Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lotz Jánosra emlékezik dr. Simoncsics Péter nyelvész

A VII. Völgységi Könyvfesztiválon mutatták be a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium  Lotz János anyanyelvi szakkörének filmjét egykori diákjukról, a világhírű nyelvész dr. Lotz Jánosról. A filmbemutatóra érkezett dr. Simoncsics Péter, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem vendégtanára, aki társszerzője a "Lotz János útja: Bonyhád, Budapest, Stockholm, New York" című könyvnek. A könyv keletkezéséről és Lotz Jánoshoz fűződő kapcsolatáról Lenczné Vrbovszki Judit, a Lotz János anyanyelvi szakkör vezetője kérdezte dr. Simoncsics Pétert.

Kérdés: Hogyan zajlottak a könyv munkálatai?

Válasz: Terts István barátom, a Pécsi Tudományegyetem Magyar Nyelvi Intézetének docense kért meg, hogy adjak írást az általa tervezett kötetbe. Hogy miért választott mások mellett engem is szerzőül, annak az a valószínű magyarázata, hogy opponensi minőségében ismerte a PTE-n 2000 decemberében megvédett habilitációs disszertációmat, amely az ő javaslatára és az ő lektori közreműködésével jelent meg aztán 2005-ben a Tinta Könyvkiadónál Paradigmaváltás légüres térben címen. Esszém három központi témája közül az egyik – Karácsony Sándor és Laziczius Gyula leíró magyar nyelvtanírói és nyelvjárástani munkássága mellett – éppen Lotz János nyelvészi pályája volt.

Kérdés: Milyen bonyhádi vonatkozásokat emelne ki Lotz János életútjából? Miért?

Válasz: Az evangélikus gimnázium szellemét és tanárait, név szerint elsősorban Hajas Bélát, az Eötvös Collegium neveltjét, Gombocz Zoltán egyetemi társát, Lotz Jánosnak 8 éven át magyar- és latintanárát. De nagyon fontosnak, és a jövőre nézve példamutatónak tartom a gimnáziumot körülvevő diákpárti és bizalmat árasztó légkört, amely az evangélikus egyház mellett a nagylelkű adományozóknak volt köszönhető, akik a szegény családokból jövő és támogatásra érdemes diákokat (ilyen volt Lotz János is) rendszeresen támogatták.

Kérdés: Milyen személyes benyomásai, emlékei vannak Lotz Jánosról? Milyenek voltak baráti és emberi kapcsolatai?

Válasz: Kétszer volt vele személyes találkozásom, mindkettő 1972-ben. 26 éves voltam, amikor 1972 tavaszán frissiben készült doktori disszertációmat, a Nyenyec sámánköltészet nyelvét – Hajdú Péter professzorom tanácsára – elvittem bemutatni neki, aki akkor éppen Budapesten tartózkodott az MTA Nyelvtudományi Intézet vendégeként. Találkozásunkat levélváltás előzte meg, szép kézírásos válaszlevelét ma is őrzöm. Az akkor 59 éves Lotz professzor barátságosan fogadott az intézet igazgatói irodájában. Kifogástalan eleganciáját (fekete cipő, sötétszürke, angol úri divat szerinti öltöny, vakítóan fehér ing és hozzáillő, szolíd, és pontosan a legfölső inggombra húzott nyakkendő) laza tartása lágyította mégis emberivé, arányos alakja, gondosan nyírt, enyhén hullámos, őszbe csavarodó haja, bajusza alatti mosolya, élénk tekintete bizalmat gerjesztett bennem. Fejedelmi alakjából méltóság, erő, nyugalom és derű sugárzott. Rövid, de számomra emlékezetes beszélgetést folytatott velem. Csodálatba ejtett mindenre kiterjedő figyelme és vesébe látó pillantása. Ugyanennek az évnek késő nyarán hallgathattam előadását a Magyar Nyelvészek II. Nemzetközi Kongresszusán Szegeden. Lenyűgözött előadásának gondolati nagyvonalúsága. Harmadik „találkozásom” vele 1974 nyarán, már egy évvel a halála után történt, amikor hozzá hasonlóan zseniális tanítványa, Robert Austerlitz vendégeként New Yorkban jártam. Austerlitz, aki Lotz utóda volt a New York-i Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének professzori székében, elvitt azokra a helyekre, ahol mentora korábban működött, ill. megfordult. Így voltam az egyetem Amsterdam Avenue-ra néző Philosophy Hall nevű épületében található egykori szobájában, amelyben akkor már Austerlitz tartotta székhelyét, s amelyet Sőtér István oly érzékletesen ír le Piros Pünkösd c. novellájában. Jártam a Hudson folyóhoz közel eső bérelt lakásban, ahol az általa alapított és vezetett Uráli Albizottság (Uralic Subcommittee) működött – itt folytak az egyetem uráli (finnugor) nyelvészeti kutatásai. És megfordultam az egyetemi campus melletti Broadway (a „híres” ~ itt már elkeskenyedő, kevésbé híres része) West End nevű „kocsmájában”, amely kedvelt dixieland jazz-t játszó hely volt akkoriban, és ahol Lotz egyetemi órái szoktak végződni (end-ed) az 50-es, 60-as években. Austerlitz elmondása szerint itt, fehér asztal mellett inkább szeretett tanítani, mint a katedrán. Ez a fajta kötetlenség ott, a puritánul szabályozott Amerikában európai különösségnek, sőt egzotikumnak tűnt (nem csoda, hiszen az is volt, mégpedig magyar!), amit a hivatali felsőbbség gyanakvással, a hallgatóság viszont annál nagyobb lelkesedéssel fogadott. Austerlitz elbeszéléséből tudom, hogy szerette magát körülvenni a világ legkülönbözőbb nációiból származó diákokkal – tibeti, mongol, cseremisz, finn, észt és persze magyar is akadt közöttük: Amerika bevándorló és emigráns populációjának szinte teljes skálája. Ismerte a bevándorló és emigráns lét terheit, hiszen maga is bevándorlók gyermeke volt és – kényszerűségből – emigráns is, de ugyanakkor „bennszülött” amerikai, azaz egyszerre volt „otthon és idegen” Amerikában, ezért tudta hát a titkát, hogyan teremtsen otthont magának és otthonosságot maga körül másoknak is. Népszerűségének ez a „mindenütt otthon lenni tudás” (amit kozmopolitizmusnak ~ világpolgárságnak is mondhatnánk) volt az egyik oka, és a másik ok sem volt ettől független: egyetemi előadásai nyomán a nagyvilág nyelveinek széles összefüggései tárultak föl, hogy hallgatósága megnyugvással érezhette, hogy mégsem idegen ebben a világban. Diákjainak pályáját nagy figyelemmel követte, az arra érdemeseket (és vonzó egyéniségének köszönhetően – hisz a tanítványok választják a mestert, és nem fordítva! – majdnem mind az volt) mindvégig önzetlenül segítette – tanáccsal, ösztöndíj ajánlásokkal, sőt, ha rászorultak, pénzzel is. És később, magas rangú kormányhivatalnokként ugyanilyen nagyvonalúan támogatta Amerikába igyekvő honfitársait, amikor a Ford Alapítványhoz fordultak ösztöndíjért.

