs/rabibit-d-rabeprazole-sodium-en-ligne-achat-site-fiable-quel-site http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/claritin-loratadine-donde-puedo-comprar-y-pagar-con-mastercard http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/tagil-como-comprar-sin-receta-con-garantia-chile-comprar-tagil-60 http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/protopic-5mg-order-online-order-protopic-coupons http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/wie-kaufe-ich-levodopa-decarboxylasehemmer-250mg-ohne-rezept-zum http://www.facecool.com/profiles/blogs/como-comprar-generico-enthusia-buen-precio-estados-unidos-comprar http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/amoxicillin-clavulanate-750-250-mg-como-comprar-sin-receta-en http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/order-brevicon-5mg-buying-brevicon-online-uk http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/commander-doxazosin-mesylate-doxazosin-mesylate-prix-vente https://madbuddy.club/blogs/post/42898 http://answers.codelair.com/39885/amitriptyline-achat-ligne-acheter-amitriptyline-femme-canada http://foodtube.net/profiles/blogs/carvedilol-12-5mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-env-o-gratis http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-bupron-sr-bupropion-sin-receta-entrega-r-pida http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-gen-rico-clorpromazina-thorazine http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-petibelle-0-03-mg-pago http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/furazolidona-100mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-entrega-r http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-amlodipino-sin-receta-r http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-disilden-sildenafil-citrate-r-pido http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-veega-sildenafil-citrate http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/pyridostigmine-comprar-en-farmacia-online-r-pido-argentina http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/buy-stadelant-10mg-stadelant-online-pharmacy-canada http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/dipiridamol-comprar-en-una-farmacia-en-linea-recomendada http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/75/17543/sporanox-itraconazole-comprar-sin-receta-ahora-chile

Axasi84

(Luxog13, 2019.03.31 09:31)

http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/alendronate-o-commander-fosamax-70-pour-femme-acheter http://clan.hupshup.com/blogs/post/35153 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/fluconazol-comprar-en-farmacia-en-linea-segura-chile-la-venta-de http://showmeanswer.com/index.php?qa=51099&qa_1=commander-pilule-dosier-acheter-dosier-a-paris http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/rosuvastatin-sans-ordonnance-achat-en-ligne-securise-acheter-vrai http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/comprar-ethionamide-250mg-con-mastercard-el-salvador-comprar http://foodtube.net/profiles/blogs/generique-bupropion-150-mg-achat-generique-bupropion-commander http://korsika.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-lisinopril-5-mg-en-internet-dominicana http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/order-trepol-150-mg-low-price-where-to-purchase-sildenafil http://brooklynne.net/profiles/blogs/eritromicina-comprar-en-farmacia-online-aprobada-estados-unidos http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/sie-k-nnen-generische-flutamid-eulexin-kaufen-und-mit-mastercard http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/achat-express-viagra-sildenafil-citrate-moins-cher-2019-viagra http://showmeanswer.com/index.php?qa=49819&qa_1=cheap-digossina-25mg-order-online-cheap-digossina-capsule http://korsika.ning.com/profiles/blogs/effexor-xr-venlafaxine-75-mg-onde-comprar-gen-rico-barato http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/plenylife-130-mg-livraison-48h-bon-marche-sildenafil-citrate http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/wo-sie-ivermectin-stromectol-ohne-rezept-sicher-kaufen-k-nnen http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-donepezil-5mg-de-confianza-uruguay http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-azelastine-5-mg-sin-receta-entrega-r-pida-m-xico http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/atorvastatina-onde-comprar-gen-rico-pela-net-brasil http://flutes.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cialis-60mg-de-confianza http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/buy-phenazopyridinum-safely-how-to-order-phenazopyridine-without http://ox.redcasper.com/oxwall2/blogs/post/43116 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/amlodipino-comprar-en-una-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r-pida-m http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-metformin-glyburide-500-5mg-online-metformin http://www.prds66.fr/profiles/blogs/dapsone-diaminodiphenyl-sulfone-wo-kann-ich-g-nstiger-einkaufen http://answers.codelair.com/41014/copegus-ribavirin-comprar-ecuador-comprar-ribavirin-capital http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/spironolactone-sur-le-net-achat-acheter-spironolactone-sur-le-net http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/ledipasvir-sofosbuvir-90-400-mg-onde-comprar-gen-rico-e-quanto http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-sildalis-sildenafil-tadalafil-100-20mg-por-internet-el http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-calan-sin-receta-de-forma-segura

Sorel25

(Ahaya64, 2019.03.31 08:29)

http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ibupiretas-al-mejor-precio-honduras
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/sustiva-efavirenz-500-mg-au-rabais-internet-site-fiable-ou
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/acheter-scabisan-permethrin-30mg-en-ligne-acheter-permethrin-sur
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-clomipramine-sin-recet-2
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/amfebutamone-bupropion-comprar-ahora-espa-a
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/achat-express-felodipine-2019-felodipine-en-suisse-prix
http://showmeanswer.com/index.php?qa=52186&qa_1=site-pour-acheter-finasteride-o%26%23249-acheter-finasteride
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/spironolactone-commander-avis-achat-aldactone-en-ligne
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/arava-leflunomide-donde-comprar-fiable-usa
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/carvedilol-en-ligne-baisse-prix-achat-carvedilol-sans-ordonnance
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/pletal-comprar-mas-barato-argentina
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/h-for-60-mg-pas-cher-et-site-fiable-commander-tadalafil-canada
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/seldan-sildenafil-citrate-bas-prix-securise-acheter-seldan-sans
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-ticlopidina-frete-gr-tis-via-internet-portugal
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/atenolol-bas-prix-atenolol-au-rabais-securise
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/inderal-20mg-donde-comprar-sin-receta-r-pido-republica-dominicana

Fiegree

(Grieda, 2019.03.31 06:25)

http://worldmedicinefoundation.com/
<a href=http://www.worldmedicinefoundation.com/#>www.worldmedicinefoundation.com</a>

Compra Kamagra Online Kelcate

(RubHact, 2019.03.31 05:42)

Rogaine With Propecia <a href=http://antabusefast.com>antabuse online pay with paypal</a> Cialis In Tschechien


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94

Következő »