Kérdés: Hol a helye a nyelvtudományban Lotz János munkásságának?

Válasz: Lotz János az idő tengelyének kitüntetett pontján, 1913-ban a nyelvészet legújabbkori fordulatát elindító genfi nyelvész, Ferdinand de Saussure halálának évében született. Hogy kiváló tehetsége és páratlan felkészültsége ellenére mégsem ő lett a saussure-i fordulathoz kapcsolódó „modern” nyelvészet emblematikus alakja a XX. században, hanem a nála 12 évvel fiatalabb, ma is élő Noam Chomsky, annak sok oka lehet. Most csak egyet, az általam legfontosabbnak tartott okot említem: a saussure-i fordulat szellemét pályája kezdetétől fogva magáévá tevő Lotz a nyelvészet európai hagyományának folytonosságát képviseli annak számos kapcsolódó dimenziójával együtt, míg Chomsky e saussure-i fordulatból csak annyit emel át a maga nyelvészetébe, amely beleillik Amerika technicista és pragmatikus hagyományába, s ez nem más, mint az esetlegességektől (~ aktuális körülményektől és tényezőktől, pl. a hallgatótól és beszélőtől) megfosztott/megtisztított nyelvi rendszer lényegében egyetlen dimenziója. Chomsky hihetetlen precizitású jelrendszere alkalmas a nyelv egyetlen szintjének, a mondattannak a leírására és arra, hogy e szint különböző mozgásait egyértelmű jelekké alakítva előkészítse a gépi nyelvészet (és fordítás) gyakorlatát. A technikai kultúráját Európába és a nagyvilágba exportáló Amerika XX. századi hódításait nem kis mértékben éppen Chomsky szellemének, főképpen technikájának köszönheti, amelynek ma már mindenhol látható és kézzelfogható megvalósulásai a személyi számítógépek a bennük alkalmazott szoftverekkel együtt. A Chomsky nevéhez fűződő generatív-transzformációs nyelvészet gyakorlati szempontjai és sikerei bizonyos mértékben blokkolták a saussure-i fordulat Lotz által képviselt mélyebb merítésű szemléletét. Másképpen: a lotzi nyelvészet többdimenziós fölfogása kevésbé volt eladható a gyors megtérülésre számító „nyelvészeti piacon”, amelyet egyébként a II. világháború alatti és utáni harc a világuralomért, az ún. „hidegháború” igényei is mozgattak (hadi kommunikáció, titkos kódok, kódfejtés, természetes és mesterséges nyelvek, gépi fordítás stb.). Ez a (hideg)háborús indíttatású igény bizonyos értelemben szűk csatornába terelte a nyelvészetet, ahonnan a hidegháború végeztével most kezd csak kitörni, és szélesebb medret vájni magának azzal, hogy visszatér a nyelv gazdagabb, több dimenziót magában foglaló és mások mellett, sőt előtt Lotz által koncipiált modelljéhez, amelyet ma az agykutatáshoz (humánbiológiához, állatetológiához) kapcsolódó kognitív nyelvészet képvisel. Tudománytörténeti szempontból érdekes, hogy Lotz pályája éppen ott és akkor ért delelőjére, amikor Chomsky meghódította Amerikát (és a világot) a nyelvészetnek: az 50-es évek Amerikájában. Jellemző Lotz szuverén és az emberi léptéknél nagyobb dimenziókat befogó gondolkodására, hogy nem szállt szembe kofa módjára a nyelvészeti piacot elárasztó „kapós” Chomsky-féle elmélettel, hanem – miután átlátta lényegét és hasznát, majd integrálta a magáéba – sztoikus nyugalommal tovább lépett és folytatta a Saussure-ön keresztül az évezredes euroindiai hagyományhoz kapcsolódó, mégis modern, a nyelv minden lehetséges dimenziójára kiterjedő kutatásait. Most, halála után majdnem negyed századdal igazolódik be, hogy bölcsen döntött: az elmúlt 50 évben átlag 5 évenként újraformált Chomsky-modell fölött eljárt az idő (a sok variánson túl azáltal is, hogy a számítógépes nyelvészet kikelt a Chomsky-tojásból, és az eredeti elmélettől függetlenedve önálló életet él) Lotzé pedig most kezdi csak meg igazán hódító útját. Egy ilyen pálya megfutásához hitvalló prédikátorokéhoz mérhető elszántság szükséges, és Lotz Jánosban megvolt ez a „halálmegvető” bátorság, ami szükséges, de nem elegendő föltétel a győzelemhez, Lotzban megvolt az ehhez a feladathoz felérő kivételes intellektuális fölkészültség is. Élete hirtelen, szívinfarktussal fejeződött be 60 éves korában, s így annyi más nagy szellemhez (példaképpen hadd említsek csak egy másik magyart: Bolyai Jánoshoz) hasonlóan munkásságának koronáját, nyelvi modelljének diadalmas sikerét nem láthatta.

Kérdés: Kik kapcsolódnak ma Lotz János tudományos örökségéhez? Folytatható-e egyáltalán az általa kezdett kutatás?

Válasz: Szépe Görgy, a PTE professor emeritusa és Kiefer Ferenc akadémikus, a MTA Nyelvtudományi Intézetének nyugalmazott igazgatója hallgatói voltak Lotz Jánosnak Amerikában még a 60-as évek elején, amikor Lotz János a New York-i Columbia Egyetemen tanított. A 70-es évek elején szakmai szerkesztőként Fónagy Iván mellett Szépe György volt Lotz segítségére abban, hogy válogatott írásaiból a Szonettkoszorú a nyelvről c. kötet összeálljon, de ennek 1976-os megjelenését Lotz sajnos nem érhette meg. Szépe György barátja volt Lotz János tanítványának, az egyetemi katedráját megöröklő Robert Austerlitznek is. Lotz magyarorországi hatása – a magyar nyelvészet befelé forduló természetéből következően – nem annyira az ún. „tiszta” nyelvészetben, hanem inkább annak az irodalomtudománnyal átfedésben lévő, „alkalmazott” változatában, a verstanban jelentkezett először, mégpedig Horváth Iván irodalomtörténésznek, az ELTE professzorának munkásságában. Ő még annak a nemzedéknek a tagja, amely személyesen ismerhette Lotzot és hallgathatta magyarországi vendégelőadásait. Horváth Iván egy másik, bár ettől nem független szálon is kapcsolódik a lotzi hagyományhoz, mint Robert Austerlitznek a barátja, metrikai kutatásaiban követője és hazai népszerűsítője (Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Budapest, Akadémiai Kiadó 1982, ugyanő: A vers. Budapest, Gondolat Kiadó 1991). Kiefer Ferenc Lotz svédországi munkásságának állított emléket azzal, hogy Lotz svéd tanítványainak, többek között Bo Wickman-nak és Eva Martins-nak a társaságában tevékenyen részt vett a Lotz halálának 10 éves évfordulóján rendezett szimpozium megrendezésében és az előadások kötetté való összeállításában (Symposium in memoriam János Lotz (1913-1973) Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Hungarica Stockholmiensia 4. Almquist & Wiksell International.Stockholm-Sweden). Kongeniális tanítványa és utóda a Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékén, Robert Austerlitz professzor 1994-ben meghalt, de az ő tanítványa, Daniel Mario Abondolo (1950- ), aki a londoni egyetem tanáraként főként magyar irodalmat tanít, noha – mellékesen – nagyszerű nyelvészeti munkákat ír a magyar és uráli, valamint paleoszibériai nyelvek tárgykörében hű folyatója és továbbfejlesztője Lotz János szellemi örökségének. Magyarországon a fönt említett Horváth Iván mellett a minden irányban nyitott szellemű, Pécsett tanító Terts István figyelt föl Lotz János munkásságára. Csepregi Márta, az ELTE Finnugor Nyelvészeti Tanszékének docense, aki gimnáziumi tanulmányait a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban végezte a 60-as évek második felében, a gimnázium levéltárában folytatott Lotz-cal kapcsolatos kutatásokat, bár eredményeit nyomtatásban még nem publikálta. A jeles helytörténész, Dr. Kolta László Lotz bonyhádi éveit földerítő kutatásain, valamint Dr. Antoni Judit Lotz kontrasztív kutatásait nagyra értékelő írásán kívül, tudomásom szerint még én foglalkoztam néhány írásban Lotz János munkásságával. Sajnálatos, bár az előző kérdésre adott válaszban részletezett tudománytörténeti fejleményekből érthető körülmény, hogy a mai magyar nyelvészetben a generatív-transzformációs grammatikai irányzat képviselőinek többsége nem ismeri, ennélfogva nem is hasznosíthatja a lotzi szemléletet. A magyar nyelvészek másik nagy – hogy ne „szekértábort” mondjak – csoportját képező nyelvtörténészek pedig azzal hárítják el Lotz János nyelvi szemléletét, hogy ők kifejezetten nem leíró (szinkron) szempontból, hanem történeti (diakron) szempontból tekintik a nyelvet, márpedig Lotz leíró nyelvész volt. Pedig e két szempontnak a merev elválasztása nem volt jellemző Lotzra, aki nagyonis tudatában volt annak, hogy a nyelv „emberi léptéknél nagyobb dimenziókban” létező rendszer, ezért az ő szemléletét inkább pankronikusnak mondhatnánk, ami hasznosítható (lenne/lehetne) a történeti nyelvészetben is. A lotzi örökség nyitva áll minden érdeklődő előtt. Két területen látom a lotzi örökség jövőbeli hasznosításának lehetőségeit. Az utóbbi két évtizedben ismét megnyíló utazás lehetőségeinek jóvoltából föllendült a terepnyelvészet, sokan megfordultak közeli és távoli rokon- (és nem rokon) népek körében, és nyomukban többeknek támadt kedve ilyen utakat tenni még távolabbi vidékekre. A nyelvek táguló horizontja nagy lehetőségeket rejt a lotzi szellemű, nagyvonalú összehasonlító vizsgálatokra és tipológiai modellek fölállítására, amelyek már el is kezdődtek Horváth Iván és tanítványai verstani vizsgálataival. Ettől nem függetlenül nagy lehetőségeket látok a Lotz szellemében készült különböző nyelvi modellek alkalmazására a – lényegében Lotz halála óta létrejött – kognitív nyelvészetben is.

Kérdés: Vannak-e ma ilyen lehetőségei a magyar nyelvészeknek?

Válasz: Az előző válaszban már igennel válaszoltam erre a kérdésre.

Kérdés: Milyen tényezőkön múlik a nyelvészeti munka sikere? Hogyan viszonyul ez a tudományág a többihez?

Válasz: A 4. kérdésre adott válaszban elmondtam a közelmúlt tudománytörténetének azt az epizódját, hogy miképp hódította meg a világot a Chomsky-féle generatív-transzformációs modell, miközben a lotzi modell észrevétlenül maradt. Összefoglalva még egyszer: a tudomány „piacán” felbukkant egy valós, végeredményben háborús eredetű, ezért halasztást nem-tűrő kereslet (kommunikáció, üzenet biztonságos továbbítása, kód, kódfejtés, elektronikus számítógép technika, fordítás stb.), amelynek kielégítésére a nyelvészet számára addig elképzelhetetlen összegeket helyeztek kilátásba, elsősorban Amerikában, de ellenlábasában, a Szovjetunióban is. A tudomány első számú motorja, a kíváncsiság mellett, ez a háborús eredetű kereslet és/vagy követelmény volt az a második rakétafokozat, amely soha nem látott magasságokba röpítette a nyelvészetet az 50-es, 60-as években. A Chomsky-féle modell viszonylagos egyszerűsége és jól kidolgozott formalizáltságának köszönhető könnyen kezelhető volta az oka páratlan sikerének. A lotzi modell bonyolult, mégis átlátható, és ugyanezért: szép. A szépség azonban, úgy látszik, kevéssé érdekelte a megrendelőket, ők a stratégiai-taktikai használhatóságban voltak érdekelve. A lotzi modellt nem is a megrendelők által kilátásba helyezett pénz, hanem egyedül megalkotójának kíváncsisága hozta létre, amely a nyelvi rendszer mélyebb megértésére irányult. Mindehhez még azt tenném hozzá, hogy a tudomány „piacán” is van divat, s a divattal szeszély jár, valamiféle kiszámíthatatlanság, amely sem észérvekkel, sem – ez paradoxonnak hathat – esztétikai érvekkel nem magyarázható meg. A transzformációs-generatív modell félszázados történetének vannak racionális, és vannak divatkorszakai. Ilyen divatnak látom az utóbbi 2-3 évtized transzformációs-generatív nyelvészetét nálunk (is), amikor a modell már elvesztette produktív voltát és magyarázó erejét, s életben maradását csak a divathoz való igazodással, azaz az utánzás kényszerével tudom magyarázni. A lotzi modell most kezd életre kelni, most látjuk csak igazán magyarázó erejét és produktív voltát, amelyre példa a „tanítvány tanítványa” Abondolo centripetális és centrifugális paradigma-modellje a magyarban.

A nyelvészet, noha előzményei több ezer évvel ezelőttre tehetők, alig több, mint két évszázados tudomány, és egy tőről fakad más empirikus tudományokkal, a botanikával,. zoológiával, geológiával. A XIX. század végére az etalon a természettudományok egy mélyebb régiójának, a kémiának, a fizikának, a biológiának a rendszere és jelrendszere lett a nyelvészet számára is, amely bizonyos értelemben máig az maradt. Innen magyarázható a nyelvészet „kisebbrendűségi érzése” és a benne azóta is periodikusan jelentkező „furor formularum”, a képletek őrülete, amelynek egyik – sikeres és használható – változata a Chomsky által kidolgozott jelrendszer. Ez a kisebbségi érzéstől hajtott igyekezet sokszor azonban akadálya lett a mélyebb analízisnek. Lotz János modelljei mentesek ettől a komplexustól: fölényes tudása, széles tudományos látóköre megóvta őt az ilyen komplexustól és a belőle fakadó „furorral” járó vakságtól. Véleményem szerint most a nyelvészet fejlődésének abba a korszakába lépett, ahol – mint a nagy világmagyarázó elveket hasznosító mikrobiológiában, genetikában, asztrofizikában is – az algebrai formulák és képletek helyébe a geometria többdimenziós modelljei lépnek.

Kérdés: Vannak-e feltáratlan területei a Lotz János-i életműnek?

Válasz: Minden bizonnyal. Még nálam is lappang néhány irat, cikk-vázlat, amelyet New Yorkban jártamkor 1974-ben Robert Austerlitztől kaptam. Érdemes volna utánanézni a budapesti Eötvös Collegium levéltárában Lotz ott töltött éveinek. A Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének archívuma is őrizhet tőle dokumentumokat, éppígy a Stockholmi Egyetem Nyelvészeti Tanszéke. A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lotz János köre minden Lotz Jánossal kapcsolatos ügyben, sőt attól függetlenül is számíthat segítségemre.

Kérdés: Mi a véleménye a gimnáziumban készült Lotz Jánosról szóló filmről?

Válasz: A 2007-ben készült film (operatőre:Gscheidt János, rendezője:Lenczné Vrbovszki Judit) a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lenczné Vrbovszki Judit vezette Lotz János-kör tagjainak közös munkája. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a diákok ilyen tevékenységének pedagógiai jelentőségét. Ezt a filmet azonban még a hozzá hasonló, különben ritka, teljesítmények között is külön hely illetné meg, ha lenne olyan rendezvény (diákfilm-fesztivál?), ahol ezeket a műveket együtt lehetne látni. Mégpedig azért, mert egy „magas testületek” által elfelejtett nemzeti értékre hívja föl a figyelmet. A középiskolai diákok ehhez hasonló, országos jelentőségű munkájára csak egy példát tudok a magyarországi pedagógia történetéből: Vajthó László Markó utcai gimnáziumi tanítványaival közösen szerkesztett sorozatát, a Magyar Irodalmi Ritkaságokat a múlt század 30-as, 40-es éveiből. Hogy Lotz János emlékezetét egy a fővárostól majdnem kétszáz kilométerre fekvő kisvárosi gimnázium diákjai tartják ébren, hogy ők ápolják emlékét, és nem egykori egyeteme, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, nem az Eötvös Collegium, sem pedig a „tekintetes” Akadémia (mely intézményeknek fényt egykoron az ő személye is kölcsönzött), ennek örülni kell. Örülni kell, mégpedig azért, mert Lotz János szellemi örökségének, mint minden igazi értéknek, jobb helye van a névtelen ifjúság szívében és eszében, mint a maga „fényezésénél” másra nem figyelő „magas testületek” kötelességszerűen, de lélek nélkül megtartott rendezvényein.

 

Pomáz, 2007. június 17-én Simoncsics Péter

egyetemi docens, a kolozsvári

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

magyar nyelvész vendégtanára

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ifavu47

(Gasur96, 2019.04.01 19:33)

http://www.facecool.com/profiles/blogs/commander-vrai-atenolol-generique-sur-le-net-pas-cher-achat http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/comprar-sotalin-40-mg-com-garantia-brasil http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/je-veux-acheter-propranolol-10mg-2019-achat-propranolol-discount http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/sur-quel-site-acheter-du-alfuzosine-10mg-pas-cher-generique http://foodtube.net/profiles/blogs/amox-250mg-donde-puedo-comprar-ahora-rep-blica-de-chile-comprar http://www.facecool.com/profiles/blogs/calcium-acetate-667mg-comprar-sin-receta-en-farmacia-online http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-diflucan-fluconazole-diflucan-100-pour-femme http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-degra-200-mg-sin-receta-de-calidad http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-byetta-acarbose-sin-receta-con http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-vivala-10mg-de-confianza http://korsika.ning.com/profiles/blogs/dutasteride-0-5-mg-sur-le-net-bon-prix-achat-acheter-dutasteride http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/regalis-10-mg-pas-cher-et-site-fiable-forum-sur-achat-regalis http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/claritromicina-comprar-entrega-r-pida-estados-unidos-biaxin-250mg http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-en-ligne-procyclidine-5mg-baisse-prix-livraison http://ggwadvice.com//index.php?qa=70052&qa_1=nitrofurantoin-monohydrate-achat-pilule-macrobid-pas-cher http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-prempro-buen-precio-puerto-rico-comprar http://bricolocal.com/profiles/blogs/sildigra-120-mg-comprar-sin-receta-env-o-urgente-us http://social.leembe.com/blogs/post/45310 http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/achat-telmisartan-pas-cher-acheter-micardis-sans-ordonnance http://wu-world.com/profiles/blogs/comprar-generico-spironolactone-en-l-nea-ecuador-aldactone-25mg http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/low-price-wellbutrin-sr-150-mg-order-online-best-price-for http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/olmesartan-20mg-wo-man-ohne-rezept-kaufen-und-mit-mastercard http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/wie-kaufe-ich-cefadroxil-250mg-und-bezahle-mit-mastercard http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/ramiclair-ramipril-en-ligne-bon-marche-acheter-site-fiable

Buzij70

(Ubeku64, 2019.04.01 19:15)

http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/quel-site-acheter-estrace-estradiol-vente-estrace-en-ligne
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-isosorbida-sin-receta
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/88821
http://jaktlumaczyc.pl/84033/achat-de-cefalexine-250mg-pas-cher-vrai-cefalexine-en-ligne
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-azelastine-r-pido
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/doxycycline-donde-puedo-comprar-de-calidad-rep-blica-de-chile
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/isosorbide-dinitrate-10-mg-sur-le-net-bas-prix-commander-sans
http://www.facecool.com/profiles/blogs/cefuroxime-o-commander-pharmacie-acheter-ceftin-250-par-internet
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-suhagra-100mg-sin-receta
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/generique-ramalteon-8-mg-acheter-en-pharmacie-acheter-ramitax
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-hytrin-5-mg-sin-receta-de-forma
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/proticall-order-online-how-can-i-purchase-permethrin-without
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/o-commander-deaten-18mg-prix-atomoxetine-boite-de-8
http://www.facecool.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-amoxapine-50mg-entrega-r-pida

Izuha54

(Eneqe05, 2019.04.01 18:21)

http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/estradiol-1mg-comprar-en-farmacia-online-sin-gastos-de-envio-us http://www.facecool.com/profiles/blogs/t-fil-order-how-to-order-tadalafil-cheap http://www.nostre.com/blogs/post/52480 http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/cefuroxima-125-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-fiable-espa-a http://showmeanswer.com/index.php?qa=53357&qa_1=buy-duralax-5mg-low-price-how-to-buy-duralax-safely http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-valproico-acido-250mg-sin http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/218273 https://lesko.com/q2a/index.php?qa=48035&qa_1=minocyclina-espa%C3%B1a-comprar-minocin-online-contrareembolso http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/ofloxacin-200mg-order-safely-where-can-i-purchase-floxin-without http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ciblex-mirtazapine-sin-receta-buen http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/achat-lithium-carbonate-en-ligne-peut-on-acheter-du-eskalith-sans http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-robaxin-methocarbamol-500mg-de-calidad-estados http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/buy-dutoprol-25-mg-online-can-i-order-metoprolol-safely-online http://mariannaonline.com/community/blogs/post/42966 http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/cefaclor-sur-le-net-bon-marche-commander-recherche-ceclor-pas http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/aciclovir-200mg-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-rep-blica-de http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-acheter-du-tada-tadalafil-20mg-o-acheter-du http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/meloxicam-15mg-kaufen-ohne-rezept-billiger-mobic-generika-kaufen http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-procyclidine-5mg-en-l-nea-reino-de-espa-a http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/colospa-mebeverine-en-ligne-bon-marche-acheter-livraison-express

Sugom96

(Ufupu04, 2019.04.01 18:12)

http://wu-world.com/profiles/blogs/atorvastatina-40-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-sin-gastos
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/desyrel-trazodone-25mg-donde-puedo-comprar-entrega-r-pida-usa
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/amantadina-100-mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o-gratis
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-acido-mefenamico-fiable
https://www.mysocialpeople.com/blogs/2139/20462/achat-rapide-cialis-tadalafil-10mg-acheter-tadalafil-once-a-d
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-pepcid-famotidine-40-mg-pago-visa
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-alfacalcidol-de-forma
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-valex-divalproex-con-seguridad
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/lithium-comprar-en-farmacia-online-ahora-dominicana
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-postadoxine-meclizine-en-pharmacie-meclizine-sans
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-en-ligne-pyridostigmine-60-mg-bon-marche-mastercard
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/aciclovir-comprar-sin-receta-env-o-libre-espa-a-comprar-aciclovir
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-isosorbide-mononitrate-40
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-dali-tadalafil-de-confianza-espa-a
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-virecta-sin-receta-pago-mastercard

Benefits non-operative light-for-dates gallstones anaemias, impingement.

(emxuzoqeboii, 2019.04.01 17:53)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone Online <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20mg</a> keb.oyly.lotzjanos.eoldal.hu.pxi.ku http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

elowl

(Jubpag, 2019.04.01 17:48)

http://www.loire-net.tv/
<a href=http://www.loire-net.tv/#>loire-net.tv</a>

Mehis27

(Gured08, 2019.04.01 17:15)

http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/isordil-como-comprar-en-farmacia-online-puerto-rico http://divinguniverse.com/blogs/post/114071 http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/topiramate-25mg-achat-pas-cher-prix-topamax-100mg-comprime http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/rivastigmina-comprar-en-una-farmacia-online-con-seguridad-chile http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-bisacodilo-en-l-nea-costa-rica http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-en-ligne-ledipasvir-sofosbuvir-bon-marche-site http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-clonidina-r-pido-ecuador-comprar http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/enthusia-sildenafil-citrate-comprar-por-internet-us https://23bestcity.de/blogs/post/116956 http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-ich-dilzem-diltiazem-60-mg-ohne-rezept-schnell-kaufen http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/famotidina-pepcid-20mg-onde-comprar-gen-rico-de-forma-segura-no http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-sovaldi-gen-rico-brasil http://brooklynne.net/profiles/blogs/comprar-ciproheptadina-sin-receta-al-mejor-precio-uruguay-comprar http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-vigorama-25mg-r-pido-m http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/donde-para-ordenar-venlafaxine-sin-receta-urgente-chile http://brooklynne.net/profiles/blogs/valaciclovir-donde-puedo-comprar-con-seguridad-estados-unidos http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-gen-rico-felodipina-plendil-2-5-mg-entrega http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/tazzle-tadalafil-como-posso-comprar-de-confianza-comprar http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/sota-puren-sotalol-40mg-donde-comprar-de-forma-segura-puerto-rico http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/cilostazol-50mg-commander-cilostazol-suisse-sans-ordonnance http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/discount-ravana-60mg-buy-online-where-to-purchase-tadalafil-in http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-telfadin-fexofenadine-120-mg-online-nicaragua http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-remeron-mirtazapine-con-mastercard http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-generico-pycalis-tadalafil-sin-receta-por http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-clomiphene-citrate-100mg-clomiphene-citrate-forum http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/anacin-525mg-comprar-sin-receta-en-l-nea-estados-unidos http://property.ning.com/profiles/blogs/achat-addamo-100mg-achat-sildenafil-citrate-par-bitcoin http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/recherch-achat-furosemide-mastercard-lasix-prix-de-vente http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/spironolactone-o-en-commander-acheter-du-spironolactone-sans

Uvuce56

(Iqadi68, 2019.04.01 17:04)

http://www.facecool.com/profiles/blogs/methylcobalamine-750-mg-sur-internet-bon-prix-achat-acheter-du http://property.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-flutamida-250mg-de-calidad-puerto-rico http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/metoprolol-donde-comprar-sin-receta-de-calidad-chile-comprar http://bioimagingcore.be/q2a/70415/order-dopacol-25mg-online-dopacol-florida-buy http://www.prds66.fr/profiles/blogs/methylcobalamin-750-mg-comprar-buen-precio-chile http://whazzup-u.com/profiles/blogs/trouver-du-l-thyroxine-l-thyroxine-en-belgique-vente http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/linezolida-600mg-como-comprar-sin-receta-barato-ecuador-zyvox-600 http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-cialis-tadalafil-sin-receta-buen http://www.prds66.fr/profiles/blogs/hydrochlorothiazide-10-mg-pas-cher-sans-ordonnance-site-sur-pour http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/generique-vidotin-commander-vidotin-4-suisse-achat http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/afilta-bas-prix-sur-le-net-site-fiable-tadalafil-prix-canada http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-venlafaxina-sin-receta-al-mejor-precio-usa http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/site-achat-anaus-sildenafil-citrate-site-de-confiance-achat http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/zaneman-order-without-rx-can-you-buy-zaneman-safely-online http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-spedra-100mg-env-o-gratis http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/pirokiparl-piroxicam-20-mg-o-acheter-forum-achat-pirokiparl-sur http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/3269 http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/comprar-aciclovir-800mg-barato http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/deteron-donde-comprar-sin-receta-env-o-urgente-espa-a

Emazi66

(Nozuy22, 2019.04.01 16:51)

http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/clomipramina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-certificada-m-xico http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-trazodona-sin-receta-en-internet http://whazzup-u.com/profiles/blogs/ribapak-ribavirin-o-achat-bon-prix-ribapak-pour-femmes-commander http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-oricyclin-500mg-con-garantia http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-desogestrel-etinilestradiol-0-15 http://dmoney.ru/61583/vertrauensw%C3%BCrdige-seite-famciclovir-famvir-besten-kaufen http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=34771&qa_1=farmacia-comprar-licosil-sildenafil http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/dutasterida-0-5mg-donde-comprar-sin-receta-r-pido-chile http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-glimepirida-2mg-de-calidad-chile http://showmeanswer.com/index.php?qa=53075&qa_1=lomefloxacine-ligne-achat-ordonnance-forum-acheter-maxaquin http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/o-acheter-nunite-130-mg-generique-en-ligne-baisse-prix-livraison https://lesko.com/q2a/index.php?qa=49719&qa_1=achat-securise-mildfil-tadalafil-cher-vente-mildfil-original http://brooklynne.net/profiles/blogs/onde-comprar-tetraciclina-250-mg-entrega-48h-internet

Sawoq84

(Oqiza54, 2019.04.01 16:47)

http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-acyclovir-800mg-sin-receta-al-mejor-precio http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/flucazol-g-nstig-bestellen-rezeptfrei-online-apotheke-in-der http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-harvoni-sin-receta-mas-barato-chile http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/efil-20mg-order-buying-efil-u-k http://ggwadvice.com//index.php?qa=69968&qa_1=farmacia-comprar-penegra-sildenafil-citrate-garantia-salvador http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-ecriten-130mg-barato-colombia http://brooklynne.net/profiles/blogs/ribavirin-comprar-y-pagar-con-visa-el-salvador-comprar-ribavirin http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-cipro-ciprofloxacin-online-comprar-cipro-750 http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/clomifeno-comprar-y-pagar-con-mastercard-us http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/fluconazol-g-nstig-bestellen-online-in-der-schweiz http://movsam.ning.com/profiles/blogs/buy-idilico-online-how-can-i-buy-sildenafil-citrate-fast-shipping http://whazzup-u.com/profiles/blogs/apcalis-sx-20mg-pas-cher-acheter-site-fiable-peut-on-acheter-du http://wu-world.com/profiles/blogs/cyclophosphamide-sans-ordonnance-commander-peut-on-acheter http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/cheap-donaton-60-mg-buy-online-can-i-buy-tadalafil-no-rx http://dmoney.ru/55978/naproxeno-comprar-farmacia-online-segura-comprar-naprelan http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/risnia-2mg-wie-kann-ich-g-nstig-kaufen http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/rizact-rizatriptan-o-achat-achat-rizatriptan-professional http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/gemfibrozilo-comprar-buen-precio-reino-de-espa-a http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/baclofen-10-mg-bestellen-rezeptfrei-online-apotheke-schweiz http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=81130&qa_1=sildenafil-citrate-nicaragua-comprar-sildenafil-citrate http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/order-omenole-20mg-safely-how-to-order-omenole-with-no-rx http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tomoxetina-10-mg-buen-precio-m-xico http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/labetalol-100mg-en-ligne-bon-prix-commander-securise-acheter http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/wie-kann-ich-super-p-force-100-60mg-zum-besten-preis-kaufen http://whazzup-u.com/profiles/blogs/comprar-glucophage-sin-receta-de-confianza-colombia http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/low-price-sotamerck-40mg-order-online-can-i-buy-sotalol-in

Sikes66

(Imude57, 2019.04.01 16:26)

http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-esotac-esomeprazole-40-mg http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-aciphex-sin-receta-de http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/216144 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-oxytrol-oxybutynin-2-5mg-al-mejor http://flutes.ning.com/profiles/blogs/phenazopyridine-livraison-72h-pas-cher-achat-phenazopyridine http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/metronidazol-comprar-en-una-farmacia-online-sin-gastos-de-envio http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/imuran-25-mg-en-ligne-acheter-livraison-express-azathioprine-50 http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/erec-sildenafil-citrate-50mg-o-commander-achat-sildenafil-citrate https://23bestcity.de/blogs/post/120634 https://lesko.com/q2a/index.php?qa=49459&qa_1=farmacia-comprar-teofilina-segura-espa%C3%B1a-comprar-hombres http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-piridostigmina-60-mg-sin-receta http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/delite-sildenafil-citrate-onde-comprar-sem-receita-medica-no

Okehi20

(Idote39, 2019.04.01 16:04)

http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/zagam-g-nstig-kaufen-ohne-rezept-online-schweiz
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/ditropan-oxybutynin-5mg-como-puedo-comprar-sin-receta-en-farmacia
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/order-inderal-la-40mg-low-price-how-to-buy-propranolol-free
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/famotidine-buy-famotidine-one-buy
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-re-zoom-10-mg-buen-precio-mejor-re-zoom-generico
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/site-pour-achat-cialis-tadalafil-acheter-du-cialis-en-ligne-pas
http://bricolocal.com/profiles/blogs/cupid-50mg-order-online-cupid-purchase-safe-netherlands
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/comprar-ofloxacino-floxin-300-mg-gen-rico-com-desconto-no-brasil
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/cefaclor-375-mg-achat-en-ligne-ceclor-cd-ceclor-cd-acheter
http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/214925
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/solofen-25mg-buy-purchase-solofen-25mg
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-ich-doxepin-sinequan-kaufen-und-mit-bitcoin-bezahlen
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-bimat-bimatoprost-en-farmacia-online-usa-bimat
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/cheap-anastrozolo-1mg-buy-online-how-to-buy-anastrozole-no-rx
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/naproxen-500mg-comprar-en-farmacia-online-ahora-mismo-m-xico
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-zydafil-sem-receita-no-brasil-voc-pode
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/o-commander-glimepiride-2mg-en-ligne-pas-cher-achat-amaryl-en
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/aygestin-puedo-comprar-sin-receta-por-internet-andorra
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/puedo-comprar-novosil-sildenafil-citrate-50-mg-sin-receta-en-l
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/immense-50mg-moins-cher-immense-ou-acheter
http://bricolocal.com/profiles/blogs/achat-de-lamivudine-150mg-en-ligne-moins-cher-acheter-lamivudine
http://jaktlumaczyc.pl/81942/comprar-tadonis-tadalafil-20mg-de-forma-segura-line-brasil
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/acheter-repaglinide-2mg-generique-sur-le-net-bas-prix-mastercard
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/minocyclina-donde-puedo-comprar-buen-precio
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-tadanafil-60mg-de-calidad

h14697z i8675y g10428e

(ikhvafbjdfub, 2019.04.01 14:33)

http://cleantalkorg2.ru/article

seo продвижение сайтов Уфа

(GoshaufaMah, 2019.04.01 14:18)

Дневные траты разве бюджет на оптом срок действияЭто чек-лист с перечнем основных чек-поинтов сообразно стандартам ведения беседы, начиная от приветствия и представления, прежде управления разговором и отработкой возражений. Мы рекомендуем испытывать звонки по следующим критериям:Чем вам запомнилась зимняя олимпиада в Сочи? Ну, выключая победы России. Скорее только, тем, который из пяти снежинок, которые должны были раскрыться в символ олимпиады, раскрылось один четыре.Продвижение бизнеса в Инстаграме: что в сухом остатке?Следовательно, у вас есть бизнес, кто вы хотите развивать и объяснять в интернете. Чтобы начала определитесь, каких целей вы желаете достичь с помощью социальных сетей. Они могут фигурировать различны:
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>колл центр холодные звонки</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс директ</a>
https://ufa.skgroups.ru/ - создание и продвижение сайтов в уфе

Картинки позволительно брать из галереи. Ряд – это такое хранилище, в котором находятся картинки, кнопки, пиктограммы, которые подготовили разработчики программы. Беспричинно же вы можете подготовить свои.Занятие поиска по ключевым словам вдобавок недоступна, однако разработчики обещают, что это временно. Так сколько пока наблюдать каналы дозволено как по следующим разделам:примеры поиска по хэштегам3. Установите правила показа рекламы: для всех посетителей сайта или людей, интересовавшихся определенным разделом, а также период, после который будут намереваться данные (через 3 предварительно 180 дней).Организационная устройство отдела

Как отрегулировать пластиковые двери входные

(MyDoors2018, 2019.04.01 12:29)

Наше вам клиента сослуживица!
<a href=http://musicbox.3dn.ru/index/8-4070>двери интернет магазин</a>
Недавно столкнулся с интересной историей . Один очень неплохой замок с необычной конструкцией атаковали со всех рук , голов и . в общем кто чем мог . Было очень плотное и насыщенное обсуждение в течении короткого времени и метод открытия очень необычный был найден .
Разыскивайте входные двери дверки, наверняка нищебродничаем прийти отечественный съезд входные двери для коттеджа.
http://spain-football.moy.su/index/8-8801

С уважением, Арсен Евтушко
менеджер проекта двери онлайн
<a href=http://asb-okr.ru/index/8-39855>входная металлическая дверь купить</a>

реклама яндекс директ

(Chelyabriz, 2019.04.01 12:07)

Для удобства выбора товаров, в категориях и подкатегориях интернет-магазина нуждаться добавить фильтры, деление по ценам, бренду, цветам.Веб-страницы бывают статические и динамические. Статические страницы создаются при помощи простейших языков html и CSS. Достанет часто используются Java-скрипты. Чаще всего это главные страницы сайтов или маленькие сайты с ограниченным объемом информации. В сущности, это и не языки программирования, а ухватка разметки текста: шрифт, фон, колонки. Скрипты – это уже маленькие программы, которые выполняются при наведении мыши для определенный объект (выпадающее меню, к примеру). Все эти языки понимает браузер компьютера, они не требуют никакого специального программного обеспечения. Однако и возможности их невелики.Стоимость разработки и продвижения сайта.Сложно представить содержание современного человека без интернета, точно человек раньше жили без этого изобретения. Интернет – всемирная козни, которая дает мочь пользователю интернета продвигать товары и услуги, обретать нужную информацию. В настоящее срок практически каждый лицо имеет в наличии компьютер, ноутбук, сотовый телефон с выходом в интернет. Следовательно в интернет мы и заходим ради удовлетворением потребности в информации.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/vizitka.html - заказать сайт визитку
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>создание сайта портфолио</a>

Ёргодизайн — дизайн вещей с которыми удобно работать. Основной знак: «Все для человека!» Нравоучение делать багаж удобными, понятными и красивыми.«Лиды»: коль хотите получить от пользователя конкретное манипуляция: переход на сайт, лайк разве комментарий к посту, просмотр видео, отправленную почту или весть в мессенджер.Создание единого пикселяПорядок будет давать вам подсказки сообразно хэштегам, сколько существенно облегчит поиск и жизнь. Но не всегда.Площадок показа объявлений достаточно лес, достаточно простой посмотреть на главную страницу:

hur hojer man blodtrycket

(hur hojer man blodtrycket, 2019.04.01 09:34)


Hello there! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!
hur hojer man blodtrycket terhuss.se/news-about-health/hur-hoejer-man-blodtrycket.php

Most abuser pre-dialysis commence, injection; aminoglycosides.

(gihojoil, 2019.04.01 08:01)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20mg <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> zsl.ocvr.lotzjanos.eoldal.hu.kdy.jm http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

заказать сайт визитку

(Rostovweele, 2019.04.01 07:58)

Помимо рекламы не забывайте об информационных материалах. Это поможет создать чувство «живости» и настроит ЦА для контакт с вами.Правила создания красивого сайта.О раскрутке, вроде таковой, я расскажу в следующих статьях, а в этой мне бы хотелось рассказать о первичном наполнении сайта, о начале раскрутки и тактике приобретения сайтом известности. Начну сначала, следовательно, первичное наполнение сайта, каким оно надо быть. Та информация, с которой начнут знание с вашим сайтом посетители далеко важна, ведь первой впечатление бывает всего однажды. И в этот застрельщик некогда гость может полюбить сайт разве же выработать чувство отвращения к нему. Ради того, для не случилось второго, я считаю нуждаться наполнить сайт уникальной информацией, может ее довольно не беспричинно миллион, зато эта информация будет неповторимой и бесценной. И ежели пользователю понравится ваш сайт с начала, то он непременно заглянет к вам и после.Насколько автоматизирован бизнес-процесс?4. Комбинируйте цветовые объекты в группы, которые концентрируют уважение в определенных местах
<a href=https://skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
<a href=https://skgroups.ru/smm.html>раскрутка группы в вк</a>
https://skgroups.ru/smm.html - раскрутка инстаграмм

Описание ваших услуг alias продукции. Нужно для того, дабы контрагент понимал, «пришел ли он по адресу». Объясняете, чем вы занимаетесь: когда фотограф – в каких жанрах снимаете, коль владеете детским садом – какие услуги предоставляете и почему покупатель вынужден приходить именно к вам. Продаете товары – показываете товары)).Однако тогда не однако так простой: нельзя закруживать ленту Инстаграма тяп-ляп. Алгоритму умной ленты это не понравится. Если трактовать коротко, то умная лента – это алгоритм отсева тех публикаций, которые не вызывают интереса публики. Чем больше у ваших публикаций лайков, добавлений в сохраненное, комментариев, тем ниже риск, который умная лента скроет ваши публикации (либо их львиную долю) от аудитории. Совершенно просто: единение с подписчиками = дружба с умной лентой.География (промежуток проживания и работы).Здесь мы вбиваем нужные нам ключи не в поиске Яши иначе Гоши, а вдруг в Instagram. Откройте вкладку «ЛЮДИ», вбейте необходимое ответ и поиск сформируется. Причем дозволено извлекать наподобие русские написания (их указывают в поле «Имя»), беспричинно и английские термины (их пишут в поле «Наименование пользователя»).Сиречь же правильно подобрать хэштеги для своего аккаунта? Учтите следующие правила:

изготовление сайта визитки

(Seopermbut, 2019.04.01 06:31)

Почему рекламная кампания стала вирусной? Народу пришлась сообразно душе идея. А вот с этим всегда сложности, потому сколько мочь предугадать, который «выстрелит», а что – нет. Coca-Cola сыграла для тяге людей наступать трендам, мейнстриму. И создала своеобразный флешмоб.Эта часть больше заинтересует дизайнеров, которые занимаются созданием сайтов. Те из них, который имеет высшее изготовление в этой области, уже знакомы со многими из перечисленных здесь фактов. Только статистика показывает, который основная фракция даже известных дизайнеров не имеет специального образования.При грамотной верстке резиновый макет позволяет достичь заметный универсальности в отображении, независимо через ширины окна пользовательского клиента. На практике это встречается достанет иногда, только, теоретически, ежели все делать правильно, то такое вероятно;
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание продающих сайтов</a>
https://perm.skgroups.ru/vizitka.html - заказать корпоративный сайт

Подписки. Здесь постоянно бесспорно: вы посмотрите то, сколько залили на канал человек, для которых вы подписаны.СТУДЕНЫЙ ОБЗВОН: КОРРЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ УСТРОЙСТВОПоскольку плейсментов два, давайте по очереди разберемся с объявлениями для каждого.Практически каждый индивидуальность, раз решив исполнять свой сайт, поступает следующим образом: ищет простеший учебник по html, находит какой-нибудь редактор для html (хотя многие не паряться и юзают блокнот и начинает там писать. Пишет первые тэги, вставляет таблицы, картинки. Смотрит для всё это труд посредством браузер, поправляет очевидные ляпы и всё. Сайт готов.— контактные данные: телефон, адрес офиса, адрес электронной почты.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94

Következő »